DrBartosz Hordecki

Bartosz Hordecki – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Specjalizuje się w badaniach z zakresu retoryki politycznej i prawnej, filozofii polityki, polityk językowych, historii pojęć społeczno-politycznych oraz kultur polityczno-prawnych (zwłaszcza polskiej i rosyjskiej).

 1. B. Hordecki, What and Why is Missing in Theoretical and Practical Discourses on the So-Called „Hate Speech” Against the Roma Communities?, „Journal of Media Ethics” 2017, nr 4.
 2. Hordecki, Bartosz Hordecki, „Freedom of speech” and „wolność słowa” – around some conceptual differences between the terms„Media Law in the time of liquid modernity. Hot Topics in the European and Polish Media Law”, Berlin 2017.
 3. B. Hordecki, Wokół politycznego wymiaru związków retoryki z logiką, w: B. Sobczak (red.), „Powinowactwa retoryki”, Poznań 2017.
 4. B. Hordecki, O osobie mistrza w polskim „Przyrzeczeniu lekarskim”, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8.
 5. B. Hordecki, Проблемы исследований и образования в области политической коммуникации в свете основ теории риторики, „Век Информации” 2016, № 2.
 6. B. Hordecki, Tradycja retoryczna i hermeneutyczna jako źródła inspiracji w badaniach myśli politycznej i prawnej, w: „Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi”, Warszawa-Poznań 2016.
 7. B. Hordecki, «Между риторикой и герменевтикой?» В поисках теоретико-методологического фундамента политической текстологии, w: А. Ю. Шутов, А. А. Ширинянц (red.), „S =CHOLA-2016 Политическая текстология и история идей”, Москва 2016.
 8. B. Hordecki, Motyw nieokreśloności Rosji jako element dziewiętnastowiecznych narracji politycznych, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1.
 9. B. Hordecki, Od wielkich nadziei do wielkich rozczarowań. Przemiany wyobrażeń o Rosji przed i po Kongresie Wiedeńskim, w: A. Gulczyński (red.), „Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota”, Poznań 2016.
 10. B. Hordecki, Эристическа диалектика Артура Шопeнгауэра – возможности применения в пространстве современных исследований над политическим текстом, в: А. Ю. Шутов, А. А. Ширинянц (red.), „SCHOLA-2015. Материалы Третьей международной научной конференции «Политика в текстах — тексты в политике”. Москва 2015.
 11. B. Hordecki, “Hate speech on the Internet” – difficulties with an objectified defining of the concept, J. Sobczak, J. Skrzypczak (red.), „Professionalism in Journalism in the Era of New Media”, Berlin 2015;
 12. B. Hordecki, Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część II), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 1.
 13. B. Hordecki, Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część I), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014, nr 2.
 14. B. Hordecki, Contemporary research on hate speech in news websites’ comments from the perspective of Jürgen Habermas’s theory of knowledge, “Annales – Ser. hist. sociol.” 2014, no. 3.
 15. B. Hordecki, Wokół dyskusji nad ujednoliceniem szkolnej recepcji historii w Federacji Rosyjskiej, „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne” 2014, nr 3.
 16. B. Hordecki, „Lustracja”, „cenzura”, „amnestia”, w: M. Saryusz-Wolska, R. Traba (red.), „Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci”, Warszawa 2014.
 17. B. Hordecki, D. Piontek , Стереотип русского человека в польских информационных программах («Wiadomości» TVP и «Fakty» TVN), „Европа” 2014, т. 13.
 18. B. Hordecki, Freedom of conscience and religion in the documents of the Council of Europe – selected issues, „Public Policy and Economic Development” 2014, nr 1 (5).
 19. B. Hordecki, D. Piontek, Journalists and Politicians in Television Interviews after Elections. A Redefiniton of Roles?, “Central European Journal of Communication” 2014, nr 2.
 20. D. Piontek, B. Hordecki, Sz. Ossowski, Tabloidyzacja dyskursu publicznego w polskich mediach, Poznań 2013.
 21. B. Hordecki, „Zdrowie” i „choroba” w perspektywie studiów nad dziejami pojęć społeczno-politycznych (szkic problematyki), „Medyczna Wokanda” 2013, nr 5;
 22. B. Hordecki, About the state of the political debate in Poland, w: B. Hordecki, J. Wiśniewski, P. Wiśniewska (red.), „Around the European culture. Commemorative Book for the Sixtieth Birthday Anniversary of Professor Edward Jeliński”, Poznań 2012;
 23. B. Hordecki, Rosyjskie jubileusze jako zjawiska retoryczno-ironiczne, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 3.
 24. J. Sobczak, B. Hordecki, Trzy „Themis Polskie”, „Themis Polska Nowa” 2012, nr 1.

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Retoryka polityczna, retoryka prawnicza
 • Polityki językowe (w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej)
 • Filozofia polityki, filozofia prawa
 • Symbol w przestrzeni komunikacji politycznej
 • Przemiany kultur polityczno-prawnych (w szczególności polskiej i rosyjskiej)
 • Badania nad dziejami pojęć społeczno-politycznych

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

 1. Wykonawca grantu „Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologija w ujęciu porównawczym” (NCN).
 2. Koordynator i Wykonawca grantu „Seminarium naukowe: W stronę dialogu w kwestii polskiej oraz rosyjskiej tradycji pojmowania podstawowych pojęć społeczno-politycznych oraz wykłady akademickie popularyzujące wiedzę na temat rosyjskiej myśli społeczno-politycznej” (grant zrealizowany przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, dofinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach V otwartego konkursu ofert).
 3. Wykonawca grantu „Analiza empiryczna zawartości mediów publicznych w roku 2015 – badanie zgodności z planami programowo-finansowymi nadawców publicznych” (projekt finansowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i realizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim).
 4. Wykonawca grantu „Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim” (MNiSW).
 5. Autor rozdziału w monografii „Professionalism in Journalism in the Era of New Media” (grant wydawniczy realizowany przez Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego, finansowany przez MNiSW).
 6. Wykonawca grantu „Dialogi pamięci” (projekt upowszechniający naukę, realizowany przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, finansowany przez MNiSW).
 7. Wykonawca grantu „Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach” (NCN).
 8. Wykonawca grantu „Foreign news in Polish Television news programmes” (KBN).
 9. Autor haseł w leksykonie przygotowywanym w ramach grantu „Modi Memorandi. Interdisciplinary lexicon of terms about collective memory” (NCN).

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Retoryka i erystyka
 • Logika
 • Tekst reklamowy
 • Drogi i bezdroża politycznej poprawności
 • Roads and Off-roads of Political Correctness
 • The Art of Dialogue
 • Stereotypes in International Relations