Transport dla studentów z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia do 27 września!

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. Termin składania wniosków o transport mija 27 września 2017 r.

W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów.

Czytaj dalej

Przydział miejsc w Domach studenckich w roku akademickim 2017/18

Wszystkie osoby, którym przyznano miejsce w Domu Studenckim na II posiedzeniu WKE w dniu 23 sierpnia 2017 r. zostały poinformowane indywidualnie o decyzjach komisji.

Do dnia 11 września br. studenci, którzy otrzymali przydział mają obowiązek potwierdzić w Dziekanacie  (pokój 46) wolę zamieszkania w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018. Niepotwierdzenie przyjęcia miejsca w Domu Studenckim jest równoznaczne z odebraniem przydziału i przekazaniem następnej osobie.

Potwierdzenie chęci zamieszkania i rezygnacji z przyznanego miejsca w D.S można przesyłać pocztą na adres pocztowy dziekanatu lub adres elektroniczny aldona.mizera@amu.edu.pl.

Czytaj dalej

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Informujemy, że do 11 września studenci i doktoranci, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową lub wybitne osiągnięcia w sporcie (za rok akademicki 2016/2017) mogą składać wnioski o przyznanie stypendium ministerialnego (w maksymalnej kwocie do 15.000 zł – studenci i 25000 zł – doktoranci).

Podania prosimy składać do  pokoju nr 46– studenci i 159 – doktoranci.

Czytaj dalej

Stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018

Wzorem poprzedniego roku generowanie wniosków odbędzie się poprzez system USOSWeb.  Terminy generowania i poprawiania wniosków : 25.09 – 9.10.2017 r. Do wniosku wypełnionego w systemie należy dołączyć:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego każdego dorosłego członka rodziny o uzyskanym dochodzie opodatkowanym roku 2016;
  • wypełnione zaświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2016 dostępne na naszej stronie;
  •  zaświadczenie rodzeństwa o kontynuacji nauki lub odpis aktu urodzenia;
  • zaświadczenia od pracodawcy o dochodach uzyskanych w bieżącym roku, jeśli sytuacja materialna któregoś z dorosłychczłonków rodziny uległa znaczącej zmianie (na korzyść lub niekorzyść).

Ostateczny termin składania wniosków w Dziekanacie (pokój 46) upływa 12 października.
Wszelkie pytania możecie kierować do pani Aldony Mizery ( tel. 61 829 6522).

Poniżej  zamieszczamy harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stosowne ogłoszenie.

http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/pisma/dn-4232-67-1617.pdf
http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/rpms-2016/harmonogram-og.pdf

Czytaj dalej

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na R.A. 2017/2018

Stypendium rektora przyznawane jest przez JM Rektora UAM. Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwych Wydziałowych Komisji Ekonomicznych, poprzez Dziekanaty i Działy Spraw Studenckich Kolegiów. Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „stypendium rektora”.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, tworzonego w systemie USOSweb.

Wydrukowany wniosek, wraz z załącznikami dokumentującymi wskazane we wniosku osiągnięcia, składany jest do JM Rektora wyłącznie za pośrednictwem właściwej dla kierunku studiów Wydziałowej Komisji Ekonomicznej.

Czytaj dalej

Przydział w Domach Studenckich na rok akademicki 2017/2018

Informujemy że do dnia 17 lipca 2017 roku, studenci którzy otrzymali przydział mają obowiązek, według zarządzenia Rektora, potwierdzić w Dziekanacie(pokój 46), wolę zamieszkania w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018. Niepotwierdzenie przyjęcia miejsca w Domu Studenckim jest równoznaczne z odebraniem przydziału i przekazaniem następnej osobie. Potwierdzenie chęci zamieszkania i rezygnacji z przyznanego miejsca w D.S można przesyłać pocztą na adres pocztowy dziekanatu lub adres elektroniczny aldona.mizera@amu.edu.pl. Złożenie rezygnacji w wyżej wymienionym terminie zwalnia studenta z konieczności wniesienia opłaty za okres od przyznania do pozbawienia go miejsca w akademiku.

Czytaj dalej