DrEwa Jurga-Wosik

 • E. Jurga-Wosik, Sportowe pasje kobiet. Przyczynek do jakościowych badań nad zawartością treści w prasie regionalnej i lokalnej Wielkopolski oraz jej pogranicza, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 1.
 • E. Jurga-Wosik, Artyści rodem z Wielkopolski i ich muzy, w literaturze i środkach społecznego przekazu, [w:] Media dawne i współczesne, red. B. Kosmanowa, T. VII, Poznań 2013.
 • E. Jurga-Wosik, Polityka informacyjna i dostęp do dokumentów instytucji Unii Europejskiej, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 4.
 • E. Jurga-Wosik, Dwie dekady przeobrażeń mediów lokalnych południowo – zachodniej Wielkopolski, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 1.
 • Jurga-Wosik E., Dostęp do informacji w Polsce. Zarys problematyki, [w:] Media dawne i współczesne, red. Kosmanowa B., T. V, Poznań 2010.
 • E. Jurga-Wosik, Służba cywilna w Polsce. Kierunki zmian, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, Poznań 2010, nr 2.

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Analiza zawartości w mediach (polityka, kultura, sport)
 2. Media lokalne (historia, organizacja i zarządzanie, zawartość treści)
 3. Dostęp do informacji i dostęp do dokumentów
 4. Służba Cywilna

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

 • Brałam udział w międzynarodowych badaniach porównawczych (uczestnik) – grant, kierowany przez dr Agnieszkę Stępińską (grant Narodowego Centrum Nauki na badania własne NN 116 614440) – EU Presidency. Rezultatem były wystąpienia – podczas II Kongresu Politologii ,,Polska i Europa wobec wyzwań współczesnego świata’’, Poznań 19.09.-21. 09. 2012 r., z referatem – ,,Polish EU Presidency on the Polish Media: Did We Actually Noticed It?” (wspólnie z M. Boniec, M. Kołodziejczyk, Sz. Ossowskim, B. Seclerem, A. Stępińską i J. Wyszyńskim) oraz XIII Europejskiej Konferencji Naukowej ,,Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, Rozwiązania i scenariusze na przyszłość’’, Słubice, 7.02. – 8.02. 2013 r., z referatem – ,,Liczba materiałów i ekspozycja informacji o Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej’’.
 • W latach 2011 – 2012 realizowałam (jako kierownik i wykonawca) grant ze środków wydziałowych WNPiD UAM w Poznaniu (2010/2011) na badanie własne, zatytułowany – Analiza treści prasy lokalnej Wielkopolski w kontekście wydarzeń związanych z Euro 2012.
 • W latach 2001/2002 realizowałam (jako kierownik i wykonawca) grant ze środków własnych WNS UAM w Poznaniu, zatytułowany Media lokalne Ziemi Leszczyńskiej.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Wstęp do teorii państwa i prawa
 2. Prawo i postępowanie administracyjne w instytucjach europejskich
 3. Prawo międzynarodowe publiczne