Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

Nr referencyjny konkursu: 33/WNPiD/adiunkt/2/2017/Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem.

Wymiar czasu pracy: pełny;
Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;
Przewidywany czas trwania stosunku pracy: do 30.09.2021 r.


Warunki konkursu
Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), art. 114 ust. 5 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
stopień doktora  nauk społecznych w zakresie nauk o polityce;
udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie polityki bezpieczeństwa, kultury bezpieczeństwa, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego
znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
dobra znajomość jednego z języków konferencyjnych;
doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe;
silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.
Wymagane dokumenty:
wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w wymiarze całego etatu z uzasadnieniem;
Curriculum Vitae;
odpis dyplomu doktora lub doktora habilitowanego;
oświadczenie, że UAM będzie ich podstawowym miejscem pracy;
informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
inne dokumenty według uznania kandydata.
Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pokój nr 159 (61-614 Poznań, ul. Umultowska 89A) w terminie do dnia 3 lipca 2017 roku z dopiskiem nr referencyjnego konkursu.
Uniwersytet nie zapewnia mieszkania. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.