Dr hab.Bartosz Hordecki

pbn_logo google_scholar_logo

Biogram

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, doktor nauk prawnych, mgr filozofii, adiunkt w Zakładzie Filozofii Polityki na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Wykonawczej IPSA Research Committee 50: Politics of Language (International Political Science Association); sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Pasowego; członek Sądu Koleżeńskiego Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Specjalizuje się w badaniach z zakresu retoryki politycznej i prawnej, filozofii polityki, polityk językowych, historii pojęć społeczno-politycznych oraz kultur polityczno-prawnych, a także terminologii oraz podejść badawczych w zakresie nauk o polityce i administracji.

Staże naukowe (od roku 2017)

 • Staż naukowy w ramach programu Erasmus+ w Wyższej Szkole Dziennikarstwa i Komunikacji Masowych (Sankt- Petersburski Uniwersytet Państwowy, 5-11 czerwca 2017); W ramach stażu przeprowadzone m.in. dwa seminaria naukowe: - Bartosz Hordecki, Location of rhetoric in the system of the contemporary communication studies / Место риторики в системе современной коммуникативистики, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Wyższa Szkoła Dziennikarstwa i Komunikacji Masowych, Sankt-Petersburg, 6 czerwca 2017 r.; - Bartosz Hordecki, Language of the contemporary communication studies - advantages and disadvantages / Язык современной коммуникативистики - преимущества и недостатки, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy, Wyższa Szkoła Dziennikarstwa i Komunikacji Masowych, Sankt-Petersburg, 8 czerwca 2017 r.
 • Szkoła letnia Inter-University Center, Dubrovnik, 4-8 September 2017; Kurs “European Identity. The Crisis of Europe”; uczestnictwo + referat dla uczestników szkoły nt. Between „The Art of Being Right” and “The Art of Controversy” – crisis of reflection on communication in Europe?
 • Wizyta w Czarnomorskim Uniwersytecie Narodowym im. Piotra Mohyły w Mikołajowie – uczestnictwo w rozmowach na temat rozwoju współpracy pomiędzy WNPiD UAM oraz Instytutem Administracji Publicznej Czarnomorskiego Uniwersytetu Narodowego im. Piotra Mohyły w Mikołajowie, Mikołajów 16-19 marca 2017.
 • DESTIN Kick Off Meeting and First Conference KA2 Capacity Building Project 2018-1-UK01-KA107-046969 Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism (DESTIN), Bath Spa University, Bath Spa 30 January – 6 February 2019.
 • DESTIN LNU Field Trip, Fojo/Linnaeus University, Kalmar 6-10 October 2019 as part of the KA2 Capacity Building Erasmus Programme.
 • Erasmus+/ Staff Mobility for TeachingUniversidad de Málaga 26 October – 2 November 2019; wykłady dla studentów: Pluralised or polarised? Some remarks on the state of the contemporary Polish media landscape.

Publikacje

 1. B. Hordecki, On some concepts of honor within the sphere of ancient and contemporary legal imaginings / О некоторых концепциях чести в пространстве древних и современных правовых представлений, „Dialog so Vremenem” 2020, nr 71.
 2. B. Hordecki, Farewell to the Past Century? Russian Authorities and Society Considering the One Hundredth Anniversary of Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn’s Birth, “Politeja” 2019, nr 5.
 3. B. Hordecki, W kwestii konfliktogennego potencjału pojęcia „Wielka Rewolucja Rosyjska”, w: P. Repczyński, B. Garczyk (red.), „Rok 1917 w Rosji: carat-rewolucja-nowa rzeczywistość. Szkice i studia”, Toruń 2019.
 4. B. Hordecki, Kilka uwag na temat tradycji i innowacji lingwistycznych w rosyjskich polemikach dotyczących kierunków imperialnej polityki językowej (XVIII–XIX wiek), „Sensus Historiae” 2019, nr 4.
 5. B. Hordecki, Studia nad politykami językowymi obszaru postradzieckiego - wybrane uwagi metodologiczne, w: T. Wallas, K. Urbaniak, K Hajder (red.), „Człowiek, gospodarka, społeczeństwo: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jerzemu Babiakowi:, Poznań 2019.
 6. B. Hordecki, Współczesne elity rosyjskie wobec przyczyn i następstw rozpadu ZSRR, w: E. Lesiewicz, P. Stachowiak (red.), „Dezintegracja i upadek ZSRR w perspektywie ćwierćwiecza”, Poznań 2019.
 7. B. Hordecki, The Strategic Dimension of the Eristic Dialectic in the Context of the General Theory of Confrontational Acts and Situations, „Przegląd Strategiczny” 2018, t. 11.
 8. B. Hordecki, Argumentacyjno-perswazyjny wymiar banicji arian z Polski, w: T. Kononiuk, K. Seroka (red.), „Idee reformacji w tradycji społeczno-politycznej od XVI do XXI wieku”, Warszawa 2018.
 9. E. Jeliński, B. Hordecki, Nauka o polityce w Federacji Rosyjskiej, w: J. Wiśniewski (red.), „Political science, politische Wissenschaft, politologija: literatura politologiczna w ujęciu porównawczym”, Poznań 2017.
 10. B. Hordecki, What and Why is Missing in Theoretical and Practical Discourses on the So-Called „Hate Speech” Against the Roma Communities?, „Journal of Media Ethics” 2017, nr 4.
 11. B. Hordecki, „Freedom of speech” and „wolność słowa” – around some conceptual differences between the terms, „Media Law in the time of liquid modernity. Hot Topics in the European and Polish Media Law”, Berlin 2017.
 12. B. Hordecki, Wokół politycznego wymiaru związków retoryki z logiką, w: B. Sobczak (red.), „Powinowactwa retoryki”, Poznań 2017.
 13. B. Hordecki, O osobie mistrza w polskim „Przyrzeczeniu lekarskim”, „Medyczna Wokanda” 2016, nr 8.
 14. B. Hordecki, Проблемы исследований и образования в области политической коммуникации в свете основ теории риторики, „Век Информации” 2016, № 2.
 15. B. Hordecki, Tradycja retoryczna i hermeneutyczna jako źródła inspiracji w badaniach myśli politycznej i prawnej, w: „Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi”, Warszawa-Poznań 2016.
 16. B. Hordecki, «Между риторикой и герменевтикой?» В поисках теоретико-методологического фундамента политической текстологии, w: А. Ю. Шутов, А. А. Ширинянц (red.), „S =CHOLA-2016 Политическая текстология и история идей”, Москва 2016.
 17. B. Hordecki, Motyw nieokreśloności Rosji jako element dziewiętnastowiecznych narracji politycznych, „Przegląd Politologiczny” 2016, nr 1.
 18. B. Hordecki, Od wielkich nadziei do wielkich rozczarowań. Przemiany wyobrażeń o Rosji przed i po Kongresie Wiedeńskim, w: A. Gulczyński (red.), „Wielkie nadzieje, wielkie rozczarowania. Ład wiedeński a europejska wspólnota”, Poznań 2016.
 19. B. Hordecki, Эристическа диалектика Артура Шопeнгауэра – возможности применения в пространстве современных исследований над политическим текстом, в: А. Ю. Шутов, А. А. Ширинянц (red.), „SCHOLA-2015. Материалы Третьей международной научной конференции «Политика в текстах — тексты в политике”. Москва 2015.
 20. B. Hordecki, “Hate speech on the Internet” – difficulties with an objectified defining of the concept, J. Sobczak, J. Skrzypczak (red.), „Professionalism in Journalism in the Era of New Media”, Berlin 2015.
 21. B. Hordecki, Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część II), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2015, nr 1.
 22. B. Hordecki, Struktura semantyczna pojęć „wolność sumienia i religii”, „wolność sumienia i wyznania” (część I), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014, nr 2.
 23. B. Hordecki, Contemporary research on hate speech in news websites’ comments from the perspective of Jürgen Habermas’s theory of knowledge, “Annales – Ser. hist. sociol.” 2014, no. 3.
 24. B. Hordecki, Wokół dyskusji nad ujednoliceniem szkolnej recepcji historii w Federacji Rosyjskiej, „Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne” 2014, nr 3.
 25. B. Hordecki, „Lustracja”, „cenzura”, „amnestia”, w: M. Saryusz-Wolska, R. Traba (red.), „Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci”, Warszawa 2014.
 26. B. Hordecki, D. Piontek , Стереотип русского человека в польских информационных программах («Wiadomości» TVP и «Fakty» TVN), „Европа” 2014, т. 13.
 27. B. Hordecki, D. Piontek, Journalists and Politicians in Television Interviews after Elections. A Redefiniton of Roles?, “Central European Journal of Communication” 2014, nr 2.
 28. D. Piontek, B. Hordecki, Sz. Ossowski, Tabloidyzacja dyskursu publicznego w polskich mediach, Poznań 2013.
 29. B. Hordecki, „Zdrowie” i „choroba” w perspektywie studiów nad dziejami pojęć społeczno-politycznych (szkic problematyki), „Medyczna Wokanda” 2013, nr 5.
 30. B. Hordecki, About the state of the political debate in Poland, w: B. Hordecki, J. Wiśniewski, P. Wiśniewska (red.), „Around the European culture. Commemorative Book for the Sixtieth Birthday Anniversary of Professor Edward Jeliński”, Poznań 2012.
 31. B. Hordecki, Rosyjskie jubileusze jako zjawiska retoryczno-ironiczne, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 3.
 32. J. Sobczak, B. Hordecki, Trzy „Themis Polskie”, „Themis Polska Nowa” 2012, nr 1.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Retoryka polityczna, retoryka prawnicza
 • Polityki językowe (w szczególności w Europie Środkowej i Wschodniej)
 • Filozofia polityki, filozofia prawa
 • Symbol w przestrzeni komunikacji politycznej
 • Przemiany kultur polityczno-prawnych (w szczególności polskiej i rosyjskiej)
 • Badania nad dziejami pojęć społeczno-politycznych
 • Terminologia i podejścia badawcze w zakresie nauk o polityce i administracji
 • Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Wykonawca grantu „Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism (DESTIN) Instytucja dotująca: Unia Europejska (Erasmus+ KA2).
 • Wykonawca grantu „Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologija w ujęciu porównawczym” (NCN).
 • Koordynator i Wykonawca grantu „Seminarium naukowe: W stronę dialogu w kwestii polskiej oraz rosyjskiej tradycji pojmowania podstawowych pojęć społeczno-politycznych oraz wykłady akademickie popularyzujące wiedzę na temat rosyjskiej myśli społeczno-politycznej” (grant zrealizowany przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, dofinansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia w ramach V otwartego konkursu ofert).
 • Wykonawca grantu „Analiza empiryczna zawartości mediów publicznych w roku 2015 – badanie zgodności z planami programowo-finansowymi nadawców publicznych” (projekt finansowany przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i realizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Warszawskim).
 • Wykonawca grantu „Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim” (MNiSW).
 • Autor rozdziału w monografii „Professionalism in Journalism in the Era of New Media” (grant wydawniczy realizowany przez Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego, finansowany przez MNiSW).
 • Wykonawca grantu „Dialogi pamięci” (projekt upowszechniający naukę, realizowany przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, finansowany przez MNiSW).
 • Wykonawca grantu „Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach” (NCN).
 • Wykonawca grantu „Foreign news in Polish Television news programmes” (KBN).
 • Autor haseł w leksykonie przygotowywanym w ramach grantu „Modi Memorandi. Interdisciplinary lexicon of terms about collective memory” (NCN).

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Retoryka i erystyka
 • Logika
 • Tekst reklamowy
 • Drogi i bezdroża politycznej poprawności
 • Introduction to Philosophy
 • Roads and Off-roads of Political Correctness
 • The Art of Dialogue
 • Stereotypes in International Relations
 • Seminarium licencjackie (dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

Nagrody

 • Nagroda Dziekana WNPiD za działalność naukową i organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału w roku 2017/2018.
 • Nagroda dziekana WNPiD za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału w roku 2015/2016.