Informacje dla kończących studia

Warunkiem ukończenia studiów jest:

  1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów. Uwaga: Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) jest przedłożenie pracy licencjackiej lub magisterskiej i przyjęcie jej przez promotora;
  2. Złożenie w dziekanacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora. Promotor wyraża swoją akceptacją wpisując na stronie tytułowej słowa: „Pracę przyjmuję” oraz złożenie podpisu pod tym stwierdzeniem;
  3. Zdanie egzaminu dyplomowego przed komisją ds. egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa:

  1. Przyjętą przez promotora pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie nie później niż do 30 września;
  2. Student, który nie zaliczy jakiegokolwiek przedmiotu (w tym seminarium dyplomowego) do 30 września, może zwrócić się o powtarzanie ostatniego roku studiów w zakresie niezaliczonych przedmiotów. W takiej sytuacji zaległe przedmioty (także ewentualne różnice programowe) muszą być zaliczone w kolejnym roku akademickim;
  3. Student, który nie zaliczy powtarzanego semestru lub roku zostanie skreślony z listy studentów;
  4. Egzamin dyplomowy musi się odbyć najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

Załączniki