Prof. UAM dr hab.Andrzej Stelmach

Dziekan, kierownik Zakładu Systemów Politycznych

Andrzej Stelmach – Dziekan Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Ukończył z wyróżnieniem i Medalem UAM studia magisterskie w zakresie politologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM uzyskał również stopień doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kieruje Zakładem Systemów Politycznych.

Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest członkiem Zarządu Głównego i prezesem Oddziału Poznańskiego. Działa również w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
Jest redaktorem naczelnym Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych, wydawanych przez WNPiD UAM oraz członkiem Rad Naukowych czasopism: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” wydawanych przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Naukowi praci.  Naukowo-mietodicznij żurnal  wydawanych przez Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Petera Mogyły w Mikołajewie (Ukraina) oraz Refleksji  wydawanych przez WNPiD UAM.

Wypromował dwóch doktorów i jest promotorem w kolejnych czterech przewodach doktorskich. Był recenzentem w sześciu przewodach doktorskich i siedmiu przewodach habilitacyjnych.

A. Stelmach, Zmiana i stabilność w systemie politycznym współczesnej Rosji, Poznań 2003.

A. Stelmach (red.), Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, Poznań 2010.

A. Stelmach, Przemiany demokratyczne w Polsce, Poznań 2013.

A. Stelmach (red.), 20 lat przemian ustrojowych w Polsce, Poznań 2012.

A. Stelmach (red.), Przemiany demokratyczne w Polsce, Poznań 2013.

A. Stelmach, Wybory jako forma legitymizacji władzy w Polsce w dwudziestoleciu przemian ustrojowych, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2/2011.

A. Stelmach, Formirowanije nowoj politiczieskoj kultury obszcziestwa w period sistiemnoj transformacii, [w:] Panorama-2011. Sbornik naucznych matieriałow, Woroneski Uniwersytet Państwowy, Rosja.

A. Stelmach, Izmienienija w zakonodatielstwie o wyborach w parłamient Polszi, Naukowi praci.  Naukowo-mietodicznij żurnal, Wypusk 164/2011, Czarnomorski Uniwersytet Państwowy w Mikołajewie, Ukraina.

A. Stelmach, Liegitimnost własti w Polszie, Naukowi praci.  Naukowo-mietodicznij żurnal, Wypusk 190/2012, Czarnomorski Uniwersytet Państwowy w Mikołajewie, Ukraina.

A. Stelmach, Wpływ prawa wyborczego w Polsce na partycypację polityczną, [w:] 20 lat przemian ustrojowych w Polsce, red. A. Stelmach, Poznań 2012.

A. Stelmach, Kierunki ewolucji prawa wyborczego w Polsce a demokracja partycypacyjna, [w:] Przemiany demokratyczne w Polsce, Poznań 2013.

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. System polityczny Polski
 2. Systemy polityczne
 3. Partie i systemy partyjne
 4. System polityczny Federacji Rosyjskiej
 5. Wybory i systemy wyborcze

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

System polityczny Polski i Ukrainy. Analiza porównawcza. Wspólnie z Czarnomorskim Uniwersytetem Państwowym im. P. Mogyły w Mikołajewie.

Polsko – Norweska współpraca naukowa. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. System polityczny RP
 2. Partie i systemy partyjne
 3. Decydowanie polityczne
 4. Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym
 5. Ewolucja polskiej sceny politycznej

Za osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora UAM, Dziekana WNS, Dziekana WNPiD oraz Dyrektora INPiD.

W 2013 roku otrzymał tytuł „Najbardziej wymagający wykładowca”.

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Medalierstwo (ordery i odznaczenia)
 2. Filatelistyka