Słowniczek studencki

Indywidualny Tok Studiów - możecie się o niego starać, jeśli wasza praca naukowa na rzecz uczelni znacznie się wyróżnia i uzyskujecie wysokie oceny. ITS umożliwi Wam rezygnację z niektórych przedmiotów na rzecz innych oraz realizację części programu studiów na innym wydziale. Decyzję o przyznaniu ITS wyraża Rada Wydziału, po złożeniu przez studenta wniosku z dołączoną zgodą tutora (opiekuna naukowego).

Kwadrans akademicki - dozwolone studenckie 15-minutowe spóźnienie na zajęcia, dotyczy zarówno studentów, jak i wykładowców. Niestety jest to tylko umowne i niektórzy prowadzący w ogóle nie uznają spóźnień.

Obiegówka - karta potrzebna do uzyskania przez Was dyplomu oraz zakończenia studiów. Aby ją otrzymać, należy odwiedzić min. biblioteki Uczelni.

Opiekun roku - pracownik naukowy, wyznaczony do pomocy studentom danego roku, szczególnie potrzebny właśnie na I roku studiów.

Punkty ECTS - punkty Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów. Każdy przedmiot, który kończy się oceną musi je posiadać przypisane. Student w ciągu roku powinien zdobyć 60 punktów, przyznawanych po zaliczeniu zajęć.

Plan studiów - zawiera informacje o zajęciach, przewidzianych w toku studiów na kierunku. W takim planie znajdziecie takie informacje, jak: nazwa przedmiotu, liczba godzin zajęciowych, liczba punktów ECTS, forma zajęć oraz forma zaliczenia. Próżno tam jednak szukać nazwiska wykładowcy lub godziny wykładu.

Praktyki - forma zajęć związana z programem studiów lub specjalności, mająca sprawdzić, jak student rozumie w praktyce przekazane wcześniej treści

Regulamin studiów - zbiór zasad regulujących organizację i tok studiów oraz prawa i obowiązki studenta z nimi związane. Jego znajomość znacznie ułatwi Wam życie na Uczelni.

Seminarium - zajęcia dydaktyczne na ostatnim roku studiów, mające na celu przygotowanie Was do obrony pracy licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej.

Starosta - osoba, wyznaczona przez studentów roku lub grupy, do reprezentowania interesów roku/ grupy w rozmowach z opiekunem roku, samorządem i prowadzącymi. Do obowiązków starosty może należeć również komunikacja z wykładowcami w sprawie terminu egzaminu lub zaliczenia. Starosta jest zawsze najlepiej poinformowany w grupie/ na roku.

Absolutorium - uroczystość na zakończenie studiów. Nie jest ona równoznaczna z ukończeniem studiów, lecz jej charakter zawsze działa motywacyjnie na studentów, gdy symbolicznie żegnają się z uczelnianymi murami.

Ćwiczenia/konwersatoria/laboratoria - obowiązkowe zajęcia, najczęściej o charakterze wykładowo-dyskusyjnym. Zwykle jest na nich sprawdzana obecność, a prowadzący, z jakiegoś tajemniczego powodu, wymagają aktywności i przygotowania.

Dyżur/konsultacje - czas, kiedy prowadzący, zgodnie ze swoimi obowiązkami, jest dostępny dla studentów. To idealna okazja do poprawienia zaległego kolokwium lub odrobienia nieobecności.

Stypendium - pomoc materialna, przyznawana w formie stypendium socjalnego lub stypendium Rektora (za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne).

Suplement do dyplomu - dokument dołączany do dyplomu, zawiera szczegółowe informacje na temat nabytych umiejętności i wiedzy. Suplement nie zastępuje oryginału dyplomu i nie uprawnia automatycznie do uznania dyplomu w innych krajach.

Urlop dziekański (tzw. dziekanka) - przyznawana przez dziekana na wniosek studenta przerwa w studiowaniu, która nie może trwać dłużej niż rok. W czasie jej trwania nie traci się legitymacji studenckiej.

USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studenta) - system informatyczny, służący do zarządzania tokiem studiów. Umożliwia on zdalne załatwienie niektórych spraw związanych ze studiami. W USOS znajduje się plan zajęć, oceny z zaliczeń i egzaminów, często służy do zapisywania się na zajęcia i egzaminy.

SESJA EGZAMINACYJNA

Sesja - czas, kiedy dzień miesza się z nocą, a sprzedaż kawy nagle rośnie. Zaskakuje wszystkich studentów dwa razy w roku. Pojawia się wraz z końcem semestru zimowego i letniego. Skrót S.E.S.J.A. można przetłumaczyć jako System Eliminacji Studentów Jest Aktywny.

Przedtermin -możliwość podejścia do egzaminu w wyprzedzeniem, najczęściej na korzystnych warunkach. Jednak nie wszyscy prowadzący zajęcia przewidują taką opcję.

Poprawka - w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej na egzaminie lub zaliczeniu, studentowi przystuguje podejście do egzaminu poprawkowego. Termin egzaminu/zaliczenia poprawkowego odbyć się może najwcześniej po 7 dniach od daty ogłoszenia wyniku pierwszego terminu.

Kampania wrześniowa - „dogrywka“ po letniej sesji egzaminacyjnej, czyli czas na bezpłatne poprawianie egzaminów lub zaliczenia ich po raz pierwszy. Ale nie ma co się martwić, w końcu prawdziwi patrioci walczą we wrześniu!

Warunkowe zaliczenie przedmiotu (warunek) - możliwość kontynuowania nauki na kolejnym roku, pomimo niezaliczenia przedmiotu.

Słowniczek został opracowany przez Radę Samorządu Studentów WNPiD.