Badanie antydyskryminacyjne dotyczące molestowania, w tym molestowania seksualnego, studentek, studentów, doktorantek i doktorantów na uczelniach

Zapraszamy do udziału w badaniu pt. „Zjawisko molestowania w tym molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”, które przeprowadza instytut badawczy PBS Sp. z o.o. działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dlaczego prowadzone są takie badania?

Wypełniając ten kwestionariusz pomagasz zapewnić w przyszłości lepsze wsparcie i pomoc dla osób, które doświadczyły molestowania, w tym molestowania seksualnego.

Przez molestowanie rozumiane jest każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery.

Badanie bazuje na definicjach z obowiązujących dyrektyw unijnych i ustawy równościowej:
Molestowanie seksualne to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania).

Aby wziąć udział w badaniu, wejdź na stronę badania.pbs.pl/studenci.pg