Dr hab.Paulina Pospieszna

Absolwentka Zarządzania i Marketingu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politologii na University of Alabama w Stanach Zjednoczonych. Profesor uczelni nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce i administracji. Odbyła trzyletni staż post-doktorancki w Niemczech, na Uniwersytetach w Konstanz i Mannheim. Zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (2013).

Recenzent dla następujących czasopism naukowych: European Union Politics, International Studies Quarterly, Democratization, Journal of Peace Research (JPR) i wydawnictwa: Oxford University Press.

CV

Najważniejsze publikacje:

  1. Pospieszna, Paulina. 2014. Democracy Assistance from the Third Wave: Polish Engagement in Belarus and Ukraine. University of Pittsburgh Press
  2. Pospieszna, Paulina, and Gerald Schneider. 2013. „The Illusion of “Peace through Power Sharing”: Constitutional Choice in the Shadow of Civil War.” Civil Wars 15 (1): 44-70.
  3. DeRouen, Karl, Jacob Bercovitch, and Paulina Pospieszna. 2011. “Introducing the Civil Wars Mediation (CWM) Dataset” Journal of Peace Research 48 (5): 663-672.
  4. Goldfinch, Shaun, Karl DeRouen, and Paulina Pospieszna. 2012. „Flying Blind? Evidence for good governance in public management reform agendas, implementation and outcomes in low income countries.” Public Administration and Development 33 (1): 50-61.
  5. Pospieszna, Paulina. 2010. „When Recipients Become Donors: Polish Democracy Assistance in Belarus and Ukraine.” Problems of Post-Communism 57 (4): 3-15.

Obszary zainteresowań naukowych:

1. Konflikty wewnętrzne
2. Mediacje stron trzecich w konfliktach wewnętrznych
3. Szeroko pojęta problematyka współpracy rozwojowej
4. Procesy demokratyzacyjne i przestrzeganie praw człowieka
5. Wspieranie demokracji i pokoju w krajach pokonfliktowych
6. Rola międzynarodowych podmiotów i ich relacje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi (NGOs)
7. Upolitycznienie kobiet w krajach pokonfliktowych
8. Bezpieczeństwo społeczeństwa, prawa człowieka a katastrofy naturalne

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

1. 2014. Tytuł projektu: “Ocena efektywności działań młodych krajów donatorów w wpieraniu demokracji w krajach demokratyzujących się”

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki, Polska
Rola w projekcie: Kierownik projektu
2. 2010. Tytuł projektu: “What is the evidence of impact of civil service reform on service delivery in fragile states and other low income countries?”
Instytucja finansująca: Department for International Development (DFID) Systematic Review Program, UK.
Rola w projekcie: Project Reviewer
Inne strony w projekcie: Prof Shaun Goldfinch, Nottingham University Business School; Professor Karl DeRouen, University of Alabama
3. 2009-2010. Tytuł projektu: “Evaluating the Impact of Mediation in Civil Wars: Studying Outcomes and Surveying the Mediators”
Instytucja finansująca: The Folke Bernadotte Academy, Szwecja
Rola w projekcie: Project Researcher
Inne strony w projekcie: Professor Karl DeRouen, University of Alabama; Jacob Bercovitch, University of Canterbury

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

1. Międzynarodowa ekonomia polityczna, University of Konstanz (2010 and 2011). Seminarium.
2. Współczesne systemy polityczne, University of Alabama (2005-2008). Wykłady
3. Wstęp do Stosunków Międzynarodowych, University of Alabama (2010), Uniwersytet w Mannheim, Niemcy (2012). Wykłady
4. Organizacje międzynarodowe, Uniwersytet w Mannheim, Niemcy (2011). Seminarium
5. Rola krajowych i międzynarodowych podmiotów w budowaniu pokoju po konfliktach wewnętrznych, Uniwersytet w Mannheim, Niemcy (2012). Seminarium
6. Demokracja i procesy demokratyzacyjne, Uniwersytet w Mannheim, Niemcy (2013). Seminarium
7. Analizy danych statystycznych w naukach społecznych z użyciem oprogramowania statystycznego STATA, Uniwersytet w Mannheim, Niemcy (2012). Laboratorium
8. Podstawy organizacji i zarządzania, Uniwersystet im. Adama Mickiewicza (2013/2014)
9. Podstawy nauki o organizacji, , Uniwersystet im. Adama Mickiewicza (2013/2014)

1. University of Mannheim: Förderung im Rahmen des sog. Autonomiefonds
2. German Academic Exchange Service (DAAD), finansowanie uczestnictwa w konferencji naukowej International Studies Association
3. Independent Research Start-up Grant by the Zukunftskolleg of the University of Konstanz (Germany)
4. The Fritz Thyssen Foundation, stipendium na projekt badawczy 2010-2011
5. Graduate Ambassador for The University of Alabama, 2008-2011
6. NCEEER James R. Millar Graduate Student Prize 2009 for the best graduate student research paper in the humanities and social sciences regarding current or former communist regimes (tłum. NCEEER James R. Millar Graduate Student Prize 2009 dla najlepszej publikacji napisanej przez studentów doktoranckich w naukach humanistycznych i społecznych dotyczących aktualnych lub byłych reżimów komunistycznych)
7. The University of Alabama Graduate Council Research/ Creative Activity Fellowship awarded for the 2008-2009 academic year.
8. Miles Scholarship, Tuscaloosa International Friends (TIF), January 2007.
9. 2007 Prestige Cook Award, Alabama, US.