Warunkiem ukończenia studiów jest:

 1. Zdanie egzaminów oraz zaliczenie wszystkich zajęć przewidzianych w planie studiów. Uwaga: Warunkiem zaliczenia seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego) jest przedłożenie pracy licencjackiej lub magisterskiej i przyjęcie jej przez promotora;
 2. Złożenie w dziekanacie pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora. Promotor wyraża swoją akceptację wpisując na stronie tytułowej słowa: „Pracę przyjmuję” oraz złożenie podpisu pod tym stwierdzeniem. Zaliczenie seminarium dyplomowego następuje poprzez dokonanie wpisu w elektronicznym indeksie za pomocą USOS;
 3. Zdanie egzaminu dyplomowego przed komisją ds. egzaminu dyplomowego.

Praca dyplomowa:

 1. Przyjętą przez promotora pracę dyplomową należy złożyć w dziekanacie nie później niż do
  30 września. Przypominam, że nie ma możliwości przedłużenia tego terminu;
 2. Student, który nie zaliczy jakiegokolwiek przedmiotu (w tym seminarium dyplomowego) do 30 września, może zwrócić się o powtarzanie ostatniego roku studiów w zakresie niezaliczonych przedmiotów. W takiej sytuacji zaległe przedmioty (także ewentualne różnice programowe) muszą być zaliczone w kolejnym roku akademickim;
 3. Student, który nie zaliczy powtarzanego semestru lub roku zostanie skreślony z listy studentów;
 4. Egzamin dyplomowy musi się odbyć najpóźniej w terminie trzech miesięcy od daty złożenia pracy dyplomowej.

Aby przystąpić do egzaminu dyplomowego, student przed wyznaczonym przez promotora terminem takiego egzaminu:

Składa podanie przez USOS o rejestrację na egzamin dyplomy podając: tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału; imię i nazwisko promotora; imię i nazwisko recenzenta oraz zaplanowany termin egzaminu;

Składa w Dziekanacie WNPiD:

 • 4 zdjęcia o wymiarach 4,5 x 6,5 cm;
 • Wypełnioną kartę obiegową (druk do odbioru w Dziekanacie);
 • Dowód wniesienia opłaty za dyplom w kwocie 60,00 PLN na indywidualne konto studenta (numer konta przeznaczonego do opłaty za dyplom widoczny jest w USOSweb – JEST TO INNE KONTO NIŻ NA OPŁATĘ CZESNEGO).

Uwaga! Istnieje możliwość uzyskania dyplomu w języku angielskim. W tym celu w momencie rejestracji pracy w Dziekanacie należy złożyć: podanie o wydanie dyplomu i suplementu w języku angielskim, dodatkowe 2 zdjęcia oraz dowód wniesienia dodatkowej opłaty w kwocie 40,00 zł.

 1. Wprowadza do systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1:
 1. tytuł pracy dyplomowej w języku polskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż polski,
 2. tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim, jeżeli praca dyplomowa była przygotowana w innym języku niż angielski,
 3. streszczenie pracy w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 4. słowa kluczowe w języku polskim i języku angielskim oraz w języku oryginału, jeżeli język oryginału jest inny niż język polski lub język angielski,
 5. elektroniczną wersję pracy dyplomowej przygotowanej w postaci jednego pliku w formacie pdf (jeżeli praca zawiera załączniki, to należy je także wprowadzić do systemu APD jako spakowane do jednego pliku archiwum (ZIP, RAR, 7Z)).

Na 7 dni przed egzaminem dyplomowym składa w Dziekanacie trzy egzemplarze pracy dyplomowej dla promotora, recenzenta i do teczki akt osobowych studenta. Egzemplarz pracy przeznaczony do akt (dziekanatu) musi być wydrukowany dwustronnie i oprawiony w miękkiej oprawie z wyłączeniem bindowania. Do każdego egzemplarza pracy, po stronie tytułowej, należy włączyć własnoręcznie podpisane oświadczenie o tym, że praca dyplomowa nie jest plagiatem (załącznik nr 2). Student drukuje pracę dyplomową bezpośrednio z systemu APD, jednak nie wcześniej niż po jej akceptacji w systemie APD przez kierującego pracą (promotora). Drukowanie pracy dyplomowej bezpośrednio z systemu APD skutkuje wygenerowaniem unikatowych numerów kontrolnych, które drukują się na kolejnych stronach pracy dyplomowej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego przez studentów studiów niestacjonarnych jest uiszczenie w całości opłaty za studia. Termin jej wniesienia upływa 15 maja lub wcześniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbędzie się egzamin dyplomowy.  

Przystępujący do egzaminu dyplomowego losuje jedno zagadnienie ogólne i jedno z zakresu studiowanej specjalności (zagadnienia egzaminacyjne w załączeniu). Trzecie zagadnienie dotyczyć będzie problematyki poruszonej w pracy dyplomowej. Każdy członek komisji egzaminacyjnej może zadać dodatkowe pytania.

W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin dyplomowy może odbyć się nie wcześniej niż przed upływem jednego miesiąca i nie później niż po upływie trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu. Student, który uzyska ocenę niedostateczną lub nie przystąpi do egzaminu dyplomowego w drugim terminie, zostaje skreślony z listy studentów.

Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie:

 1. a) 3/5 średniej wszystkich uzyskanych ocen z egzaminów;
 2. b) 1/5 średniej ocen pracy dyplomowej;
 3. c) 1/5 końcowej oceny egzaminu dyplomowego.

W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ich ostateczny wynik określany zgodnie z zasadą:

1) do 3,40 – dostateczny;

2) powyżej 3,40 do 3,80 – dostateczny plus;

3) powyżej 3,80 do 4,20 – dobry;

4) powyżej 4,20 do 4,60 – dobry plus;

5) powyżej 4,60 – bardzo dobry.

Zwrot legitymacji studenckiej  i karty obiegowej do Dziekanatu:

Legitymację studencką:

– absolwent studiów drugiego stopnia zdaje w dniu egzaminu dyplomowego;

– absolwent studiów pierwszego stopnia zachowuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy absolwent jest również studentem innego kierunku UAM musi dostarczyć do Dziekanatu zaświadczenie potwierdzające jego status studenta.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów , §5, ust. 2 ( Dz. U. Nr 224, poz. 1634, dnia 8.12.2006 r.) : „Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów. Student, który utracił prawo do posiadania legitymacji studenckiej, obowiązany jest zwrócić ją uczelni”.

Kartę obiegową absolwent jest zobowiązany złożyć w dniu rejestracji obrony.

Student, który nie złoży w dziekanacie pracy dyplomowej wydrukowanej z APD nie może przystąpić do egzaminu.

Karta obiegowa

Instrukcja APD dla studentów

Instrukcja APD dla promotorów

Oświadczenie z APD

Wykaz zagadnień BN LIC

Wykaz zagadnień BN MGR

Wykaz zagadnień DiKS LIC

Wykaz zagadnień DiKS MGR

Wykaz zagadnień DiKS MGR [EN]

Wykaz zagadnień IR MA

Wykaz zagadnień POL LIC

Wykaz zagadnień POL MGR

Wykaz zagadnień SM LIC

Wykaz zagadnień SM MGR

Wykaz zagadnień ZP LIC

Wykaz zagadnień Public Governance

Wzór strony tytułowej

Oświadczenie w języku angielskim