Nabór na rok akademicki 2022/2023

Program Erasmus+ na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa umożliwia wyjazdy stypendialne do 21 państw i podjęcie studiów na jednym z 50 uniwersytetów lub jednostek szkolnictwa wyższego.

W programie Erasmus+ otrzymasz możliwość wyjazdu w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich),  niezależnie od trybu studiów (studia dzienne lub zaoczne). Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, musisz ukończyć pierwszy rok studiów. W zależności od instytucji przyjmującej, możesz być wysyłany na okres 1 lub 2 semestrów.

Dzięki  programowi Erasmus+:

 • zrealizujesz część studiów na zagranicznej uczelni i w międzynarodowym otoczeniu,
 • poznasz system kształcenia i metody nauczania w innym kraju,
 • podniesiesz swoje kompetencje językowe,
 • nawiążesz nowe znajomości,
 • poznasz inne kultury

Regulamin dostępny  poniżej.

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ odbywa się poprzez Uczelniany System Obsługi Studenta USOS: www.usosweb.amu.edu.pl

Termin: od 28 kwietnia do 6 maja 2022 r.

W terminie do 6 maja 2022r. na adres erasmus@wnpid.amu.edu.pl należy przesłać:

 • zaświadczenie o średniej ocen, do pobrania z Biura Obsługi Studentów WNPID;
 • dokument potwierdzający znajomość języka kraju, w którym planowany jest udział w wymianie (np. certyfikat językowy, zaświadczenie ze szkoły językowej, itp.).

Zasady rekrutacji

 1. Średnia ocen z semestrów/lat studiów poprzedzający wyjazd – minimalna wymagana średnia wynosi 3,25;
 2. Dobra lub bardzo dobra znajomość języka obcego, w którym odbywać się będą zajęcia na uczelni partnerskiej (preferowane certyfikaty lub zaświadczenia potwierdzające poziom znajomości języka obcego);
 3. Działalność w kołach naukowych, działalność w organizacjach studenckich, działalność sportowa, uczestnictwo w konferencjach, publikacje, nagrody i wyróżnienia otrzymane w toku studiów, inna aktywność akademicka;
 4. Wypełnienie dodatkowych warunków kwalifikacji obowiązujących w UAM;
 5. Silna motywacja wzięcia udziału w wymianie w ramach Erasmus+ i kultura osobista zapewniające godne reprezentowanie WNPiD UAM.

Przed wyjazdem stypendysta musi podpisać w uczelni dwa podstawowe dokumenty obowiązujące w programie Erasmus+: Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) i umowę dotyczącą wyjazdu i przyznania stypendium.

Porozumienie o programie zajęć (Learning Agreement) to umowa między studentem, uczelnią przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program zajęć, w których student ma uczestniczyć w uczelni przyjmującej oraz liczbę punktów ECTS za każdy przedmiot. Porozumienie zawiera wykaz przedmiotów, musisz zaliczyć w uczelni zagranicznej, aby uczelnia macierzysta mogła uznać i zaliczyć okres studiów. Ze strony WNPiD dokument podpisuje Wydziałowy Koordynator programu Erasmus (prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler). Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta (student, koordynator uczelni macierzystej oraz partner zagraniczny).

Do Porozumienia można wprowadzić zmiany pod warunkiem, że wszystkie strony je zaakceptują i że będą wprowadzone w formie pisemnej.

Umowa z uczelnią dotycząca wyjazdu i wypłaty stypendium

Poza Porozumieniem należy podpisać z uczelnią macierzystą umowę, która szczegółowo określa warunki wyjazdu oraz wypłaty i rozliczenia stypendium (między innymi: czas trwania pobytu w uczelni goszczącej, wysokość stypendium, sposób jego wypłaty, termin, w którym trzeba rozliczyć się z uczelnią macierzystą itp.).

Indywidualne wsparcie na pokrycie kosztów związanych z podróżą i pobytem według następujących miesięcznych stawek miesięcznych:

GRUPA 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja - 520 Euro

GRUPA 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Niderlandy, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 500 Euro

GRUPA 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry - 450 Euro

Jako stypendysta programu Erasmus+ jesteś zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana przez NFZ.
Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach NFZ http://www.nfz.gov.pl/ue/index.php?katnr=5&dzialnr=6 .

Część uczelni zagranicznych wymaga od stypendystów programu Erasmus+ wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia na miejscu. Aby uniknąć podwójnych wydatków, dowiedz się przed wyjazdem, jakich formalności trzeba będzie dopełnić w uczelni goszczącej.

Aby okres studiów za granicą został zaliczony na WNPiD jako równorzędny, musisz dostarczyć do Administratora Programu Erasmus+ WNPiD mgr Natalii Pastuchy-Kalla (erasmus@wnpid.amu.edu.pl; tel. 61 829 65 10) w terminie określonym w umowie stypendialnej:

 • Potwierdzenie Twojego pobytu w uczelni partnerskiej (Confirmation of Erasmus Study Period). Dokument ten musi być podbity pieczątką uczelni i podpisany przez upoważnioną osobę;
 • Zaświadczenie uczelni partnerskiej potwierdzające, że zaplanowany program został zrealizowany (Transcript of Records) wraz z uzyskanymi przez Ciebie ocenami i punktami ECTS.

Po powrocie ze stypendium jesteś zobowiązany jest do wypełnienia obowiązkowej ankiety on-line.

Okres studiów odbytych za granicą w ramach Erasmus+ uznawany jest za integralną część studiów na WNPiD. O zaliczeniu decyduje ostatecznie Wydziałowy Koordynator Programu po przeanalizowaniu wykazu zaliczeń wystawionego przez uczelnię zagraniczną (Transcript of Records).
Program zajęć w uczelni zagranicznej powinien być tak dobrany przez Ciebie,  aby unikać większych różnic programowych. W przypadku powstania różnic co do obowiązkowych przedmiotów wynikających z minimum programowego na WNPiD jesteś zobowiązany zaliczyć brakujące przedmioty na uczelni macierzystej po powrocie z wymiany.

Koordynator Programu Erasmus+ na WNPiD
Prof. dr hab. Radosław Fiedler
Tel. 61 829 65 93
e-mail: radoslaw.fiedler@wnpid.amu.edu.pl

Administrator Programu Erasmus+ na WNPiD
Mgr Natalia Pastucha-Kalla
Tel 61 829 65 10
e-mail: erasmus@wnpid.amu.edu.pl

Dyżury Sekretariatu Erasmus+ dla studentów:
poniedziałek 11:00 – 13:00
wtorek 11:00 – 14:00
czwartek 10:00 – 14:00

Przekonaj się dlaczego warto wziąć udział w programie Erasmus+. Przeczytaj nasz artykuł Studiuj i zwiedzaj świat!

Dokumenty

Punkty ECTSObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Punkty ECTS (89.2 KB)
RekrutacjaObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Rekrutacja (324.5 KB)
Pakiet informacyjny MSZObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Pakiet informacyjny MSZ (211.8 KB)
RegulaminObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin (160.2 KB)

Z Poznania do Izmiru! Erasmus Video

ESN UAM Poznań