Rozprawy doktorskie

Prace doktorskie udostępniane są jedynie na miejscu w Czytelni. Zabrania się ich kopiowania, powielania lub fotografowania (Ustawa o Prawie Autorskim)

Aby uzyskać listę prac doktorskich, należy wybrać z menu odpowiedni zakres lat.

NazwiskoImię  Tytuł rozprawy
 Bogucka Dorota Polityka doboru oceny i doskonalenia kadry kierowniczej szkół w woj. koszalińskim w świetle reformy systemu oświaty
 Kaczocha Włodzimierz Model kultury socjalistycznej
 Radzicki Jerzy Geneza planu napaści na polskę pod kryptonimem ''Fall Weiss''
 Swirepo Józef Juan Domingo Peron i Ruch Peronistyczny w Argentynie w latach 1943-1976
 Wąsicka-Chmieluk Ewa Robotnicy cudzoziemcy. Położenie polityczne i sytuacja prawna po II wojnie światowej (na przykładzie RFN)
  KrólWładysław Polsko-węgierskie stosunki kulturalne w latach 1945-1975
 Polkowski Zbigniew Polityczna rola pełnomocników PKWN w tworzeniu władzy ludowej w Polsce w latach 1944-1947
 Szyrner Marian Społeczno-polityczne aspekty rewolucji naukowo-technicznej w świetle literatury radzieckiej
 Zawadzki Janusz Polityka gospodarcza Polski Ludowej wobec Polonii brytyjskiej
NazwiskoImię                                  Tytuł rozprawyRok obrony
 Grott Andrzej Polityka PRL w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska człowieka 1980
 Mączkowska Maria Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1945-1975 1980
 WojeckiMieczysławGreccy uchodźcy polityczni w Polsce w latach 1949-1975 (geneza, stosunki społeczne, kierunki politycznego działania1980
  GawrzyałAgener Socjalistyczna Partia Austrii-doktryna i polityka (1945-1979) 1982
Stangret AntoniPolityka kształtowania infrastruktury szkolnictwa podstawowego w woj. kaliskim1982
  Wilk Andrzej Wpływ innowacji naukowo-technicznych na przeobrażenia w międzynarodowych stosunkach politycznych i ekonomicznych 1982
 Andrzejewski Piotr Neutralność Finlandii i Szwecji po II wojnie światowej 1983
 Beyga-Gegiołka Maria Rewolucja naukowo-techniczna a zmiany zachodzące w socjalistycznym wzorcu konsumpcji w Polsce 1983
  LabusStanisław Rola Narodowej Demokracji w życiu politycznym Wielkopolski II Rzeczypospolitej 1983
 Marszałek Adam  Stosunki polityczne polsko-francuskie 1944-1958 i ich odbicie w publicystyce polskiej 1984
 Łapkiewicz Andrzej Stosunki między państwami wspólnoty socjalistycznej a państwami o orientacji socjalistycznej (na przykładzie stosunków z Angolską Republiką Ludową, Jameńską Republiką Ludowo-Demokratyczną, Mazowiecką Republiką Ludową, Socjalistyczną Etiopią1985
 Makowski Krzysztof Teoria ''Trzech światów'' w myśli politycznej Mao Zedonga (1969-1976) 1986
  Soud GshaishMohammed Rozwój i rola ruchu sportowego i młodzieżowego w Iraku i ich wpływ na wychowanie patriotyczne i narodowe młodzieży 1986
 Borowczyk Krzysztof Pozycja i rola organizacji PZPR w systemach politycznych przedsiębiorstw budowlanych Wielkopolski (1970-1982) 1988
 Jakubowicz Stefan Społeczno-polityczne motywacje i następstwa amnestii w polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1988
NazwiskoImię         Tytuł rozprawyRok obrony
 Bombicki Maciej Roman Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w Poznaniu i jej współczesne implikacje 1990
Kmieciak Robert Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego 1993
NazwiskoImię                   Tytuł rozprawyRok obrony
 Cyganek Sławomir Izby przemysłowo-handlowe jako forma samorządu gospodarczego w Niemczech i w Polsce 2003
 Jakubauskas Adas System partyjny Litwy w okresie transformacji 2003
 Kamola-Cieślik Małgorzata Realizacja polityki morskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970 2003
 Walkowiak Katarzyna Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce 2003
 Hoffmann Tomasz Wykorzystanie funduszy pomocowych i przedakcesyjnych Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2001 (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski) 2004
 Kaczmarek Filip Założenia programowe i działalność Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1990-1994) 2004
 Ptak Arkadiusz Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce w świetle rozwiań europejskich 2004
 Rdzanek Dorota Problem niemiecki w myśli politycznej zachodniopomorskiej chadecji - CDU/CSU w latach 1945-1990 2004
 Skalski Dariusz Cyberprzestrzeń a polska scena polityczna 2004
 Wacławczyk Wiesław Idea wolności słowa w traktacie Johna Miltona "Areopagitica" oraz jej współczesne reminiscencje 2004
 Łuczak Michał Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej SPD w latach 1945-1982 2005
 Mariko Salifou Les stratégies du commerce electronique et l'application du marketing internet dans le développement économique global 2005
 Pająk Beata Rozumienie demokracji i jego wpływ na aktywność polityczną młodych obywateli : polsko-niemieckie studium porównawcze 2005
 Wróblewska Magdalena Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską 2005
 Bartkowiak Łukasz Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej (do 2006 roku) 2006
 Brańka Tomasz Nordyckie terytoria autonomiczne jako niesuwerenni uczestnicy stosunków międzynarodowych. aspekty polityczne i prawne 2006
 Ebbig Piotr Integracja polityczna państw Unii Europejskiej doświadczenia i perspektywy 2006
 Kaniewski Sebastian Stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec integracji z Unią Europejską 2006
 Musiał-Karg Magdalena Referenda w państwach europejskich jako instytucja demokracji bezpośredniej 2006
 Pieniak Monika Polityczno-ekonomiczne uwarunkowania miejskiej reklamy zewnętrznej w Polsce w okresie transformacji 2006
 Bagieńska-Masiota Aleksandra Sejmowa Komisja Śledcza w systemie politycznym RP 2007
 Barabasz Adam Polacy i Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1915-1957 2007
 Bielawska Agnieszka Kościół rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską 2007
Forecki Piotr Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych (1989-2002) 2007
 Jarosz Alicja Polityka antydumpingowa Unii Europejskiej 2007
 Krenz Milena Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1991-2006 2007
 Osiewicz Przemysław Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne 2007
 Ossowski Szymon Etyka polityczna liberalnej demokracji a postawy etyczne polityków polskich 2007
 Skrzypczyńska Joanna GATT/WTO w liberalizacji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskie 2007
 Sharyan Tareq Mohammed Ahmed Mohammed Theban System ochrony uchodźców podczas konfliktów zbrojnych2007
 Tyrchan Mikołaj Paryska "Kultura" i "Zeszyty Historyczne" wobec konfliktów politycznych w Polsce Ludowej (1976-1989) 2007
 Żodź Katarzyna Przywództwo Stanów Zjednoczonych w globalnym systemie międzynarodowym po zakończeniu zimnej wojny. Determinanty ciągłości i zmiany 2007
 Churska-Nowak Karolina Rola rytuałów politycznych w warunkach demokracji masowej. Na przykładzie Polski i Hiszpanii 2008
 Grochowski Robert Granice prawne i etyczne reklamy 2008
 Hordecki Bartosz Retoryka w twórczości politycznej słowianofilów rosyjskich 2008
 Kruk Aleksandra Rola i miejsce Hansa-Dietricha Genschera w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992 2008
LamczykStanisław Polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2000-2007  hdl.handle.net/10593/572 2008
 Mosiński Jan Stanowiska wybranych związków zawodowych wobec integracji europejskiej 2008
 Patkowski Krzysztof Proces prywatyzacji w państwach Grupy Wyszechradzkiej w latach 1989-2002 : (aspekt polityczny i ideologiczny) 2008
 Rachwał Marcin Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie transformacji systemowej 2008
 Schroeder Szymon System prasowy Austrii (1920-2006) 2008
 Senger Krzysztof Metody kształtowania, prowadzenia i ewaluacji polityki rozwoju : na przykładzie Polityki Spójności Unii Europejskiej 2008
 Chrobak Piotr
Preferencje wyborcze społeczeństwa zachodniopomorskiego w III RP

hdl.handle.net/10593/431

 2009
 Czerniak Robert
Współpraca transgraniczna i regionalna w obszarze Morza Bałtyckiego w latach 1989-2007

hdl.handle.net/10593/461

 2009
 Kałążna Klaudia Globalizacja sektora usług Unii Europejskiej  hdl.handle.net/10593/760 2009
 Kuźmiak Marta Rola unijnych państw neutralnych w procesie budowy architektury bezpieczeństwa w Europie hdl.handle.net/10593/293 2009
 Młyńczyk Łukasz Koncepcje polityki regionalnej Polski w latach 1989-2004 2009
 Murzydło Jacek
Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego

hdl.handle.net/10593/292

 2009
Rewizorski MarekŚwiatowa Organizacja Handlu w procesie globalizacji gospodarki światowej  hdl.handle.net/10593/1972009
 Stefanik Tomasz Grzegorz Nowe zjawiska w rozwoju stosunków ekonomicznych między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską po zakończeniu zimnej wojny 2009
 Szewczak Wiktor Czynniki kształtujące racjonalność decyzji politycznych w demokracji 2009
 Wyszyński Jacek Społeczne implikacje zjawiska bezprawnych naruszeń własności intelektualnej w internecie 2009
NazwiskoImięTytuł rozprawyRok obrony
BojkoJerzy

Współczesny ład polityczno-militarny w Azji Wschodniej w ujęciu teorii geopolitycznych Alfreda Mahana i Juliana Corbetta

http://hdl.handle.net/10593/913

2010
JastrzębskiPrzemysław Jarosław''Myśl Narodowa" (1921-1939) : studium politologiczno-prasoznawcze hdl.handle.net/10593/6082010
LubikNataszaPaństwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO : (analiza porównawcza) hdl.handle.net/10593/4302010
MagieraMaciejDoktrynalne podstawy amerykańskiej polityki zagranicznej. Case study doktryny George'a W. Busha hdl.handle.net/10593/9122010
MikołajczakStanisławFunkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym Białorusi w latach 1987-2008 hdl.handle.net/10593/7802010
NarożnaDominikaZniesławienie prasowe w Polsce (1984-2008) hdl.handle.net/10593/6802010
NiemczewskiDariuszObraz transformacji systemowej państw Europy Środkowej i Wschodniej w literaturze anglosaskiej hdl.handle.net/10593/6722010
OlechowskaPaulinaAkcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnichhdl.handle.net/10593/9112010
PiskorskiMateuszSamoobrona RP w polskim systemie partyjnym hdl.handle.net/10593/7662010
RosickiRemigiuszPróby kształtowania polityki bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej : interesy i grupy interesów hdl.handle.net/10593/3692010
WidomskaMonikaIntegracja Rumunii ze Wspólnotami Europejskimi / Unią Europejską (1990-2007) hdl.handle.net/10593/6852010
WójcickaAgnieszkaTożsamość polityczna współczesnej Szwecji hdl.handle.net/10593/4832010
Zdrowicka - WawrzyniakMagdalenaTelewizyjne magazyny informacyjne w Polsce w procesie manipulacji i perswazji (2004-2007) hdl.handle.net/10593/9102010
Ciesielska - KlikowskaJoannaRola Francji i Niemiec w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007
hdl.handle.net/10593/1274
2011
CieślińskaJoannaEuropejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej2011
GrabanMichałEwolucja czynników rozwoju Gdyni na tle przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku2011
KamińskaAgnieszkaDefiniowanie demokracji w doktrynie Koćioła katolickiego http://hdl.handle.net/10593/28482011
KaszkurAlinaProgram polityczny Jacka Kuronia i jego realizacja
hdl.handle.net/10593/1110
2011
LebiotkowskiAndrzejPrzekaz medialny jako czynnik kształcenia współczesnych poglądów politycznych młodzieży na przykładzie powiatu nowotomyskiego
hdl.handle.net/10593/1075
2011
Mazik - GorzelańczykMagdalenaPolsko-niemiecka wymiana młodzieży w latach 1990-2004 http://hdl.handle.net/10593/27732011
SeclerBartłomiejKsiądz Józef Tischner w polskich środkach społecznego przekazu (1955-2000) : studium politologiczno-medioznawcze
hdl.handle.net/10593/1112
2011
SmólczyńskaAgnieszkaBiałoruska emigracja polityczna w latach 1990-2004
hdl.handle.net/10593/2439
2011
TomaszykMikołaj J.Ponadnarodowe i międzyrządowe zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy = Supranational and intergovernmental changes in the European Union after The Treaty establishing Constitution for Europe
hdl.handle.net/10593/1125
2011
AntkowiakPawełSamorząd zawodowy w Polsce w procesie transformacji systemowej http://hdl.handle.net/10593/27672012
JaskulskiAdamZmiana równowagi międzyinstytucjonalnej w Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim http://hdl.handle.net/10593/27682012
MarcinkowskiTomaszPolskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989 - 2005
hdl.handle.net/10593/2512
2012
PyrgielJoannaRola funduszy europejskich w rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego
http://hdl.handle.net/10593/3818
2012
RzepkaAgnieszkaTeoretyczne i praktyczne wymiary procesu globalizacji : analiza szans i zagrożeń                 http://hdl.handle.net/10593/59882012
SkobrtalMarcin

Istota i ewolucja nacjonalizmu w Europie Środkowej po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/3252

2012
ZarzyckaBeataFotografia prasowa w Polsce po 1989 roku : studium politologiczno-medioznawcze       http://hdl.handle.net/10593/35632012
ŻukowskiSebastian

Kosmopolityzm w teorii kwantowego postmodernizmu : nowa perespektywa badawcza w nauce o stosunkach międzynarodowych

http://hdl.handle.net/10593/4812

2012
CambindaRafaelPolityczne uwarunkowania relacji ekonomicznych między krajami rozwijającymi się i byłymi metropoliami         http://hdl.handle.net/10593/81232013
CzarneckaAnnaKontrola społeczna programująca we współczesnej demokracji http://hdl.handle.net/10593/97222013
DymekDariuszZarządzanie kryzysowe w polityce bezpieczeństwa państwa : analiza doświadczeń administracji rządowej w województwie wielkopolskim w latach 1999-2011 http://hdl.handle.net/10593/65182013
Iwaszkiewicz - WodaAleksandraPolityka kulturalna Republiki Estonii jako determinant zachowania tożsamości narodowej http://hdl.handle.net/10593/85822013
KakarekoKsenia

Współczesne stosunki polsko-białoruskie 1991-2011 (w perspektywie opinii publicznej i warstwie normatywnej)

http://hdl.handle.net/10593/11798

2013
KlattaPiotr

Samorządy gminne województwa lubelskiego w kształtowaniu współpracy transgranicznej

http://hdl.handle.net/10593/6499

2013
MiłoszewskaDorota

Koncepcja imperium w neokonserwatywnej myśli politycznej w okresie prezydentury George'a W Busha

http://hdl.handle.net/10593/8651

2013
SaksonAnnaGłód jako współczesny problem globalny                  http://hdl.handle.net/10593/65012013
ScheffsŁukasz

Kolektywizm i indywidualizm : zachowania wyborcze w Polsce w  latach 2001-2011

http://hdl.handle.net/10593/6519

2013
WiśniewskaPaulina

Wizerunek kobiety w internetowych środkach społecznego przekazu : analiza porównawcza adresowanej do kobiet prasy polskiej i niemieckiej on-line u schyłku pierwszej dekady XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/7814

2013
WrześniewskiEdward

Utwory muzyczne jako środek kształtowania kultury politycznej : analiza wybranych przykładów

http://hdl.handle.net/10593/7716

2013
FechnerNatalia Anna

Stosunki między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/12272

2014
HeydrychJarosław

Znaczenie ''swing states'' w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1910-2012

http://hdl.handle.net/10593/12825

2014
KarczewskiMaciej

Modele strategii w konfliktach asymetrycznych na przykładzie działań zbrojnych w Iraku w latach 2003-2011

http://hdl.handle.net/10593/12214

2014
MałyszkoPiotr

Transformacja systemowa w Polsce na łamach Białostockich dzienników regionalnych w latach 1989-1991 : studium polityczno-prasoznawcze

http://hdl.handle.net/10593/11929

2014
OstantWitoldUnia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem (1993-2008)2014
RauboJacek

Decydowanie w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych Ameryki

http://hdl.handle.net/10593/12748

2014
WiśniewskiRafał

Współpraca i rywalizacja państw jako czynnik kształtujący bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej na początku XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/10995

2014
Balcerek-KosiarzMarta

Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów : studium porównawcze na przykładzie Polski i Republiki Federalnej Niemiec

http://hdl.handle.net/10593/13984

2015
GondekPaweł

Kostrzyn nad Odrą w procesie transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej w latach 1989-2013

http://hdl.handle.net/10593/13365

2015
JakubowskiJakub

Społeczności internetowe jako podmiot i przedmiot w procesie komunikowania politycznego

http://hdl.handle.net/10593/13042

2015
KamprowskiRafał

Analiza bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej w perspektywie zrównoważonego rozwoju : studium politologiczne

http://hdl.handle.net/10593/13074

 2015
ŁukaszewskiMarcin

Efektywnośc systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/13373

2015
TujdowskiMarcin

Stosunek polskiej młodzieży wobec mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

http://hdl.handle.net/10593/13865

2015
Al-WeshahAdbellateef

US Foreing aid towards democracy promotion in the Middle East 2003-2013 a case study of Egypt, Iraq and Jordan =Wsparcie Stanów Zjednoczonych skierowane na promowanie demokracji na Bliskim Wschodzie w latach 2003-2013 na przykładach Egiptu, Iraku i Jordanii

http://hdl.handle.net/10593/15017

2016
BołtromiukSwietłanaUkraina między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 1993-20122016
Jadachowska-DzięborAnnaInternet w komunikowaniu politycznym na poziomie lokalnym- na przykładzie Radomia, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego2016
KałużnaJoanna

Polityka oświatowa i edukacyjna jako element polityki historycznej (1989-2014) : dynamika zmian treści dotyczącej Polski Ludowej

http://hdl.handle.net/10593/14892

2016
KaniaEliza

Proces prekaryzacji pracy : nowe kierunki zmian społeczno-gospodarczych w świecie

http://hdl.handle.net/10593/14896

2016
KseniczIgor

Współpraca władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w latach 1999-2014 = Cooperation of local and regional authorities of Pola d and Ukraine in 1999-2014

http://hdl.handle.net/10593/16714

2016
MarkozashviliLasha

System Approach to the European Union studies

http://hdl.handle.net/10593/16393

2016
LevyMordechai

The kibbutizm as a collective political identity under chnage

http://hdl.handle.net/10593/15942

2016
PohlArtur

Główne determinanty polityki bezpieczeństwa Izraela na początku XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/14750

2016
SzkudlarekMagdalena

Polityka Turcji wobec mniejszości muzułmańskich i niemuzułmańskich w świetle standardów Unii Europejskiej

http://hdl.handle.net/10593/14760

2016
TaffalAsad.

Erosion of the collective memory on the example of palestinian refugees in the West BANK = Erozja pamięci na przykładzie uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu

http://hdl.handle.net/10593/15966

2016
AzoulayRonnieSayyid Qutb Reconsideration Understanding the Impact of Qutb's Idealogy on Modern Radical  I slamist Movement2017
AdamkieiczJakub

Determinanty polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 1997-2013

http://hdl.handle.net/10593/17964

2017
BiałyFilipKoncepcje demokracji agonistycznej
http://hdl.handle.net/10593/20233
2017
DolotMałgorzataBezpieczeństwo wewnętrzne państw Strefy Schengen : między swobodą przemieszczenia się a pełną kontrolą granicznąhttp://hdl.handle.net/10593/235372017
DudaKrzysztof

Rola demokracji bezpośredniej w ewolucji systemu politycznego Konfederacji Szwajcarskiej


http://hdl.handle.net/10593/20423
2017
GołębiowskaKlaudia

Polityka integracji imigrantów w III RP: europejskie standardy a polskie realia

http://hdl.handle.net/10593/18052

2017
GorączkoJoannaRuchy monarchistyczne w III Rzeczypospolitej : studia porównawcze
http://hdl.handle.net/10593/22465
2017
GórnickaWeronikaZmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku : teoria i praktyka
http://hdl.handle.net/10593/21257
2017
 KaratyszMateusz

Reklama społeczna w miejskiej przestrzeni zewnętrznej Poznania jako forma działania trzeciego sektora

http://hdl.handle.net/10593/20680

2017
 KsiężniakiweiczMalwinaIN DUBIO PRO EUROPA : polityka europejska Niemiec w latach 2005-20132017
PiątkowskaBożena

Polityka państwa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w sektorze paliwowym w Polsce po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/18059

2017
 SuchowiejkoWiesław

Ciągłość i zmiana w debacie nad projektem ustawy budżetowej w Sejmie RP w latach 2001-2010

http://hdl.handle.net/10593/20682

2017
Van den BoschJeroenPersonalist Rule in Sub Saharan Africa: the impact of personalism on regime transitions after  the Cold War2017
WesołowskaAnna

Strategie rozwojowe Unii Europejskiej w XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/21650
2017
FoligowskiPrzemysław

Stosunki Rosji z Białorusią i Ukrainą po 1991 roku


http://hdl.handle.net/10593/24069
2018
GladiiAdrii

Polityczno-ekonomiczne podłoże konfliktu zbrojnego w regionie  Donbasu po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę


http://hdl.handle.net/10593/23967
2018
JanczJoannaInstytucjonalizacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej na przykładzie Europejskiej Służby Działań Zagranicznych2018
KaczmarekPiotr

Geopolityczny wymiar rywalizacji Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chińskiej Republiki Ludowej po zimnej wojnie


http://hdl.handle.net/10593/23963
2018
KohaviItaiTreadmill Negotiation. The Israeli -Palestinian Peace Process.2018
MarcinkowskiPaweł

Koncepcje budowy bezpieczeństwa euroatlantyckiego w strategiach Unii Europejskiej NATO. Analiza porównawcza.

http://hdl.handle.net/10593/24072

2018
PopiołekRenata

Polityka zatrudnienia absolwentów szkół wyższych Unii Europejskiej i jej realizacja w Polsce i Niemczech w latach 2004-201


http://hdl.handle.net/10593/24419
2018
PrzybyszKinga

Świeckie czy wyznaniowe ? wizja państwa polskiego w prasie katolickiej w latach 2005-2015

http://hdl.handle.net/10593/23910

2018
StoppelAnna

Nowe media jako przestrzeń rywalizacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckiej W Polsce w latach 1995-2015

http://hdl.handle.net/10593/23538

2018
TsegiMelakuThe Contribution of Radio Broadcasts in the Absorption Process of Illiterate Ethiopians Jews in Israel2018
Wąsicka-SroczyńskaMaria

Parlamentarne partie polityczne wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej

http://hdl.handle.net/10593/23591

2018
WojciechowskiKrzysztof

Determinanty debaty politycznej nad kierunkami rozwoju oświaty w Polsce po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/23588

2018
WysotaBogumił

Interwencja humanitarna w obronie praw człowieka we współczesnych stosunkach międzynarodowych

http://hdl.handle.net/10593/24175

2018
DajerlingLeonard

Nowe technologie w metodologii badań polityki bezpieczeństwa zdrowotnego. Monitoring, obrazowanie i modelowanie

http://hdl.handle.net/10593/24834

2019
DomańskaMartyna

Pozycja regionu samorządowego w systemie politycznym Polski i Francji - analiza porównawcza

 http://hdl.handle.net/10593/24846
2019
DulębaŁukaszPrzemiany ideologii liberalizmu społecznego
http://hdl.handle.net/10593/25520
2019
Czubaj-KuźminSylwiaRocznice katyńskie w latach 1990-2010. Miejsce i funkcje rytuału politycznego w polskiej kulturze pamięci
http://hdl.handle.net/10593/25446
2019
FilipiakAgnieszka

Indymedia w funkcjonowaniu nowych ruchów społecznych. Studium na przykładzie ruchu alterglobalistycznego.


http://hdl.handle.net/10593/25084
2019
GierwazikMałgorzataRola i zadania rzecznika prasowego rządu w Polsce w polityce informacyjnej państwa po roku 1989
http://hdl.handle.net/10593/25212
2019
GórskaAnna

Polityka Unii Europejskiej wobec problemu ubóstwa energetycznego w wybranych państwach członkowskich


http://hdl.handle.net/10593/25157
2019
KardaśJarosław

Federacja Rosyjska wobec problemu terroryzmu islamskiego pochodzącego z Kaukazu Północnego

 http://hdl.handle.net/10593/24635
2019
Klupieć   Roman

Polityka zdrowotna w Polsce. Problemy krwiodawstwa i krwiolecznictwa w latach 2007-2017

 http://hdl.handle.net/10593/25904
2019
KusaNatalia MagdalenaOpozycja polityczna jako element systemu politycznego Federacji Rosyjskiej w latach 2000-20162019
LeszczyńskiDariuszKorporacje międzynarodowe wobec procesu humanizacji pracy. Przykład L'Oreal Polska Sp. z o.o.
http://hdl.handle.net/10593/25131
2019
ŁokićPaweł

Praktyki uprawiania zawodu dziennikarza w  środowisku nowych mediów


http://hdl.handle.net/10593/25116
2019
MaciejewskiRobert

Cyberterroryzm w polityce bezpieczeństwa państwa. Problemy ochrony infrastruktury krytycznej

 http://hdl.handle.net/10593/24833
2019
MartosFrancisco Juan China's ''ONE BELT ONE ROAD'' Initiative. Potencial risk and benefits at national and global scale2019
OstrouchTymon

Wpływ polityki regionalnej Unii Europejskiej na podniesienie poziomu innowacyjności województwa lubuskiego w latach 2004-2018


http://hdl.handle.net/10593/24848
2019
SzymanowskiRafał

Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Federalnej Niemiec wobec globalnego kryzysu finansowego po 2007 roku

http://hdl.handle.net/10593/24837

2019
Vogt-HajderJolanta

Społeczno - ekonomiczne implikacje polityki prorodzinnej w Polsce

 http://hdl.handle.net/10593/25897
2019
Wilińska-Zelek AnnaSamoregulacja i współregulacja w systemach medialnych
http://hdl.handle.net/10593/25237
2019
Wyszyński Łukasz

Marynarka Wojenna RP w systemie bezpieczeństwa narodowego w latach 2007-2012

http://hdl.handle.net/10593/25902

2019
MichalakJakubWschodnie kraje związkowe Republiki Federalnej Niemiec w procesie przemian społeczno-politycznych w latach 1990-2013
https://hdl.handle.net/10593/26000
2020
WyrwaMichał

Nastawienie świadomościowe a nastawienie intencjonalne. Strategie rozpoznawania cudzych stanów świadomych w psychologii potocznej

https://hdl.handle.net/10593/26036

2020
Baranowski PiotrModel transformacji metasystemowej. Paradygmat złożoności2021
BuchwaldMikołaj

Neuronalne podłoża planowania interakcji z narzędziami dwuręcznymi: badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego

 https://hdl.handle.net/10593/26460
2021
Józefowicz MariaRuchy i partie skrajnej prawicy we Włoszech (1992-2011)2021
Korycki KrzysztofPolityczne uwarunkowania przebiegu prac parlamentarnych nad Kodeksem wyborczym w Polsce
https://hdl.handle.net/10593/26313
2021
Luzak PawełPolityka ChRL wobec regionu Azji Południowo-Wschodniej w latach 2003-2013
https://hdl.handle.net/10593/26194
2021
Milas Ryszard HubertTożsamość polityczna polskich partii parlamentarnych w latach 1989-20052021
Morozowski TomaszPolityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw wschodzących po 2004 roku2021
Sójka ArkadiuszArktyka w polityce ekologicznej Unii Europejskiej 1196-20182021
Cichosz MarcinZintegrowany model złożonych działań intencjonalnych
https://hdl.handle.net/10593/26785
2022
JasiakKinga

Nierówności społeczno-ekonomiczne jako skutek globalizacji

 https://hdl.handle.net/10593/26654
2022
Jaworski MariuszUdział policji w realizacji polityki bezpieczeństwa państwa na szczeblu lokalnym2022
Kujawa Dawid

Audiowizualna kultura uczestnictwa w dobie konwergencji i dywergencji mediów na przykładzie platformy YouTube w Polsce

 https://hdl.handle.net/10593/26787
2022
Monkos AleksandraRola polskich organizacji pozarządowych we wspieraniu mediów na Ukrainie w latach 2004-2018
https://hdl.handle.net/10593/26653
2022
NagaraNira Barkanathe Mechanism of ''TargetedKilling'' as a Part of Israeli Counter-Terrorism Policy2022
PazdejMateuszBezpieczeństwo energetyczne w polityce Unii Europejskiej w XXI wieku2022
Tadeusz-CiesielczykMałgorzataKomunikacja niewerbalna w kreowaniu wizerunku polityków w Polsce na przykładzie wyborów prezydenckich w latach 1990-20152022
SabawoonMirza KhanaZaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej w Afganistanie po 2001 roku: Stabilizacja-Demokratyzacja-Odbudowa2022
StormowskiJacekUnia Europejska jako uczestnik procesów globalizacyjnych. Wymiar handlowy
https://hdl.handle.net/10593/26671
2022
Zaświadczenie o otrzymaniu zgody na wydłużenie terminu złożenia pracy doktorskiej.