Obrona zdalna krok po kroku – skrócony opis procedury:

 1. Uzyskaj wszystkie zaliczenia wymagane na ostatnim semestrze/roku (w tym wpis z seminarium)
 2. Najpóźniej 10 dni przed egzaminem złóż przez USOSweb podanie do dziekana o egzamin dyplomowy w trybie zdalnym
 3. Podanie opiniuje promotor
 4. Biuro Obsługi Studenta rejestruje pracę w USOS i Archiwum Prac Dyplomowych
 5. Uzupełnij w APD dane pracy (streszczenie, słowa kluczowe – w j. polskim i angielskim) i załącz pracę oraz skan oświadczenia. Przekaż pracę do sprawdzenia w APD.
 6. Promotor sprawdza pracę w APD – akceptuje ją lub przekazuje do poprawy.
 7. Promotor i recenzent wystawiają w APD recenzje
 8. Podejdź do egzaminu zdalnego w Teams (spotkanie organizuje przewodniczący komisji).
 9. Złóż w BOS wydruk pracy (wydruk pliku z APD!) oraz niezbędne dokumenty i odbierz dyplom!

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami podanymi poniżej

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych (licencjackich
i magisterskich) w trybie zdalnym na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów.
  Uwaga: Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) jest przedłożenie pracy licencjackiej lub magisterskiej i przyjęcie jej przez promotora;
 2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego przez studentów studiów niestacjonarnych jest uiszczenie w całości opłaty za studia.
 3. Karta obiegowa: w celu podbicia karty obiegowej należy: pobrać i wydrukować kartę obiegową, wypełnić i przesłać skan na adres biblioteki WNPID bibwnpid@amu.edu.pl. Podbita karta obiegowa zostanie przekazana do Biura Obsługi Studenta WNPID. Podbicie eObiegówki jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone książki w Bibliotece Uniwersyteckiej, bibliotekach wydziałowych oraz uregulował wszelkie zaległości finansowe.
 4. Na 10 dni przed egzaminem dyplomowym student składa przez USOSweb podanie do dziekana o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym (USOSweb -> Dla studentów -> Podania, instrukcja:http://static.wnpid.amu.edu.pl/pliki/usos/instrukcja-USOS-WNPiD-podania.pdf). W podaniu student wpisuje w kolejnych liniach: tytuł pracy w języku, w którym została przygotowana (język oryginału); imię i nazwisko promotora.
 5. Promotor opiniuje podanie w USOSweb (USOSweb -> Dla pracowników -> Opiniowanie podań). Wypełniając opinię promotor weryfikuje informacje wprowadzone przez studenta w podaniu i uzupełnia brakujące informacje tak, aby łącznie w podaniu studenta i opinii promotora zawarte były:

1) tytuł pracy w języku, w którym została przygotowana (język oryginału);

2) imię i nazwisko promotora;

3)imię i nazwisko recenzenta;

4) skład komisji egzaminu dyplomowego – promotor proponuje przewodniczącego komisji;

5) datę i godzinę egzaminu dyplomowego.

Po akceptacji prodziekana, BOS rejestruje pracę dyplomową.

Po otrzymaniu zawiadomienia o terminie egzaminu przewodniczący komisji tworzy
w kalendarzu w usłudze Microsoft Teams spotkanie pt. „Egzamin dyplomowy
(imię, nazwisko i numer albumu studenta)”, na które zaprasza w roli wymaganych uczestników studenta oraz pozostałych członków komisji. Uczestnicy potwierdzają niezwłocznie za pomocą usługi Microsoft Teams otrzymane zaproszenie.

Praca dyplomowa:

 1. Po zarejestrowaniu pracy dyplomowej przez BOS student wprowadza do APD:

1)tytuł pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli była ona przygotowana w innym języku niż polski.

2)tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim, jeżeli byłą ona przygotowana w innym języku niż angielski,

3)streszczenie pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,

4)słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,

5)wersję elektroniczną pracy dyplomowej przygotowaną w postaci jednego pliku w  formacie pdf, przy czym jeżeli praca zawiera załączniki, to student wprowadza je do systemu APD w postaci spakowanej w jednym pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z),

6)oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej w formie załącznika będącego skanem w formacie pdf albo zdjęciem w formacie jpg wydrukowanego i podpisanego oświadczenia.

Oświadczenia:

 1. Treść oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej określa załącznik nr 1.
 2. Treść oświadczenia o całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z jej wersją drukowaną określa załącznik nr 2.
 3. Składając oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, student może udzielić zgody na  udostępnianie swojej pracy dyplomowej w czytelni Archiwum UAM oraz w zakresie koniecznym do ochrony swojego prawa do autorstwa lub praw osób trzecich. (Pobierz załączniki)

Egzamin dyplomowy :

 1. W wyznaczonym terminie egzaminu student i członkowie komisji inicjują w Teams połączenie w drodze wideokonferencji – dołączając na żywo do spotkania.
 2. Po zainicjowaniu połączenia przez studenta i wszystkich członków komisji jej przewodniczący informuje osoby biorące udział w egzaminie, że nie jest on rejestrowany (nagrywany), a następnie weryfikuje tożsamość studenta. W tym celu student okazuje do kamery internetowej dokument potwierdzający jego tożsamość w sposób umożliwiający członkom komisji odczytanie znajdujących się na nim danych osobowych.
 3. Przed przystąpieniem do merytorycznej części egzaminu przewodniczący komisji wyjaśnia studentowi kwestie techniczne związane z przebiegiem egzaminu, a także konsekwencje przerwania wideokonferencji (utraty połączenia) przed jego zakończeniem.
 4. Celem umożliwienia komisji upewnienia się, że student udziela odpowiedzi na pytania egzaminacyjne w sposób samodzielny, przewodniczący komisji może instruować studenta odnośnie do sposobu zachowania się oraz odpowiedniego ustawienia przez niego kamery internetowej umożliwiającej kontakt z komisją.
 5. Jeżeli w trakcie egzaminu utracono połączenie ze  studentem lub członkiem komisji, przewodniczący komisji przerywa egzamin i zarządza jego powtórzenie.
 6. W razie krótkotrwałej utraty połączenia z jednym z członków komisji egzaminacyjnej przewodniczący komisji przerywa egzamin, a po przywróceniu połączenia wznawia go, pod  warunkiem że w trakcie przerwy zachowane zostało połączenie między studentem i pozostałymi członkami komisji, w tym jej przewodniczącym. Jeżeli problemy z połączeniem z jednym z członków komisji powracają, przewodniczący komisji decyduje, czy egzamin można mimo to kontynuować, czy też należy go powtórzyć.
 7. Powtórzenie egzaminu w trybie zdalnym z powodu utraty połączenia dopuszczalne jest tylko raz na wniosek studenta. W razie braku takiego wniosku, jak również w przypadku przerwania powtarzanego egzaminu powtarza się go kolejny raz po wznowieniu zajęć na UAM w trybie tradycyjnym.
 8. Utratę połączenia, przerwanie (wznowienie) egzaminu oraz decyzję o jego powtórzeniu odnotowuje się w protokole egzaminu.
 9. Niezainicjowanie przez studenta połączenia w wyznaczonym terminie egzaminu jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do niego.
 10. Usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu student przesyłaze swojego studenckiego adresu e-mail (nazwa_użytkownika@st.amu.edu.pl)do dziekanatu przed terminem egzaminu albo niezwłocznie po ustąpieniu przyczyny nieprzystąpienia do niego.
 11. W przypadku uzyskania przez studenta na egzaminie przeprowadzanym w trybie zdalnym oceny niedostatecznej powtórny egzamin odbywa się w trybie tradycyjnym, po wznowieniu na UAM zajęć dydaktycznych w tym trybie, albo – w okresie zawieszenia zajęć – w trybie zdalnym, na wniosek studenta
 12. Przystępując do egzaminu dyplomowego w formie zdalnej,przewodniczący komisji losuje jedno zagadnienie ogólne i jedno z zakresu studiowanej specjalności. Trzecie zagadnienie dotyczyć będzie problematyki poruszonej w pracy dyplomowej. Każdy członek komisji egzaminacyjnej może zadać dodatkowe pytania.
 13. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.

Przed odbiorem dyplomu:

 • Przed odbiorem dyplomu ukończenia studiów student, który przystępował do egzaminu w trybie zdalnym, składa w BOS:

1) jeden egzemplarz pracy dyplomowej w wersji drukowanej (w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 w miękkiej oprawie), przeznaczony do teczki akt osobowych studenta;

2) oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej, którego skan bądź zdjęcie wprowadził przed egzaminem do APD,

3) oświadczenie o całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy dyplomowej z jej wersją drukowaną. Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, powinny być podpisane przez studenta i w sposób trwały złączone z pracą dyplomową.

4) dowód wniesienia opłaty za komplet dyplomu w języku polskim i angielskim w kwocie 60,00 PLN na indywidualne konto studenta (numer konta przeznaczonego do opłaty za dyplom widoczny jest w USOSweb – JEST TO INNE KONTO NIŻ NA OPŁATĘ CZESNEGO).

 • Pracę dyplomową przeznaczoną do złożenia w BOSie student drukuje bezpośrednio z APD, nie wcześniej niż po jej akceptacji w tym systemie przez promotora. Drukowanie pracy dyplomowej bezpośrednio z APD skutkuje wygenerowaniem unikatowych numerów kontrolnych, które drukują się na kolejnych stronach pracy dyplomowej.

Eobiegówka

Obrona w trybie zdalnym - załączniki

Instrukcja APD dla studentów

Instrukcja APD dla promotorów

Oświadczenie z APD

Wykaz zagadnień BN LIC

Wykaz zagadnień BN MGR

Wykaz zagadnień DiKS LIC

Wykaz zagadnień DiKS MGR

Wykaz zagadnień IR MA

Wykaz zagadnień POL LIC

Wykaz zagadnień POL MGR

Wykaz zagadnień SM LIC

Wykaz zagadnień SM MGR

Wykaz zagadnień ZP LIC

Wzór strony tytułowej

Oświadczenie w języku angielskim