„Koła naukowe szkołą twórczego działania” – Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych

Celem spotkania będzie integracja środowiska naukowego oraz wymiana doświadczenia i poglądów pomiędzy młodymi naukowcami. Seminarium ma charakter interdyscyplinarny. Uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich prac naukowych w postaci prezentacji ustnych i posterów w 16 sekcjach tematycznych.  Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa informujący o rodzaju wystąpienia (referat lub poster).  W ramach konferencji odbędzie się konkurs z nagrodami na najlepszy referat i poster. Wygłaszane prezentacje oraz przedstawiane postery będą oceniane przez Komisję Naukową. Seminarium odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia 2018 roku na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Uczestnikami wygłaszającymi prace podczas seminarium mogą być studenci i doktoranci wszystkich kierunków. Autorami prac nie mogą być Opiekunowie Naukowi Prac, ani Opiekunowie Kół Naukowych. Jedne autor może przedstawiać tylko jedną pracę (nawet jako współautor).

SEKCJE TEMATYCZNE:

✓ kształtowania i ochrony środowiska,
✓ nauk biologicznych,
✓ nauk ekonomicznych,
✓ nauk geograficznych,
✓ nauk humanistycznych,
✓ nauk technicznych oraz matematycznych i informatycznych,
✓ nauk medycznych,
✓ nauk o żywności,
✓ nauk pedagogicznych,
✓ nauk politycznych,
✓ nauk prawnych,
✓ nauk społecznych,
✓ nauk weterynaryjnych,
✓ nauk zootechnicznych,
✓ nauk teologicznych,
✓ doktorantów (interdyscyplinarna)

Prace przeglądowe lub badawcze mogą być prezentowane w formie:  referatu – czas prezentacji: ± 7 minut + 5 min dyskusji (zależne od wielkości sekcji/panelu); posteru – w formacie A1. Prace mogą być prezentowane zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. Istnieje możliwość publikacji artykułu w postaci rozdziałów monografii (z nadanym numer ISSN), wymogi redakcyjne dla publikacji na stronie uwm.edu.pl/mskn.

Koszt dla osób biorących aktywny udział (A)wynosi 260 zł. Koszt dla osób, które chcą wygłosić referat/poster bez
publikacji (C) lub chcą opublikować pracę bez wystąpienie (D) to 200 zł. Koszt dla osób biorących bierny udział (B)wynosi 150zł.
Nocleg i dojazd we własnym zakresie. Seminarium jest otwarte dla słuchaczy.
Opłatę konferencyjną należy dokonać do 18 lutego 2018r. i przesłać potwierdzenie dokonania wpłaty e-mailem na adres
mskn2018@gmail.com w tytule wpisując: Opłata konferencyjna.

TERMINY:
21.01.2018 r. – zgłoszenia udziału poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie uwm.edu.pl/mskn.
10.02.2018 r. – przesłanie artykułu przygotowanego zgodnie z wymogami dostępnymi na stronie
uwm.edu.pl/mskn na adres e-mail: mskn2018.redakcja@gmail.com.
18.02.2018 r. – wniesienie opłaty na konto bankowe: 24 1030 1986 2700 0000 1788 0008 w tytule
wpisując:
✓ numer subkonta: 17.880.008-500,
✓ MSKN,
✓ rodzaj uczestnictwa A (aktywny udział), B (bierny udział), C (wygłoszenie referatu/posteru bez
publikacji), D (opublikowanie pracy bez wystąpienia),
✓ inicjał imieni i nazwisko,
✓ skrót nazwy uczelni.