DrAgnieszka Vetulani-Cęgiel

Agnieszka Vetulani-Cęgiel – adiunkt – stażysta podoktorski (projekt NCN Fuga nr 2014/12/S/HS5/00006) w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce nadany w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Krakowie (2012). Stażystka w Komisji Europejskiej, DG „Społeczeństwo Informacyjne i Media”, Luksemburg (2007/2008). Absolwentka Stosunków Międzynarodowych w zakresie: Prawo, Gospodarka i Kultura europejska (Europeistyka) na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: procesy stanowienia prawa w Polsce i UE, lobbing, grupy interesu, integracja europejska, prawo autorskie, medialne i prasowe, nowe media.

Czub J. F., Vetulani-Cęgiel A. (red.), Leksykon lobbingu w Unii Europejskiej, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2018

Vetulani-Cęgiel A., Rola konsultacji w kształtowaniu partycypacji obywateli w procesach legislacyjnych, w: Kurczewska U. red., „Aktorzy i interesy w politykach publicznych w Unii Europejskiej”, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 247-258

Vetulani-Cęgiel A., Kultura polityczna a lobbing, w: Stelmach A., Lorenc M., Łukaszewski M. (red.), „Kultura polityczna. W poszukiwaniu nowego paradygmatu”, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wallasowi, tom I, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 337-343.

Vetulani-Cęgiel A., Nowe procedury konsultacji Komisji Europejskiej jako czynnik niwelujący deficyt demokracji w UE, „Przegląd Europejski” Nr 3 (45) 2017, s. 117-135, http://przegladeuropejski.wnpism.uw.edu.pl/zasoby/pliki/45/6-Vetulani.pdf

Meyer T., Vetulani-Cęgiel A., From ACTA to TTIP: Lessons Learned on Democratic Process and Balancing of Rights, in: D.J.B. Svantesson, D. Kloza (eds.), “Transatlantic Data Privacy Relashions as a Challenge for Democracy”, European Integration and Democracy Series, Vol. 4, Intersentia: Cambridge 2017, ss. 159-179.

Vetulani-Cęgiel A., Polski lobbing wokół ACTA, w: U. Kurczewska, K. Jasiecki (red.), Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017, s. 87-106.

Vetulani-Cęgiel A., EU Copyright Law, Lobbying and Transparency of Policy-making: The cases of sound recordings term extension and orphan works provisions, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law” (JIPITEC) Volume 6 (2015) Issue 2, pp. 146-162. Dostęp: http://www.jipitec.eu/issues/jipitec-6-2-2015/4275.

Vetulani-Cęgiel A., Kształtowanie unijnych regulacji prawnoautorskich. Problemy procesu konsultacyjnego i lobbingu grup interesu, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Vol. 77, No. 2 (2015), s. 237–249. DOI: http://dx.doi.org/10.14746/rpeis.2015.77.2.16.

Vetulani-Cęgiel A., Standardy konsultacji z zainteresowanymi stronami. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej, „Themis Polska Nova”, 2015/nr 1 (8), s. 223-236.

Vetulani-Cęgiel A., Shaping EU Copyright Law. Selected aspects of lobbying and EU policy-making, in: J. Sobczak, J. Skrzypczak (eds.) „Professionalism in Journalism in the Era of New Media”, Logos, Berlin 2015, pp. 295-311.

Vetulani-Cęgiel A., Partycypacja polityczna w erze nowych mediów a bezpieczeństwo narodowe. Przypadek ACTA, w: M. Skarżyński, I. Andruszkiewicz (red.), „Media w systemie bezpieczeństwa narodowego” (seria: Monografie Studia nad Bezpieczeństwem), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015, s. 35-44.

Vetulani-Cęgiel Agnieszka, Prawo autorskie w Unii Europejskiej – wynik polityki unijnej czy lobbingu grup interesu?, w: J. Skrzypczak (red.), Nowe media. Dylematy, zagrożenia, szanse, Opole 2014, s. 265-283.

Vetulani-Cęgiel Agnieszka, Lobbing w procesie kształtowania prawa autorskiego w Unii Europejskiej. Studium przypadków: czas trwania praw pokrewnych, dzieła osierocone, ACTA, Warszawa 2014.

Vetulani-Cęgiel Agnieszka, Wpływ lobbingu na politykę Komisji Europejskiej w zakresie dzieł osieroconych, w: D. Sokołowska (red.), Dzieła osierocone. Korzystanie z dzieł osieroconych w świetle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 r., Poznań 2013, s. 13-46.

Vetulani-Cęgiel Agnieszka, ACTA. Wpływ lobbingu na regulacje prawno-autorskie na szczeblu międzynarodowym, w: A. Matlak, S. Stanisławska-Kloc (red.), Spory o własność intelektualną. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi; Warszawa 2013, s. 1355-1380.

Vetulani-Cęgiel Agnieszka, Spory wokół regulacji czasu trwania praw pokrewnych, w: M. Kępiński (red.) „Zarys Prawa Własności Intelektualnej”, tom III: „Prawa pokrewne”, Warszawa 2011, s. 141-167.

Vetulani Agnieszka, Lobbing przedsiębiorców a prawo autorskie, w: J. Greser, J. Kępiński, J. Schmidt (red.) „Problemy przedsiębiorstw w ujęciu interdyscyplinarnym”, Poznań 2009, s. 23-31.

Vetulani Agnieszka, Dzieła osierocone – w poszukiwaniu europejskiego rozwiązania, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej”, 2009/103, s. 26-50.

Vetulani Agnieszka, The Problem of Orphan Works in the EU. An overview of legislative solutions and main actions in this field, Luksemburg 2008. Dostęp: https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/report_orphan_works_2008.pdf.

Vetulani Agnieszka, Problematyka konsumencka a prawa autorskie, w: J. Greser, J. Kępiński (red.), „Problemy konsumenckie w ujęciu interdyscyplinarnym”, Poznań 2007, s. 70-84.

Obszary zainteresowań naukowych:

  • Proces polityczny i kształtowanie prawa w Polsce i Unii Europejskiej
  • Działalność grup interesów i ich organizacji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego
  • Lobbing w procesie politycznym (w tym w procesie stanowienia prawa)
  • Komunikowanie społeczne, lobbing oddolny, cyber-lobbing
  • Integracja europejska w wymiarach: politycznym, instytucjonalnym, ekonomicznym, społecznym, w tym programy pomocowe UE
  • Społeczeństwo informacyjne, prawo własności intelektualnej (w tym prawo autorskie i prawa pokrewne), prawo prasowe, prawo medialne, nowe media

Uczestnictwo w projektach badawczych:

Grant NCN Fuga: staż po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i kierownik projektu badawczego „Mechanizmy lobbingowe w obszarze prawa autorskiego w Polsce i Unii Europejskiej”, nr 2014/12/S/HS5/00006, okres: 2014 – 2017

Grant MNiSW na upowszechnianie działalności upowszechniającej naukę (1056/P-DUN/2013): członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Profesjonalizacja dziennikarstwa” (28.11.2013 r.), członek komitetu naukowego i organizacyjnego międzynarodowej konferencji naukowej „Nowe media” (12.12.2013) – organizacja panelu naukowego „Lobbing w procesie stanowienia prawa medialnego i ochrony własności intelektualnej”.

2013: Nagroda Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN za pracę doktorską pt.: Lobbing w kształtowaniu prawa i polityki Unii Europejskiej w zakresie prawa autorskiego w XI edycji konkursu na pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i studencką z zakresu własności intelektualnej ogłoszonego przez Urząd Patentowy RP w 2013 r.

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

Sport i rekreacja: narciarstwo alpejskie, żeglarstwo, windsurfing, podróże 4×4