Zarządzanie Państwem – Studia II stopnia w języku angielskim

„Zarządzanie państwem jest kierunkiem nastawionym nie tylko na samą teorię, lecz także na praktykę.”

Patrycja Nalepa, studentka Zarządzania Państwem

Tryby studiowania: stacjonarny.
Czas trwania: 2 lata (4 semestrów).
Koszt: nieodpłatne – studia stacjonarne.

Kontakt: mgr Natalia Pastucha-Kalla, tel. 61 829 6510,
e-mail: natalia.pastucha@amu.edu.pl.

Dla kogo

Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia z zakresu Zarządzania Państwem lub kierunków pokrewnych to mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę – Zarządzanie Państwem w języku angielskim! Jeśli chcesz poszerzyć swoja wiedzę z zakresu pracy w organach administracji publicznej oraz wziąć udział w międzynarodowej szkole letniej to jest to idealny kierunek dla Ciebie.

W międzynarodowym programie studiów zajęcia prowadzone będą z doświadczonymi specjalistami i praktykami z obszaru good governance, a także z badaczami i ekspertami zagranicznymi.

Dr Paulina Pospieszna, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

„Uczę na kierunku Zarządzanie Państwem przedmiotów Podstawy Zarządzania oraz Nauka o Organizacji. W ramach tych zajęć w pierwszej kolejności poznajemy podstawy skutecznego zarządzania, a następnie omawiamy ze studentami na czym polega zarządzanie organizacjami pozarządowymi, komercyjnymi oraz publicznymi. Biorąc pod uwagę takt, że celem kierunku Zarządzenie Państwem jest wykształcenie studentów, którzy w przyszłości będą zajmować stanowiska w sektorze administracji publicznej bądź w sektorze non-profit, taka wiedza oraz rozumienie znaczenia dobrego zarządzania dla sukcesu realizacji celu przez te organizacje jest niezbędna. Ponadto, podczas moich zajęć stawiam na rozwój myślenia krytycznego, dlatego zajęcia polegają na interakcji ze studentami, omawianiu studiów przypadku oraz pracach zespołowych. Jako pracownik naukowy zajmuję się badaniem wpływu organizacji pozarządowych na aktywizację społeczną oraz współpracuję z organizacją, która kieruje swoje działania do młodych ludzi z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii.”

Program studiów

Oprócz kompetencji ogólnych i zawodowych z obszaru zarządzania, instytucji publicznych, administracji, prawa europejskiego, praw człowieka, program uwzględnia zajęcia dodatkowe, zwiększające atrakcyjność studiów, m.in. moduł kompetencji miękkich i społecznych; zajęcia praktyczne w ramach międzynarodowej szkoły letniej FUTURE CHANGEMAKERS; zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, nowoczesne formy nauczania (gry dydaktyczne, e- learning/b-learning). Odbędziesz również praktyki zawodowe, które pozwolą Ci wykorzystać Twoją wiedzę teoretyczną w praktyce.

Kariera

Celem kształcenia na kierunku zarządzanie państwem jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych przyszłemu absolwentowi do podjęcia pracy w organach administracji publicznej, a także w instytucjach biorących udział w lokalnym życiu społecznym (organizacje pozarządowe), politycznym (instytucje administracji publicznej) i ekonomicznym (instytucje gospodarcze, przedsiębiorstwa).
Zauważyć należy, iż dynamiczny rozwój tzw. młodych demokracji rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów do obsługi organizacji i instytucji kształtujących społeczeństwo obywatelskie oraz współpracujących z instytucjami UE w oparciu o zasady tzw. dobrego rządzenia. Studia na kierunku zarządzanie państwem są odpowiedzią na te wyzwania. Odpowiednio wykształconych i zorientowanych specjalistów z zakresu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz good governance we władzy na poziomie lokalnym zatrudniać będą organizacje i instytucje współpracujące z administracją państwową i samorządową oraz przedsiębiorstwa, które postęp technologiczny skłania do poszukiwania wysoko kwalifikowanej kadry.

Oprócz kompetencji ogólnych i zawodowych z obszaru zarządzania, instytucji publicznych, administracji, prawa europejskiego, praw człowieka, program uwzględnia zajęcia dodatkowe, zwiększające atrakcyjność studiów, m.in. moduł kompetencji miękkich i społecznych; zajęcia praktyczne w ramach międzynarodowej szkoły letniej FUTURE CHANGEMAKERS; zajęcia ze specjalistycznego języka angielskiego, nowoczesne formy nauczania (gry dydaktyczne, e- learning/b-learning). Studenci będą także włączani w istniejący na WNPiD program intersujących praktyk zawodowych.

W międzynarodowym programie studiów zajęcia prowadzone będą z doświadczonymi specjalistami i praktykami z obszaru good governance, a także z badaczami i ekspertami zagranicznymi.
W ramach programu przewidziana jest organizacja międzynarodowej szkoły letniej, umożliwiającej wymianę doświadczeń i studiowanie w międzynarodowym środowisku dla studentów z Polski i zagranicy.

Specjalności

Good Governance and Civil Society

Dynamiczny rozwój tzw. młodych demokracji rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów do obsługi organizacji i instytucji kształtujących społeczeństwo obywatelskie oraz współpracujących z instytucjami UE w oparciu o zasady tzw. dobrego rządzenia.

Rekrutacja


O przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci studiów pierwszego stopnia legitymujący się tytułem zawodowym licencjata albo równorzędnym z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych uznanym przez właściwe władze państwowe, jako upoważniający do podjęcia studiów magisterskich w Polsce.
Absolwenci innych kierunków w okresie do końca studiów zobowiązani są zdać egzaminy z następujących modułów kształcenia (przedmiotów), jeżeli nie zaliczyli ich w trakcie dotychczasowych studiów: System polityczny RP (egz.); Międzynarodowe stosunki polityczne (egz.); Prawo administracyjne (egz.). Wykaz przedmiotów oraz tryb ich zaliczenia określa prodziekan WNPiD na podstawie analizy suplementu dokumentującego przebieg dotychczasowych studiów.
Ważnym wymogiem, ze względu na prowadzenie studiów w języku angielskim, będzie wykazanie się znajomością języka angielskiego na poziomie B2, poprzez przedłożenie właściwego certyfikatu (potwierdzającego znajomość języka na tym poziomie lub równorzędnym).

Wymagania rekrutacyjne:

  • Kandydatami mogą być absolwenci studiów pierwszego stopnia legitymujący się
    • tytułem zawodowym licencjata albo równorzędnym z zakresu nauk społecznych lub humanistycznych uznanym przez właściwe władze państwowe, jako upoważniający do podjęcia studiów magisterskich w Polsce.
    • Znajomością języka angielskiego min. na poziomie B2 potwierdzoną odpowiednim certyfikatem

Kryteria rekrutacyjne:

  • śr. ocen z poprz. roku / ocena na dyplomie

W ramach projektu:

  • ocena z rozmowy kwalifikacyjnej w jęz. angielskim dot. Global Governance i Civil Society
  • kryteria premiujące – uczestnictwo w proj. naukowych, publikacje, konferencje, inicjatywy na wydziale

Procedura rekrutacyjna

Termin złożenia dokumentów: 15 października 2017 r.

Dot. projektu (I edycja studiów)
Studia realizowane w ramach projektu: Academy of Good Governance and Civil Society – nowy międzynarodowy program studiów na WNPiD UAM finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – numer naboru: POWR.03.03.00-IP.08-00-MPK/16.

Ponieważ pierwsza edycja studiów (nabór 2017-2019) będzie realizowana w ramach projektu (dla 20 osób), niezbędne będzie wyselekcjonowanie 20 uczestników projektu z grona zarejestrowanych studentów. W ramach rekrutacji na cele projektu niezbędne będzie złożenie przez studentów CV i listu motywacyjnego w jęz. angielskim lub polskim. Oprócz tego postępowanie kwalifikacyjne odbywać się będzie poprzez przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej w jęz. angielskim, tak by kandydaci wykazali się wiedzą z zakresu podstawowych zagadnień związanych z tematyką Global Governance i Civil Society. Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Studenci zrekrutowani w ramach projektu (I edycja studiów realizowana w latach 2017-2019) zwolnieni będą z opłaty czesnego za studia.
Studenci zagraniczni I edycji programu w ramach projektu będą otrzymywali stypendia w wysokości 1500 zł (przez 9 miesięcy na I roku studiów i przez 9 miesięcy na II roku studiów).
LICZBA MIEJSC W RAMACH PROJEKTU OGRANICZONA