Rozprawy doktorskie

Prace doktorskie udostępniane są jedynie na miejscu w Czytelni. Zabrania się ich kopiowania, powielania lub fotografowania (Ustawa o Prawie Autorskim)

Aby uzyskać listę prac doktorskich, należy wybrać z menu odpowiedni zakres lat.

NazwiskoImię  Tytuł rozprawy
 Bogucka Dorota Polityka doboru oceny i doskonalenia kadry kierowniczej szkół w woj. koszalińskim w świetle reformy systemu oświaty
 Kaczocha Włodzimierz Model kultury socjalistycznej
 Radzicki Jerzy Geneza planu napaści na polskę pod kryptonimem ''Fall Weiss''
 Swirepo Józef Juan Domingo Peron i Ruch Peronistyczny w Argentynie w latach 1943-1976
 Wąsicka-Chmieluk Ewa Robotnicy cudzoziemcy. Położenie polityczne i sytuacja prawna po II wojnie światowej (na przykładzie RFN)
  KrólWładysław Polsko-węgierskie stosunki kulturalne w latach 1945-1975
 Polkowski Zbigniew Polityczna rola pełnomocników PKWN w tworzeniu władzy ludowej w Polsce w latach 1944-1947
 Szyrner Marian Społeczno-polityczne aspekty rewolucji naukowo-technicznej w świetle literatury radzieckiej
 Zawadzki Janusz Polityka gospodarcza Polski Ludowej wobec Polonii brytyjskiej
NazwiskoImię                                  Tytuł rozprawyRok obrony
 Grott Andrzej Polityka PRL w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska człowieka 1980
 Mączkowska Maria Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1945-1975 1980
 WojeckiMieczysławGreccy uchodźcy polityczni w Polsce w latach 1949-1975 (geneza, stosunki społeczne, kierunki politycznego działania1980
  GawrzyałAgener Socjalistyczna Partia Austrii-doktryna i polityka (1945-1979) 1982
Stangret AntoniPolityka kształtowania infrastruktury szkolnictwa podstawowego w woj. kaliskim1982
  Wilk Andrzej Wpływ innowacji naukowo-technicznych na przeobrażenia w międzynarodowych stosunkach politycznych i ekonomicznych 1982
 Andrzejewski Piotr Neutralność Finlandii i Szwecji po II wojnie światowej 1983
 Beyga-Gegiołka Maria Rewolucja naukowo-techniczna a zmiany zachodzące w socjalistycznym wzorcu konsumpcji w Polsce 1983
  LabusStanisław Rola Narodowej Demokracji w życiu politycznym Wielkopolski II Rzeczypospolitej 1983
 Marszałek Adam  Stosunki polityczne polsko-francuskie 1944-1958 i ich odbicie w publicystyce polskiej 1984
 Łapkiewicz Andrzej Stosunki między państwami wspólnoty socjalistycznej a państwami o orientacji socjalistycznej (na przykładzie stosunków z Angolską Republiką Ludową, Jameńską Republiką Ludowo-Demokratyczną, Mazowiecką Republiką Ludową, Socjalistyczną Etiopią1985
 Makowski Krzysztof Teoria ''Trzech światów'' w myśli politycznej Mao Zedonga (1969-1976) 1986
  Soud GshaishMohammed Rozwój i rola ruchu sportowego i młodzieżowego w Iraku i ich wpływ na wychowanie patriotyczne i narodowe młodzieży 1986
 Borowczyk Krzysztof Pozycja i rola organizacji PZPR w systemach politycznych przedsiębiorstw budowlanych Wielkopolski (1970-1982) 1988
 Jakubowicz Stefan Społeczno-polityczne motywacje i następstwa amnestii w polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1988
NazwiskoImię         Tytuł rozprawyRok obrony
 Bombicki Maciej Roman Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w Poznaniu i jej współczesne implikacje 1990
Kmieciak Robert Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego 1993
NazwiskoImię                   Tytuł rozprawyRok obrony
 Cyganek Sławomir Izby przemysłowo-handlowe jako forma samorządu gospodarczego w Niemczech i w Polsce 2003
 Jakubauskas Adas System partyjny Litwy w okresie transformacji 2003
 Kamola-Cieślik Małgorzata Realizacja polityki morskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970 2003
 Walkowiak Katarzyna Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce 2003
 Hoffmann Tomasz Wykorzystanie funduszy pomocowych i przedakcesyjnych Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2001 (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski) 2004
 Kaczmarek Filip Założenia programowe i działalność Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1990-1994) 2004
 Ptak Arkadiusz Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce w świetle rozwiań europejskich 2004
 Rdzanek Dorota Problem niemiecki w myśli politycznej zachodniopomorskiej chadecji - CDU/CSU w latach 1945-1990 2004
 Skalski Dariusz Cyberprzestrzeń a polska scena polityczna 2004
 Wacławczyk Wiesław Idea wolności słowa w traktacie Johna Miltona "Areopagitica" oraz jej współczesne reminiscencje 2004
 Łuczak Michał Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej SPD w latach 1945-1982 2005
 Mariko Salifou Les stratégies du commerce electronique et l'application du marketing internet dans le développement économique global 2005
 Pająk Beata Rozumienie demokracji i jego wpływ na aktywność polityczną młodych obywateli : polsko-niemieckie studium porównawcze 2005
 Wróblewska Magdalena Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską 2005
 Bartkowiak Łukasz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej (do 2006 roku) 2006
 Brańka Tomasz Nordyckie terytoria autonomiczne jako niesuwerenni uczestnicy stosunków międzynarodowych. aspekty polityczne i prawne 2006
 Ebbig Piotr Integracja polityczna państw Unii Europejskiej doświadczenia i perspektywy 2006
 Kaniewski Sebastian Stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec integracji z Unią Europejską 2006
 Musiał-Karg Magdalena Referenda w państwach europejskich jako instytucja demokracji bezpośredniej 2006
 Pieniak Monika Polityczno-ekonomiczne uwarunkowania miejskiej reklamy zewnętrznej w Polsce w okresie transformacji 2006
 Bagieńska-Masiota Aleksandra Sejmowa Komisja Śledcza w systemie politycznym RP 2007
 Barabasz Adam Polacy i Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1915-1957 2007
 Bielawska Agnieszka Kościół rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską 2007
Forecki Piotr Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych (1989-2002) 2007
 Jarosz Alicja Polityka antydumpingowa Unii Europejskiej 2007
 Krenz Milena Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1991-2006 2007
 Osiewicz Przemysław Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne 2007
 Ossowski Szymon Etyka polityczna liberalnej demokracji a postawy etyczne polityków polskich 2007
 Skrzypczyńska Joanna GATT/WTO w liberalizacji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskie 2007
 Sharyan Tareq Mohammed Ahmed Mohammed Theban System ochrony uchodźców podczas konfliktów zbrojnych2007
 Tyrchan Mikołaj Paryska "Kultura" i "Zeszyty Historyczne" wobec konfliktów politycznych w Polsce Ludowej (1976-1989) 2007
 Żodź Katarzyna Przywództwo Stanów Zjednoczonych w globalnym systemie międzynarodowym po zakończeniu zimnej wojny. Determinanty ciągłości i zmiany 2007
 Churska-Nowak Karolina Rola rytuałów politycznych w warunkach demokracji masowej. Na przykładzie Polski i Hiszpanii 2008
 Grochowski Robert Granice prawne i etyczne reklamy 2008
 Hordecki Bartosz Retoryka w twórczości politycznej słowianofilów rosyjskich 2008
 Kruk Aleksandra Rola i miejsce Hansa-Dietricha Genschera w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992 2008
LamczykStanisław Polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2000-2007  hdl.handle.net/10593/572 2008
 Mosiński Jan Stanowiska wybranych związków zawodowych wobec integracji europejskiej 2008
 Patkowski Krzysztof Proces prywatyzacji w państwach Grupy Wyszechradzkiej w latach 1989-2002 : (aspekt polityczny i ideologiczny) 2008
 Rachwał Marcin Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie transformacji systemowej 2008
 Schroeder Szymon System prasowy Austrii (1920-2006) 2008
 Senger Krzysztof Metody kształtowania, prowadzenia i ewaluacji polityki rozwoju : na przykładzie Polityki Spójności Unii Europejskiej 2008
 Chrobak Piotr
Preferencje wyborcze społeczeństwa zachodniopomorskiego w III RP

hdl.handle.net/10593/431

 2009
 Czerniak Robert
Współpraca transgraniczna i regionalna w obszarze Morza Bałtyckiego w latach 1989-2007

hdl.handle.net/10593/461

 2009
 Kałążna Klaudia Globalizacja sektora usług Unii Europejskiej  hdl.handle.net/10593/760 2009
 Kuźmiak Marta Rola unijnych państw neutralnych w procesie budowy architektury bezpieczeństwa w Europie hdl.handle.net/10593/293 2009
 Młyńczyk Łukasz Koncepcje polityki regionalnej Polski w latach 1989-2004 2009
 Murzydło Jacek
Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego

hdl.handle.net/10593/292

 2009
Rewizorski MarekŚwiatowa Organizacja Handlu w procesie globalizacji gospodarki światowej  hdl.handle.net/10593/1972009
 Stefanik Tomasz Grzegorz Nowe zjawiska w rozwoju stosunków ekonomicznych między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską po zakończeniu zimnej wojny 2009
 Szewczak Wiktor Czynniki kształtujące racjonalność decyzji politycznych w demokracji 2009
 Wyszyński Jacek Społeczne implikacje zjawiska bezprawnych naruszeń własności intelektualnej w internecie 2009
NazwiskoImięTytuł rozprawyRok obrony
BojkoJerzy

Współczesny ład polityczno-militarny w Azji Wschodniej w ujęciu teorii geopolitycznych Alfreda Mahana i Juliana Corbetta

http://hdl.handle.net/10593/913

2010
JastrzębskiPrzemysław Jarosław''Myśl Narodowa" (1921-1939) : studium politologiczno-prasoznawcze hdl.handle.net/10593/6082010
LubikNataszaPaństwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO : (analiza porównawcza) hdl.handle.net/10593/4302010
MagieraMaciejDoktrynalne podstawy amerykańskiej polityki zagranicznej. Case study doktryny George'a W. Busha hdl.handle.net/10593/9122010
MikołajczakStanisławFunkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym Białorusi w latach 1987-2008 hdl.handle.net/10593/7802010
NarożnaDominikaZniesławienie prasowe w Polsce (1984-2008) hdl.handle.net/10593/6802010
NiemczewskiDariuszObraz transformacji systemowej państw Europy Środkowej i Wschodniej w literaturze anglosaskiej hdl.handle.net/10593/6722010
OlechowskaPaulinaAkcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnichhdl.handle.net/10593/9112010
PiskorskiMateuszSamoobrona RP w polskim systemie partyjnym hdl.handle.net/10593/7662010
RosickiRemigiuszPróby kształtowania polityki bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej : interesy i grupy interesów hdl.handle.net/10593/3692010
WidomskaMonikaIntegracja Rumunii ze Wspólnotami Europejskimi / Unią Europejską (1990-2007) hdl.handle.net/10593/6852010
WójcickaAgnieszkaTożsamość polityczna współczesnej Szwecji hdl.handle.net/10593/4832010
Zdrowicka - WawrzyniakMagdalenaTelewizyjne magazyny informacyjne w Polsce w procesie manipulacji i perswazji (2004-2007) hdl.handle.net/10593/9102010
Ciesielska - KlikowskaJoannaRola Francji i Niemiec w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007
hdl.handle.net/10593/1274
2011
CieślińskaJoannaEuropejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej2011
GrabanMichałEwolucja czynników rozwoju Gdyni na tle przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku2011
KamińskaAgnieszkaDefiniowanie demokracji w doktrynie Koćioła katolickiego http://hdl.handle.net/10593/28482011
KaszkurAlinaProgram polityczny Jacka Kuronia i jego realizacja
hdl.handle.net/10593/1110
2011
LebiotkowskiAndrzejPrzekaz medialny jako czynnik kształcenia współczesnych poglądów politycznych młodzieży na przykładzie powiatu nowotomyskiego
hdl.handle.net/10593/1075
2011
Mazik - GorzelańczykMagdalenaPolsko-niemiecka wymiana młodzieży w latach 1990-2004 http://hdl.handle.net/10593/27732011
SeclerBartłomiejKsiądz Józef Tischner w polskich środkach społecznego przekazu (1955-2000) : studium politologiczno-medioznawcze
hdl.handle.net/10593/1112
2011
SmólczyńskaAgnieszkaBiałoruska emigracja polityczna w latach 1990-2004
hdl.handle.net/10593/2439
2011
TomaszykMikołaj J.Ponadnarodowe i międzyrządowe zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy = Supranational and intergovernmental changes in the European Union after The Treaty establishing Constitution for Europe
hdl.handle.net/10593/1125
2011
AntkowiakPawełSamorząd zawodowy w Polsce w procesie transformacji systemowej http://hdl.handle.net/10593/27672012
JaskulskiAdamZmiana równowagi międzyinstytucjonalnej w Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim http://hdl.handle.net/10593/27682012
MarcinkowskiTomaszPolskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989 - 2005
hdl.handle.net/10593/2512
2012
PyrgielJoannaRola funduszy europejskich w rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego
http://hdl.handle.net/10593/3818
2012
RzepkaAgnieszkaTeoretyczne i praktyczne wymiary procesu globalizacji : analiza szans i zagrożeń                 http://hdl.handle.net/10593/59882012
SkobrtalMarcin

Istota i ewolucja nacjonalizmu w Europie Środkowej po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/3252

2012
ZarzyckaBeataFotografia prasowa w Polsce po 1989 roku : studium politologiczno-medioznawcze       http://hdl.handle.net/10593/35632012
ŻukowskiSebastian

Kosmopolityzm w teorii kwantowego postmodernizmu : nowa perespektywa badawcza w nauce o stosunkach międzynarodowych

http://hdl.handle.net/10593/4812

2012
CambindaRafaelPolityczne uwarunkowania relacji ekonomicznych między krajami rozwijającymi się i byłymi metropoliami         http://hdl.handle.net/10593/81232013
CzarneckaAnnaKontrola społeczna programująca we współczesnej demokracji http://hdl.handle.net/10593/97222013
DymekDariuszZarządzanie kryzysowe w polityce bezpieczeństwa państwa : analiza doświadczeń administracji rządowej w województwie wielkopolskim w latach 1999-2011 http://hdl.handle.net/10593/65182013
Iwaszkiewicz - WodaAleksandraPolityka kulturalna Republiki Estonii jako determinant zachowania tożsamości narodowej http://hdl.handle.net/10593/85822013
KakarekoKsenia

Współczesne stosunki polsko-białoruskie 1991-2011 (w perspektywie opinii publicznej i warstwie normatywnej)

http://hdl.handle.net/10593/11798

2013
KlattaPiotr

Samorządy gminne województwa lubelskiego w kształtowaniu współpracy transgranicznej

http://hdl.handle.net/10593/6499

2013
MiłoszewskaDorota

Koncepcja imperium w neokonserwatywnej myśli politycznej w okresie prezydentury George'a W Busha

http://hdl.handle.net/10593/8651

2013
SaksonAnnaGłód jako współczesny problem globalny                  http://hdl.handle.net/10593/65012013
ScheffsŁukasz

Kolektywizm i indywidualizm : zachowania wyborcze w Polsce w  latach 2001-2011

http://hdl.handle.net/10593/6519

2013
WiśniewskaPaulina

Wizerunek kobiety w internetowych środkach społecznego przekazu : analiza porównawcza adresowanej do kobiet prasy polskiej i niemieckiej on-line u schyłku pierwszej dekady XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/7814

2013
WrześniewskiEdward

Utwory muzyczne jako środek kształtowania kultury politycznej : analiza wybranych przykładów

http://hdl.handle.net/10593/7716

2013
FechnerNatalia Anna

Stosunki między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/12272

2014
HeydrychJarosław

Znaczenie ''swing states'' w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1910-2012

http://hdl.handle.net/10593/12825

2014
KarczewskiMaciej

Modele strategii w konfliktach asymetrycznych na przykładzie działań zbrojnych w Iraku w latach 2003-2011

http://hdl.handle.net/10593/12214

2014
MałyszkoPiotr

Transformacja systemowa w Polsce na łamach Białostockich dzienników regionalnych w latach 1989-1991 : studium polityczno-prasoznawcze

http://hdl.handle.net/10593/11929

2014
OstantWitoldUnia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem (1993-2008)2014
RauboJacek

Decydowanie w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych Ameryki

http://hdl.handle.net/10593/12748

2014
WiśniewskiRafał

Współpraca i rywalizacja państw jako czynnik kształtujący bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej na początku XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/10995

2014
Balcerek-KosiarzMarta

Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów : studium porównawcze na przykładzie Polski i Republiki Federalnej Niemiec

http://hdl.handle.net/10593/13984

2015
GondekPaweł

Kostrzyn nad Odrą w procesie transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej w latach 1989-2013

http://hdl.handle.net/10593/13365

2015
JakubowskiJakub

Społeczności internetowe jako podmiot i przedmiot w procesie komunikowania politycznego

http://hdl.handle.net/10593/13042

2015
KamprowskiRafał

Analiza bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej w perspektywie zrównoważonego rozwoju : studium politologiczne

http://hdl.handle.net/10593/13074

 2015
ŁukaszewskiMarcin

Efektywnośc systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/13373

2015
TujdowskiMarcin

Stosunek polskiej młodzieży wobec mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

http://hdl.handle.net/10593/13865

2015
Al-WeshahAdbellateef

US Foreing aid towards democracy promotion in the Middle East 2003-2013 a case study of Egypt, Iraq and Jordan =Wsparcie Stanów Zjednoczonych skierowane na promowanie demokracji na Bliskim Wschodzie w latach 2003-2013 na przykładach Egiptu, Iraku i Jordanii

http://hdl.handle.net/10593/15017

2016
BołtromiukSwietłanaUkraina między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 1993-20122016
Jadachowska-DzięborAnnaInternet w komunikowaniu politycznym na poziomie lokalnym- na przykładzie Radomia, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego2016
KałużnaJoanna

Polityka oświatowa i edukacyjna jako element polityki historycznej (1989-2014) : dynamika zmian treści dotyczącej Polski Ludowej

http://hdl.handle.net/10593/14892

2016
KaniaEliza

Proces prekaryzacji pracy : nowe kierunki zmian społeczno-gospodarczych w świecie

http://hdl.handle.net/10593/14896

2016
KseniczIgor

Współpraca władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w latach 1999-2014 = Cooperation of local and regional authorities of Pola d and Ukraine in 1999-2014

http://hdl.handle.net/10593/16714

2016
MarkozashviliLasha

System Approach to the European Union studies

http://hdl.handle.net/10593/16393

2016
LevyMordechai

The kibbutizm as a collective political identity under chnage

http://hdl.handle.net/10593/15942

2016
PohlArtur

Główne determinanty polityki bezpieczeństwa Izraela na początku XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/14750

2016
SzkudlarekMagdalena

Polityka Turcji wobec mniejszości muzułmańskich i niemuzułmańskich w świetle standardów Unii Europejskiej

http://hdl.handle.net/10593/14760

2016
TaffalAsad.

Erosion of the collective memory on the example of palestinian refugees in the West BANK = Erozja pamięci na przykładzie uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu

http://hdl.handle.net/10593/15966

2016
AzoulayRonnieSayyid Qutb Reconsideration Understanding the Impact of Qutb's Idealogy on Modern Radical  I slamist Movement2017
AdamkieiczJakub

Determinanty polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 1997-2013

http://hdl.handle.net/10593/17964

2017
BiałyFilipKoncepcje demokracji agonistycznej2017
DolotMałgorzataBezpieczeństwo wewnętrzne państw Strefy Schengen : między swobodą przemieszczenia się a pełną kontrolą graniczną2017
DudaKrzysztofRola demokracji bezpośredniej w ewolucji systemu politycznego Konfederacji Szwajcarskiej2017
GołębiowskaKlaudia

Polityka integracji imigrantów w III RP: europejskie standardy a polskie realia

http://hdl.handle.net/10593/18052

2017
GorączkoJoannaRuchy monarchistyczne w III Rzeczypospolitej : studia porównawcze2017
GórnickaWeronikaZmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku : teoria i praktyka2017
 KaratyszMateusz

Reklama społeczna w miejskiej przestrzeni zewnętrznej Poznania jako forma działania trzeciego sektora

http://hdl.handle.net/10593/20680

2017
 KsiężniakiweiczMalwinaIN DUBIO PRO EUROPA : polityka europejska Niemiec w latach 2005-20132017
PiątkowskaBożena

Polityka państwa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w sektorze paliwowym w Polsce po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/18059

2017
 SuchowiejkoWiesław

Ciągłość i zmiana w debacie nad projektem ustawy budżetowej w Sejmie RP w latach 2001-2010

http://hdl.handle.net/10593/20682

2017
Van den BoschJeroenPersonalist Rule in Sub Saharan Africa: the impact of personalism on regime transitions after  the Cold War2017
WesołowskaAnnaStrategie rozwojowe Unii Europejskiej w XXI wieku2017
FoligowskiPrzemysławStosunki Rosji z Białorusią i Ukrainą po 1991 roku2018
GladiiAdriiPolityczno-ekonomiczne podłoże konfliktu zbrojnego w regionie  Donbasu po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę2018
JanczJoannaInstytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na przykładzie Europejskiej Służby Działań Zagranicznych2018
KaczmarekPiotrGeopolityczny wymiar rywalizacji Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chińskiej Republiki Ludowej po zimnej wojnie2018
KohaviItaiTreadmill Negotiation. The Israeli -Palestinian Peace Process.2018
MarcinkowskiPaweł

Koncepcje budowy bezpieczeństwa euroatlantyckiego w strategiach Unii Europejskiej NATO. Analiza porównawcza.

http://hdl.handle.net/10593/24072

2018
PopiołekRenataPolityka zatrudnienia absolwentów szkół wyższych Unii Europejskiej i jej realizacja w Polsce i Niemczech w latach 2004-2012018
PrzybyszKinga

Świeckie czy wyznaniowe ? wizja państwa polskiego w prasie katolickiej w latach 2005-2015

http://hdl.handle.net/10593/23910

2018
StoppelAnna

Nowe media jako przestrzeń rywalizacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckiej W Polsce w latach 1995-2015

http://hdl.handle.net/10593/23538

2018
TsegiMelakuThe Contribution of Radio Broadcasts in the Absorption Process of Illiterate Ethiopians Jews in Israel2018
Wąsicka-SroczyńskaMaria

Parlamentarne partie polityczne wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej

http://hdl.handle.net/10593/23591

2018
WojciechowskiKrzysztof

Determinanty debaty politycznej nad kierunkami rozwoju oświaty w Polsce po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/23588

2018
WysotaBogumił

Interwencja humanitarna w obronie praw człowieka we współczesnych stosunkach międzynarodowych

http://hdl.handle.net/10593/24175

2018
DajerlingLeonard

Nowe technologie w metodologii badań polityki bezpieczeństwa zdrowotnego. Monitoring, obrazowanie i modelowanie

http://hdl.handle.net/10593/24834

2019
DomańskaMartyna

Pozycja regionu samorządowego w systemie politycznym Polski i Francji - analiza porównawcza

 http://hdl.handle.net/10593/24846
2019
DulębaŁukaszPrzemiany ideologii liberalizmu społecznego2019
Czubaj-KuźminSylwiaRocznice katyńskie w latach 1990-2010. Miejsce i funkcje rytuału politycznego w polskiej kulturze pamięci2019
FilipiakAgnieszkaIndymedia w funkcjonowaniu nowych ruchów społecznych. Studium na przykładzie ruchu alterglobalistycznego.2019
GierwazikMałgorzataRola i zadania rzecznika prasowego rządu w Polsce w polityce informacyjnej państwa po roku 19892019
GórskaAnnaPolityka Unii Europejskiej wobec problemu ubóstwa energetycznego w wybranych państwach członkowskich2019
KardaśJarosław

Federacja Rosyjska wobec problemu terroryzmu islamskiego pochodzącego z Kaukazu Północnego

 http://hdl.handle.net/10593/24635
2019
KusaNatalia MagdalenaOpozycja polityczna jako element systemu politycznego Federacji Rosyjskiej w latach 2000-20162019
LeszczyńskiDariuszKorporacje międzynarodowe wobec procesu humanizacji pracy. Przykład L'Oreal Polska Sp. z o.o.2019
ŁokićPawełPraktyki uprawiania zawodu dziennikarza w  środowisku nowych mediów2019
MaciejewskiRobert

Cyberterroryzm w polityce bezpieczeństwa państwa. Problemy ochrony infrastruktury krytycznej

 http://hdl.handle.net/10593/24833
2019
MartosFrancisco Juan China's ''ONE BELT ONE ROAD'' Initiative. Potencial risk and benefits at national and global scale2019
OstrouchTymonWpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na podniesienie poziomu innowacyjności województwa lubuskiego w latach 2004-20182019
SzymanowskiRafał

Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Federalnej Niemiec wobec globalnego kryzysu finansowego po 2007 roku

http://hdl.handle.net/10593/24837

2019
Wilińska-Zelek AnnaSamoregulacja i współregulacja w systemach medialnych2019

Zaświadczenie o otrzymaniu zgody na wydłużenie terminu złożenia pracy doktorskiej.