Grupa Badawcza nad Różnorodnością, Równością i (Re)Integracją

W roku akademickim 2021/22 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa rozpoczęła działalność Grupa Badawcza nad Różnorodnością, Równością i (Re)Integracją. Jej głównymi celami badawczymi są:

 • analiza poziomu zróżnicowania, równości, integracji, reintegracji społeczeństwa polskiego oraz współkonstytuujących je grup społecznych,
 • rozwój ujęć teoretycznych dotyczących zróżnicowania, równości, integracji i reintegracji rozumianych jako zjawiska społeczne,
 • rekonstrukcja oraz interpretacja siatki kategorialnej w odniesieniu do zjawisk stanowiących przedmiot badań podejmowanych przez Grupę,
 • badania polityk publicznych wobec grup wykluczonych,
 • badania dotyczące form oraz animacji dialogu społecznego w odniesieniu do zagadnień zróżnicowania, równości, integracji i reintegracji,
 • badania dotyczące działań mających na celu kształtowanie umiejętności istotnych w procesie inkluzji społecznej grup marginalizowanych i wykluczonych.

Grupa badawcza

Część Grupy Badawczej nad Różnorodnością, Równością i (Re)Integracją

Działania eksploracyjne Grupy będą skoncentrowane na:

 • przemianach dyskursu publicznego w zakresie rozumienia oraz promowania praw człowieka,
 • usytuowaniu zagadnień równości, różnorodności, reintegracji społecznej w przestrzeni współczesnej myśli społeczno-politycznej,
 • problematyce równości płci,
 • wyzwaniach związanych z procesami starzenia się społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dobrostanu seniorów,
 • genezie i przejawach wykluczenia i „kultury upokarzania” w przekazach medialnych, a także formach przeciwdziałania tym zjawiskom,
 • usługach społecznych dla osób z niepełnosprawnościami,
 • szczególnie istotnych płaszczyznach zróżnicowania społecznego (zróżnicowanie etniczne, kulturowe, językowe, religijno-światopoglądowe, ze względu na orientację seksualną oraz tożsamość płciową),
 • neuroróżnorodności,
 • inkluzji społecznej poprzez innowacje społeczne,
 • przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia i stereotypizacji,
 • analizie uwarunkowań szeroko pojętego dialogu pokoleniowego.

logo_GRRR

Dotychczas w ramach swojej działalności Grupa Badawcza nad Różnorodnością, Równością i (Re)Integracją, współorganizowała dwa projekty. Pierwszy dotyczący „Dylematów polityki senioralnej Miasta Poznania”, koordynowała pani dr Magdalena Kacperska. Drugi projekt to „Małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie pandemii ich rozwój, problemy i zagrożenia” realizowany z Kołobrzeską Izbą Gospodarczą. Z ramienia Grupy Badawczej projektem kierował prof. UAM dr hab. Krzysztof Hajder. Wyniki badań tych przedsięwzięć zaprezentowane zostaną we wspólnej publikacji. Obecnie GBRRR zaangażowała się w projekt „Wokół kultury dyskusji – umiarkowanie w słowach i emocjach”, którego koordynatorem jest Jeżyckie Centrum Kultury.

Grupa Badawcza

„Małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie pandemii ich rozwój, problemy i zagrożenia" Kołobrzeg 10 grudnia 2021 r.