Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Pozaeuropejskich Studiów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

1. Nr referencyjny konkursu: 33/WNPiD/adiunkt/2/2017/Zakład Pozaeuropejskich Studiów Politycznych.
2. Wymiar czasu pracy: pełny;
3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;
4. Przewidywany czas trwania stosunku pracy: do 30.09.2021 r.

I. Warunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), art. 114 ust. 5 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce;
2. udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie polityki i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, negocjacji w sytuacjach kryzysowych;
3. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
4. dobra znajomość jednego z języków konferencyjnych;
5. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe;
6. silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.

II. Wymagane dokumenty:

1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w wymiarze całego etatu z uzasadnieniem;
2. Curriculum Vitae;
3. odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego;
4. oświadczenie, że UAM będzie ich podstawowym miejscem pracy;
5. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
6. inne dokumenty według uznania kandydata.

III. Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pokój nr 159 (61-614 Poznań, ul. Umultowska 89A) w terminie do dnia 3 lipca 2017 roku z dopiskiem nr referencyjnego konkursu.

IV. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

V. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.