Uniwersytet Jutra: Staż na dobry start!

Od 4 września 2023 r. Biuro stażu będzie otwarte we wtorki i środy, w godzinach 9.00 - 14.45.

Zapraszamy Was do udziału w projekcie Uniwersytet Jutra: Staż na dobry start!  Jego celem jest ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Zakres przedmiotowy staży jest związany bezpośrednio z efektami uczenia uzyskiwanymi na odbywanym kierunku studiów.

Dla kogo?

Studenci czterech ostatnich semestrów na studiach licencjackich i magisterskich (studia stacjonarne i studia niestacjonarne).

Rekrutacja

Kryteria rekrutacyjne (według wagi):

  1. Wybór miejsca stażowego przez studenta
  2. Zgodność miejsca odbywania stażu z efektami uczenia na kierunku
  3. Średnia ocen na dyplomie lub roku studiów
  4. Uzasadnienie wyboru miejsca stażu
  5. Możliwość realizacji stażu w określonym terminie
  6. Liczba dostępnych miejsc stażowych

O przyjęciu na staż decyduje komisja rekrutacyjna. Informacja o przyjęciu na staż zostanie przekazana do 1 września br.

Wybór miejsca stażowego

W projekcie przewidziano dwie możliwości wyboru miejsca odbywania stażu. Pierwszą z nich jest samodzielne wskazanie przez studenta miejsca stażu. W tym przypadku student nie może pozostawać z podmiotem przyjmującym na staż w stosunku pracy ani stosunku wynikającym z umowy cywilno-prawnej, nie może być właścicielem Podmiotu oraz pozostawać z nim w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa. W drugim przypadku student występuje o zorganizowanie miejsca stażu przez Wydział.

Przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej jako „RODO”) informuje, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – kontakt mailowy: iod@amu.edu.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonywania umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1. lit. b) RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi oraz przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, tj. osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację procesu wydawniczego (w tym autorom, recenzentom, tłumaczom, grafikom, redaktorom, fotografom, podmiotom świadczącym usługi drukarskie i usługi dystrybucji). Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne 23 stycznia o godz. 13.00.

Staże są organizowane w ramach projektu pn.: „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/17 przez jednostki organizacyjne Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w terminie do 30.09.2023 r.

Projekt pn.: „UNIWERSYTET JUTRA – zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z303/17 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Osi Priorytetowej III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie  3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Kontakt

inż.

Marta Jankowiak

Sekretariat projektu

mgr

Marta Szmytkowska

Regulamin staży

Pozostałe dokumenty

(wypełniane po zakwalifikowaniu na staż)

Wszystkie dokumenty prosimy wypełniać elektronicznie, następnie przesłać je na adres stazwnpid@amu.edu.pl. W odpowiedzi otrzymacie informacje związane z dalszą procedurą.

Dokumenty wymagane przed rozpoczęciem stażu

Zalacznik-nr-1-wzor-Program-stazu.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-1-wzor-Program-stazu.docx (163.4 KB)
Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-dotyczace-jego-danych-osobowych.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-2-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-dotyczace-jego-danych-osobowych.docx (164.4 KB)
Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-dotyczace-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-3-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-dotyczace-zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx (164.7 KB)
Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-o-braku-powiazan-z-podmiotem-przyjmujacym-na-staz-.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-4-Oswiadczenie-uczestnika-projektu-o-braku-powiazan-z-podmiotem-przyjmujacym-na-staz-.docx (161.3 KB)
Zalacznik-nr-5-umowa-uczestnictwa-w-stazu.docxObowiązującyAleksandra Wesołowska
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-5-umowa-uczestnictwa-w-stazu.docx (178.3 KB)

Dokumenty wymagane w trakcie trwania stażu

Zalacznik-nr-2-wzor-Karta-szkolenia-wstepnego-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-2-wzor-Karta-szkolenia-wstepnego-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy.docx (163.5 KB)
Zalacznik-nr-3-wzor-Dziennik-stazu.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-3-wzor-Dziennik-stazu.docx (163.3 KB)
Zalacznik-nr-6-Podanie-o-zwrot-kosztow.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-6-Podanie-o-zwrot-kosztow.docx (162.0 KB)
Zalacznik-nr-6-wzor-Oswiadczenie-opiekuna-stazu-w-Podmiocie-przyjmujacym-na-staz.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-6-wzor-Oswiadczenie-opiekuna-stazu-w-Podmiocie-przyjmujacym-na-staz.docx (161.0 KB)

Dokumenty wymagane po zakończeniu stażu

Zalacznik-nr-4-wzor-Raport-koncowy-stazu.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-4-wzor-Raport-koncowy-stazu.docx (163.4 KB)
Zalacznik-nr-5-wzor-Zaswiadczenie-odbycia-stazu.docxObowiązującyMaciej Skrzypek
DOCX
Pobierz DOCX Zalacznik-nr-5-wzor-Zaswiadczenie-odbycia-stazu.docx (161.4 KB)