Prof. UAM dr hab.Magdalena Musiał-Karg

Prodziekan ds. badań i rozwoju, profesor

Magdalena Musiał-Karg – zatrudniona na stanowisku profesora w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Jest także sekretarzem redakcji „Przeglądu Politologicznego” oraz członkiem redakcji „The Polish Political Science Review”.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Prowadzi badania w ramach Center for Direct Democracy Studies w Białymstoku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z demokracją bezpośrednią oraz wykorzystaniem nowych technologii w systemach demokratycznych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów wyborczych (e-voting). Jej zainteresowania badawcze koncentrują się również na problemach związanych z rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz ze współpracą transgraniczną na granicy polsko-niemieckiej. Autorka wielu publikacji w Polsce i za granicą.
Jest inicjatorką powołania i koordynatorem działalności Grupy Badawczej „Inicjatywa Helwecka” (http://helwecja.amu.edu.pl/), której celem są interdyscyplinarne badania nad Konfederacją Szwajcarską (m.in. szwajcarskim systemem politycznym, federalizmem, demokracją bezpośrednią, stosunkami Szwajcarii np. z Polską i innymi państwami, relacjami na linii Szwajcaria-UE), wymiana doświadczeń i wiedzy związanych z badaniami ww. zagadnień, organizowanie przedsięwzięć naukowych poświęconych Szwajcarii, a także realizacja różnego rodzaju projektów, grantów o charakterze krajowym i międzynarodowym).

M. Musiał-Karg, Referendum w państwach europejskich. Teoria, praktyka, perspektywy, Toruń 2008.
M. Musiał-Karg, Elektroniczne referendum w Szwajcarii. Wybrane kierunki zmian helweckiej demokracji bezpośredniej,  Poznań, 2012. (przeczytaj tekst tutaj).
J. Jańczak, M. Musiał-Karg, B. Secler, Wybory samorządowe na Ziemi Lubuskiej, Pomorzu i w Wielkopolsce. Granice historyczne i relacje centra-peryferia a zachowania wyborcze, Toruń 2013.

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Elektroniczne głosowanie (e-voting)
 2. Elektroniczna demokracja
 3. Demokracja bezpośrednia
 4. Szwajcaria
 5. Systemy polityczne
 6. Kobiety w przestrzeni politycznej

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

Krajowy projekt badawczy: Elektroniczne głosowanie w Szwajcarii. Nowy wymiar demokracji bezpośredniej?, projekt (o numerze NN116451040) realizowany w okresie od maja 2011 r. do listopada 2012 r., projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału: kierownik projektu

Międzynarodowy projekt badawczy: Switzerland and the European Union. Points of reference, experiences, and challenges in the 21st century, projekt finansowany przez Wydział Nauk i Dziennikarstwa UAM, projekt realizowany przy współudziale Ambasady Szwajcarskiej, charakter udziału: kierownik projektu;

Międzynarodowy projekt badawczy: Rola instytucji zgromadzenia ludowego (Landsgemeinde) w Konfederacji Szwajcarskiej, projekt finansowany przez Wydział Nauk i Dziennikarstwa UAM, w ramach działań grupy badawczej „Inicjatywa Helwecka; charakter udziału: kierownik projektu

Międzynarodowy projekt:  The European Integration Process. The double reunification through the EU Education Policies (1948-2012) (o numerze 542916), realizowany w okresie 1.09.2013-31.08.2016, finansowany przez LLP- Jean Monnet Programme, character udziału: wykonawca

Ogólnopolski projekt badawczy: „Preferencje polityczne: postawy – identyfikacje – zachowania” (od 2012 r.-nadal), projekt finansowany przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Fundacja Uniwersytetu Śląskiego. Patronat nad projektem sprawuje Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, kierownicy projektu: dr Agnieszka Turska-Kawa, dr Waldemar Wojtasik, charakter udziału: wykonawca

Krajowy projekt badawczy „Arab Spring”,  projekt realizowany w okresie od czerwca 2011 do marca 2012 r., finansowany przez Wydział Nauk i Dziennikarstwa UAM, kierownik projektu dr B. Przybylska-Maszner, charakter udziału: wykonawca

Międzynarodowy projekt badawczy „European Exclaves in the Process of De-bordering and Re-bordering”, z udziałem badaczy z Cypru, Szwecji, Hiszpanii, Danii, Niemiec), projekt realizowany w okresie od czerwca 2012 do marca 2013 r., finansowany przez Europejski Uniwersytet Viadrina, Collegium Polonicum i Wydział Nauk i Dziennikarstwa UAM, kierownicy projektu – dr P. Osiewicz, dr J. Jańczak, charakter udziału: wykonawca

Międzynarodowy projekt badawczy nt. „The voting systems in the European Parliament’s (EP) election”, projekt realizowany w ramach działalności Centre for Direct Democracy Studies na Uniwersytecie w Białymstok od wrzesnia 2012 r., kierownik projeku: dr E. Kużelewska, charakter udziału: wykonawca.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Direct Democracy: Theory and Practice. East  and West European Experience
 2. Direct Democracy: Theory and Practice. East  and West European Experience
 3. Współczesne systemy polityczne
 4. System polityczny RP
 5. Marketing polityczny
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 7. Budowanie zespołu

Nagroda indywidualna, rok 2009, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, nagroda za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

Nagroda indywidualna, rok 2010, Dziekana WNPID UAM, nagroda za osiągnięcia w pracy dydaktycznej

Nagroda indywidualna II stopnia, rok 2011, Rektor UAM, nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej w 2011 r.

Nagroda Dziekana WNPiD UAM, rok 2011.2012, Dziekan WNPiD, nagroda za działalność naukową i organizacyjną w roku akademickim 2011/2012

Nagroda indywidualna III stopnia, rok 2012, Rektor UAM, nagroda za osiągnięcia w pracy naukowej w 2012 r.