Rozprawy doktorskie

Prace doktorskie udostępniane są jedynie na miejscu w Czytelni. Zabrania się ich kopiowania, powielania lub fotografowania (Ustawa o Prawie Autorskim)

Aby uzyskać listę prac doktorskich, należy wybrać z menu odpowiedni zakres lat.

1975-1979

Nazwisko Imię   Tytuł rozprawy Rok   obrony
 Bogucka  Dorota  Polityka doboru oceny i doskonalenia kadry kierowniczej szkół w woj. koszalińskim w świetle reformy systemu oświaty  1975
 Kaczocha  Włodzimierz  Model kultury socjalistycznej  1976
 Radzicki  Jerzy  Geneza planu napaści na polskę pod kryptonimem ”Fall Weiss”  1977
 Swirepo  Józef  Juan Domingo Peron i Ruch Peronistyczny w Argentynie w latach 1943-1976  1978
 Wąsicka-Chmieluk  Ewa  Robotnicy cudzoziemcy. Położenie polityczne i sytuacja prawna po II wojnie światowej (na przykładzie RFN)  1978
  Król Władysław  Polsko-węgierskie stosunki kulturalne w latach 1945-1975  1979
 Polkowski  Zbigniew  Polityczna rola pełnomocników PKWN w tworzeniu władzy ludowej w Polsce w latach 1944-1947  1979
 Szyrner  Marian  Społeczno-polityczne aspekty rewolucji naukowo-technicznej w świetle literatury radzieckiej  1979
 Zawadzki  Janusz  Polityka gospodarcza Polski Ludowej wobec Polonii brytyjskiej  1979

1980-1989

Nazwisko Imię                                   Tytuł rozprawy Rok obrony
 Grott  Andrzej  Polityka PRL w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska człowieka  1980
 Mączkowska  Maria  Stosunki polsko-brytyjskie w latach 1945-1975  1980

 Wojecki

 

Mieczysław Greccy uchodźcy polityczni w Polsce w latach 1949-1975 (geneza, stosunki społeczne, kierunki politycznego działania 1980
  Gawrzyał Agener  Socjalistyczna Partia Austrii-doktryna i polityka (1945-1979)  1982

Stangret

 

 Antoni Polityka kształtowania infrastruktury szkolnictwa podstawowego w woj. kaliskim 1982
  Wilk  Andrzej  Wpływ innowacji naukowo-technicznych na przeobrażenia w międzynarodowych stosunkach politycznych i ekonomicznych  1982
 Andrzejewski  Piotr  Neutralność Finlandii i Szwecji po II wojnie światowej  1983
 Beyga-Gegiołka  Maria  Rewolucja naukowo-techniczna a zmiany zachodzące w socjalistycznym wzorcu konsumpcji w Polsce  1983
  Labus Stanisław  Rola Narodowej Demokracji w życiu politycznym Wielkopolski II Rzeczypospolitej  1983
 Marszałek  Adam   Stosunki polityczne polsko-francuskie 1944-1958 i ich odbicie w publicystyce polskiej  1984
 Łapkiewicz  Andrzej  Stosunki między państwami wspólnoty socjalistycznej a państwami o orientacji socjalistycznej (na przykładzie stosunków z Angolską Republiką Ludową, Jameńską Republiką Ludowo-Demokratyczną, Mazowiecką Republiką Ludową, Socjalistyczną Etiopią 1985
 Makowski  Krzysztof  Teoria ”Trzech światów” w myśli politycznej Mao Zedonga (1969-1976)  1986
  Soud Gshaish Mohammed  Rozwój i rola ruchu sportowego i młodzieżowego w Iraku i ich wpływ na wychowanie patriotyczne i narodowe młodzieży  1986
 Borowczyk  Krzysztof  Pozycja i rola organizacji PZPR w systemach politycznych przedsiębiorstw budowlanych Wielkopolski (1970-1982)  1988
 Jakubowicz  Stefan  Społeczno-polityczne motywacje i następstwa amnestii w polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  1988

1990-1999

Nazwisko Imię          Tytuł rozprawy Rok obrony
 Bombicki  Maciej Roman  Powszechna Wystawa Krajowa w 1929 r. w Poznaniu i jej współczesne implikacje  1990
Kmieciak  Robert  Wielkopolska Izba Rolnicza jako forma samorządu zawodowego i gospodarczego  1993

2000-2009

Nazwisko Imię                    Tytuł rozprawy Rok obrony
 Cyganek  Sławomir  Izby przemysłowo-handlowe jako forma samorządu gospodarczego w Niemczech i w Polsce  2003
 Jakubauskas  Adas  System partyjny Litwy w okresie transformacji  2003
 Kamola-Cieślik  Małgorzata  Realizacja polityki morskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1956-1970  2003
 Walkowiak  Katarzyna  Rola izb rolniczych w rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce  2003
 Hoffmann  Tomasz  Wykorzystanie funduszy pomocowych i przedakcesyjnych Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2001 (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski)  2004
 Kaczmarek  Filip  Założenia programowe i działalność Kongresu Liberalno-Demokratycznego (1990-1994)  2004
 Ptak  Arkadiusz  Rozwój samorządu terytorialnego w Polsce w świetle rozwiań europejskich  2004
 Rdzanek  Dorota  Problem niemiecki w myśli politycznej zachodniopomorskiej chadecji – CDU/CSU w latach 1945-1990  2004
 Skalski  Dariusz  Cyberprzestrzeń a polska scena polityczna  2004
 Wacławczyk  Wiesław  Idea wolności słowa w traktacie Johna Miltona „Areopagitica” oraz jej współczesne reminiscencje  2004
 Łuczak  Michał  Zjednoczenie Niemiec w myśli politycznej SPD w latach 1945-1982  2005
 Mariko  Salifou  Les stratégies du commerce electronique et l’application du marketing internet dans le développement économique global  2005
 Pająk  Beata  Rozumienie demokracji i jego wpływ na aktywność polityczną młodych obywateli : polsko-niemieckie studium porównawcze  2005
 Wróblewska  Magdalena  Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską  2005
 Bartkowiak  Łukasz  Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej (do 2006 roku)  2006
 Brańka  Tomasz  Nordyckie terytoria autonomiczne jako niesuwerenni uczestnicy stosunków międzynarodowych. aspekty polityczne i prawne  2006
 Ebbig  Piotr  Integracja polityczna państw Unii Europejskiej doświadczenia i perspektywy  2006
 Kaniewski  Sebastian  Stanowisko Kościoła katolickiego w Polsce wobec integracji z Unią Europejską  2006
 Musiał-Karg  Magdalena  Referenda w państwach europejskich jako instytucja demokracji bezpośredniej  2006
 Pieniak  Monika  Polityczno-ekonomiczne uwarunkowania miejskiej reklamy zewnętrznej w Polsce w okresie transformacji  2006
 Bagieńska-Masiota  Aleksandra  Sejmowa Komisja Śledcza w systemie politycznym RP  2007
 Barabasz  Adam  Polacy i Polska wobec idei integracji europejskiej w latach 1915-1957  2007
 Bielawska  Agnieszka  Kościół rzymskokatolicki i ewangelicki w RFN wobec pojednania polsko-niemieckiego i integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi i Unią Europejską  2007
 Forecki  Piotr  Spory o polsko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych (1989-2002)  2007
 Jarosz  Alicja  Polityka antydumpingowa Unii Europejskiej  2007
 Krenz  Milena  Stosunki polsko-ukraińskie w latach 1991-2006  2007
 Osiewicz  Przemysław  Pokojowa regulacja kwestii cypryjskiej. Aspekty prawne i polityczne  2007
 Ossowski  Szymon  Etyka polityczna liberalnej demokracji a postawy etyczne polityków polskich  2007
 Skrzypczyńska  Joanna  GATT/WTO w liberalizacji wspólnej polityki rolnej Unii Europejskie  2007
 Sharyan  Tareq Mohammed Ahmed Mohammed Theban  System ochrony uchodźców podczas konfliktów zbrojnych 2007
 Tyrchan  Mikołaj  Paryska „Kultura” i „Zeszyty Historyczne” wobec konfliktów politycznych w Polsce Ludowej (1976-1989)  2007
 Żodź  Katarzyna  Przywództwo Stanów Zjednoczonych w globalnym systemie międzynarodowym po zakończeniu zimnej wojny. Determinanty ciągłości i zmiany  2007
 Churska-Nowak  Karolina  Rola rytuałów politycznych w warunkach demokracji masowej. Na przykładzie Polski i Hiszpanii  2008
 Grochowski  Robert  Granice prawne i etyczne reklamy  2008
 Hordecki  Bartosz  Retoryka w twórczości politycznej słowianofilów rosyjskich  2008
 Kruk  Aleksandra  Rola i miejsce Hansa-Dietricha Genschera w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992  2008

 

Lamczyk

Stanisław  Polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej w latach 2000-2007  hdl.handle.net/10593/572  2008
 Mosiński  Jan  Stanowiska wybranych związków zawodowych wobec integracji europejskiej  2008
 Patkowski  Krzysztof  Proces prywatyzacji w państwach Grupy Wyszechradzkiej w latach 1989-2002 : (aspekt polityczny i ideologiczny)  2008
 Rachwał  Marcin  Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w okresie transformacji systemowej  2008
 Schroeder  Szymon  System prasowy Austrii (1920-2006)  2008
 Senger  Krzysztof  Metody kształtowania, prowadzenia i ewaluacji polityki rozwoju : na przykładzie Polityki Spójności Unii Europejskiej  2008
 Chrobak  Piotr
 Preferencje wyborcze społeczeństwa zachodniopomorskiego w III RP

hdl.handle.net/10593/431

 2009
 Czerniak  Robert
 Współpraca transgraniczna i regionalna w obszarze Morza Bałtyckiego w latach 1989-2007

hdl.handle.net/10593/461

 2009
 Kałążna  Klaudia  Globalizacja sektora usług Unii Europejskiej  hdl.handle.net/10593/760  2009
 Kuźmiak  Marta  Rola unijnych państw neutralnych w procesie budowy architektury bezpieczeństwa w Europie hdl.handle.net/10593/293  2009
 Młyńczyk  Łukasz  Koncepcje polityki regionalnej Polski w latach 1989-2004  2009
 Murzydło  Jacek
 Realizacja zadań jednostek samorządu terytorialnego za pomocą partnerstwa publiczno-prywatnego

hdl.handle.net/10593/292

 2009

Rewizorski

 

 Marek Światowa Organizacja Handlu w procesie globalizacji gospodarki światowej  hdl.handle.net/10593/197 2009
 Stefanik  Tomasz Grzegorz  Nowe zjawiska w rozwoju stosunków ekonomicznych między Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Unią Europejską po zakończeniu zimnej wojny  2009
 Szewczak  Wiktor  Czynniki kształtujące racjonalność decyzji politycznych w demokracji  2009
 Wyszyński  Jacek  Społeczne implikacje zjawiska bezprawnych naruszeń własności intelektualnej w internecie  2009

2010-

Nazwisko Imię Tytuł rozprawy Rok obrony
Bojko Jerzy

Współczesny ład polityczno-militarny w Azji Wschodniej w ujęciu teorii geopolitycznych Alfreda Mahana i Juliana Corbetta

http://hdl.handle.net/10593/913

2010
Jastrzębski Przemysław Jarosław ”Myśl Narodowa” (1921-1939) : studium politologiczno-prasoznawcze hdl.handle.net/10593/608 2010

Lubik

 

Natasza Państwa postjugosłowiańskie wobec członkostwa w Unii Europejskiej i NATO : (analiza porównawcza) hdl.handle.net/10593/430 2010
Magiera Maciej Doktrynalne podstawy amerykańskiej polityki zagranicznej. Case study doktryny George’a W. Busha hdl.handle.net/10593/912 2010
Mikołajczak Stanisław Funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym Białorusi w latach 1987-2008 hdl.handle.net/10593/780 2010
Narożna Dominika Zniesławienie prasowe w Polsce (1984-2008) hdl.handle.net/10593/680 2010
Niemczewski Dariusz Obraz transformacji systemowej państw Europy Środkowej i Wschodniej w literaturze anglosaskiej hdl.handle.net/10593/672 2010
Olechowska Paulina Akcesja Polski do Unii Europejskiej na łamach prasy regionalnej Ziem Zachodnichhdl.handle.net/10593/911 2010
Piskorski Mateusz Samoobrona RP w polskim systemie partyjnym hdl.handle.net/10593/766 2010
Rosicki Remigiusz Próby kształtowania polityki bezpieczeństwa energetycznego w Unii Europejskiej : interesy i grupy interesów hdl.handle.net/10593/369 2010
Widomska Monika Integracja Rumunii ze Wspólnotami Europejskimi / Unią Europejską (1990-2007) hdl.handle.net/10593/685 2010
Wójcicka Agnieszka Tożsamość polityczna współczesnej Szwecji hdl.handle.net/10593/483 2010
Zdrowicka – Wawrzyniak Magdalena Telewizyjne magazyny informacyjne w Polsce w procesie manipulacji i perswazji (2004-2007) hdl.handle.net/10593/910 2010
Ciesielska – Klikowska Joanna Rola Francji i Niemiec w procesie integracji europejskiej w latach 1992-2007
hdl.handle.net/10593/1274
2011
Cieślińska Joanna Europejska polityka sąsiedztwa Unii Europejskiej 2011
Graban Michał Ewolucja czynników rozwoju Gdyni na tle przeobrażeń cywilizacyjnych XX i XXI wieku 2011
Kamińska Agnieszka Definiowanie demokracji w doktrynie Koćioła katolickiego http://hdl.handle.net/10593/2848 2011
Kaszkur Alina Program polityczny Jacka Kuronia i jego realizacja
hdl.handle.net/10593/1110
2011
Lebiotkowski Andrzej Przekaz medialny jako czynnik kształcenia współczesnych poglądów politycznych młodzieży na przykładzie powiatu nowotomyskiego
hdl.handle.net/10593/1075
2011
Mazik – Gorzelańczyk Magdalena Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w latach 1990-2004 http://hdl.handle.net/10593/2773 2011
Secler Bartłomiej Ksiądz Józef Tischner w polskich środkach społecznego przekazu (1955-2000) : studium politologiczno-medioznawcze
hdl.handle.net/10593/1112
2011
Smólczyńska Agnieszka Białoruska emigracja polityczna w latach 1990-2004
hdl.handle.net/10593/2439
2011
Tomaszyk Mikołaj J. Ponadnarodowe i międzyrządowe zmiany w funkcjonowaniu Unii Europejskiej po Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy = Supranational and intergovernmental changes in the European Union after The Treaty establishing Constitution for Europe
hdl.handle.net/10593/1125
2011
Antkowiak Paweł Samorząd zawodowy w Polsce w procesie transformacji systemowej http://hdl.handle.net/10593/2767 2012
Jaskulski Adam Zmiana równowagi międzyinstytucjonalnej w Unii Europejskiej po Traktacie Nicejskim http://hdl.handle.net/10593/2768 2012
Marcinkowski Tomasz Polskie partie polityczne wobec procesu integracji europejskiej 1989 – 2005
hdl.handle.net/10593/2512
2012
Pyrgiel Joanna Rola funduszy europejskich w rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego
http://hdl.handle.net/10593/3818
2012
Rzepka Agnieszka Teoretyczne i praktyczne wymiary procesu globalizacji : analiza szans i zagrożeń                 http://hdl.handle.net/10593/5988 2012

 

Skobrtal

Marcin

Istota i ewolucja nacjonalizmu w Europie Środkowej po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/3252

2012
Zarzycka Beata Fotografia prasowa w Polsce po 1989 roku : studium politologiczno-medioznawcze       http://hdl.handle.net/10593/3563 2012

 

Żukowski

Sebastian

Kosmopolityzm w teorii kwantowego postmodernizmu : nowa perespektywa badawcza w nauce o stosunkach międzynarodowych

http://hdl.handle.net/10593/4812

2012

Cambinda

 

Rafael Polityczne uwarunkowania relacji ekonomicznych między krajami rozwijającymi się i byłymi metropoliami         http://hdl.handle.net/10593/8123 2013
Czarnecka Anna Kontrola społeczna programująca we współczesnej demokracji http://hdl.handle.net/10593/9722 2013

 

Dymek

 

Dariusz

Zarządzanie kryzysowe w polityce bezpieczeństwa państwa : analiza doświadczeń administracji rządowej w województwie wielkopolskim w latach 1999-2011 http://hdl.handle.net/10593/6518 2013

 

Iwaszkiewicz – Woda

 

Aleksandra Polityka kulturalna Republiki Estonii jako determinant zachowania tożsamości narodowej http://hdl.handle.net/10593/8582 2013
Kakareko Ksenia

Współczesne stosunki polsko-białoruskie 1991-2011 (w perspektywie opinii publicznej i warstwie normatywnej)

http://hdl.handle.net/10593/11798

2013

 

Klatta

Piotr

Samorządy gminne województwa lubelskiego w kształtowaniu współpracy transgranicznej

http://hdl.handle.net/10593/6499

2013

 

Miłoszewska

Dorota

Koncepcja imperium w neokonserwatywnej myśli politycznej w okresie prezydentury George’a W Busha

http://hdl.handle.net/10593/8651

2013
Sakson Anna Głód jako współczesny problem globalny                  http://hdl.handle.net/10593/6501 2013
Scheffs Łukasz

Kolektywizm i indywidualizm : zachowania wyborcze w Polsce w  latach 2001-2011

http://hdl.handle.net/10593/6519

2013

Wiśniewska

 

Paulina

Wizerunek kobiety w internetowych środkach społecznego przekazu : analiza porównawcza adresowanej do kobiet prasy polskiej i niemieckiej on-line u schyłku pierwszej dekady XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/7814

2013

 

Wrześniewski

Edward

Utwory muzyczne jako środek kształtowania kultury politycznej : analiza wybranych przykładów

http://hdl.handle.net/10593/7716

2013
Fechner Natalia Anna

Stosunki między Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową w XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/12272

2014
Heydrych Jarosław

Znaczenie ”swing states” w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki w latach 1910-2012

http://hdl.handle.net/10593/12825

2014
Karczewski Maciej

Modele strategii w konfliktach asymetrycznych na przykładzie działań zbrojnych w Iraku w latach 2003-2011

http://hdl.handle.net/10593/12214

2014

 

Małyszko

 

Piotr

Transformacja systemowa w Polsce na łamach Białostockich dzienników regionalnych w latach 1989-1991 : studium polityczno-prasoznawcze

http://hdl.handle.net/10593/11929

2014

 

Ostant

Witold Unia Europejska wobec zagrożenia terroryzmem (1993-2008) 2014
Raubo Jacek

Decydowanie w polityce obronnej Stanów Zjednoczonych Ameryki

http://hdl.handle.net/10593/12748

2014
Wiśniewski Rafał

Współpraca i rywalizacja państw jako czynnik kształtujący bezpieczeństwo międzynarodowe w Azji Północno-Wschodniej na początku XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/10995

2014
Balcerek-Kosiarz Marta

Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów : studium porównawcze na przykładzie Polski i Republiki Federalnej Niemiec

http://hdl.handle.net/10593/13984

2015

Gondek

 

Paweł

Kostrzyn nad Odrą w procesie transformacji politycznej i społeczno-gospodarczej w latach 1989-2013

http://hdl.handle.net/10593/13365

2015
Jakubowski Jakub

Społeczności internetowe jako podmiot i przedmiot w procesie komunikowania politycznego

http://hdl.handle.net/10593/13042

2015
Kamprowski Rafał

Analiza bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej w perspektywie zrównoważonego rozwoju : studium politologiczne

http://hdl.handle.net/10593/13074

 2015
Łukaszewski Marcin

Efektywnośc systemów politycznych demokratycznych mikropaństw europejskich na przełomie XX i XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/13373

2015
Tujdowski Marcin

Stosunek polskiej młodzieży wobec mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

http://hdl.handle.net/10593/13865

2015

 

Al-Weshah

 

Adbellateef

US Foreing aid towards democracy promotion in the Middle East 2003-2013 a case study of Egypt, Iraq and Jordan =Wsparcie Stanów Zjednoczonych skierowane na promowanie demokracji na Bliskim Wschodzie w latach 2003-2013 na przykładach Egiptu, Iraku i Jordanii

http://hdl.handle.net/10593/15017

2016
Bołtromiuk Swietłana Ukraina między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 1993-2012 2016
Jadachowska-Dziębor Anna Internet w komunikowaniu politycznym na poziomie lokalnym- na przykładzie Radomia, Bełchatowa i Piotrkowa Trybunalskiego 2016

Kałużna

 

Joanna

Polityka oświatowa i edukacyjna jako element polityki historycznej (1989-2014) : dynamika zmian treści dotyczącej Polski Ludowej

http://hdl.handle.net/10593/14892

2016

Kania

 

Eliza

Proces prekaryzacji pracy : nowe kierunki zmian społeczno-gospodarczych w świecie

http://hdl.handle.net/10593/14896

2016

 

Ksenicz

 

Igor

Współpraca władz lokalnych i regionalnych Polski i Ukrainy w latach 1999-2014 = Cooperation of local and regional authorities of Pola d and Ukraine in 1999-2014

http://hdl.handle.net/10593/16714

2016

 

Markozashvili

 

 

Lasha

System Approach to the European Union studies

http://hdl.handle.net/10593/16393

2016

 

Levy

 

Mordechai

The kibbutizm as a collective political identity under chnage

http://hdl.handle.net/10593/15942

2016

Pohl

 

Artur

Główne determinanty polityki bezpieczeństwa Izraela na początku XXI wieku

http://hdl.handle.net/10593/14750

 

2016

Szkudlarek

 

Magdalena

Polityka Turcji wobec mniejszości muzułmańskich i niemuzułmańskich w świetle standardów Unii Europejskiej

http://hdl.handle.net/10593/14760

2016

 

Taffal

 

Asad.

Erosion of the collective memory on the example of palestinian refugees in the West BANK = Erozja pamięci na przykładzie uchodźców palestyńskich na Zachodnim Brzegu

http://hdl.handle.net/10593/15966

2016
Azoulay Ronnie Sayyid Qutb Reconsideration Understanding the Impact of Qutb’s Idealogy on Modern Radical  I slamist Movement 2017
Adamkieicz Jakub

Determinanty polityki bezpieczeństwa energetycznego Polski w latach 1997-2013

http://hdl.handle.net/10593/17964

2017
Biały Filip Koncepcje demokracji agonistycznej 2017
Dolot Małgorzata Bezpieczeństwo wewnętrzne państw Strefy Schengen : między swobodą przemieszczenia się a pełną kontrolą graniczną 2017
Duda Krzysztof Rola demokracji bezpośredniej w ewolucji systemu politycznego Konfederacji Szwajcarskiej 2017
Gołębiowska Klaudia

Polityka integracji imigrantów w III RP: europejskie standardy a polskie realia

http://hdl.handle.net/10593/18052

2017
Gorączko Joanna Ruchy monarchistyczne w III Rzeczypospolitej : studia porównawcze 2017
Górnicka Weronika Zmiana układu sił w hiszpańskiej polityce po 2011 roku : teoria i praktyka 2017
 Karatysz Mateusz

Reklama społeczna w miejskiej przestrzeni zewnętrznej Poznania jako forma działania trzeciego sektora

http://hdl.handle.net/10593/20680

2017
 Księżniakiweicz Malwina IN DUBIO PRO EUROPA : polityka europejska Niemiec w latach 2005-2013 2017
Piątkowska Bożena

Polityka państwa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej w sektorze paliwowym w Polsce po 1989 roku

http://hdl.handle.net/10593/18059

2017
 Suchowiejko Wiesław

Ciągłość i zmiana w debacie nad projektem ustawy budżetowej w Sejmie RP w latach 2001-2010

http://hdl.handle.net/10593/20682

2017
Van den Bosch Jeroen Personalist Rule in Sub Saharan Africa: the impact of personalism on regime transitions after  the Cold War 2017
Wesołowska Anna Strategie rozwojowe Unii Europejskiej w XXI wieku 2017
Kohavi Itai Treadmill Negotiation. The Israeli -Palestinian Peace Process. 2018
Tsegi Melaku The Contribution of Radio Broadcasts in the Absorption Process of Illiterate Ethiopians Jews in Israel 2018
Stoppel Anna Nowe media jako przestrzeń rywalizacji politycznej na przykładzie kampanii prezydenckiej W Polsce w latach 1995-2015 2018
Wąsicka-Sroczyńska Maria Parlamentarne partie polityczne wobec nadawców publicznych w III Rzeczypospolitej Polskiej 2018
Wojciechowski Krzysztof Determinanty debaty politycznej nad kierunkami rozwoju oświaty w Polsce po 1989 roku 2018