Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Systemów Politycznych.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), art. 114 ust. 5 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. stopień doktora nauk humanistycznych lub społecznych w zakresie nauk o polityce;
 2. udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie prawa wyborczego, prawa konstytucyjnego oraz ustrojoznawstwa;
 3. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 4. dobra znajomość jednego z języków konferencyjnych;
 5. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe;
 6. doświadczenie zawodowe na podobnym zajmowanym stanowisku;
 7. silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.

 • Nr referencyjny konkursu: 19/WNPiD/adiunkt/1/2018/ Zakład Systemów Politycznych;
 • Wymiar czasu pracy: pełny;
 • Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;
 • Przewidywany czas trwania stosunku pracy: do 30.09.2022 r.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w wymiarze całego etatu z uzasadnieniem;
 2. Curriculum Vitae zawierające klauzulę:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia., zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji;

 1. odpis dyplomu doktora;
 2. oświadczenie, że UAM będzie podstawowym miejscem pracy;
 3. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 4. inne dokumenty według uznania kandydata.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pokój nr 159 (61-614 Poznań, ul. Umultowska 89A) w terminie do dnia 25 czerwca 2018 roku z dopiskiem nr referencyjnego konkursu.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl.
 3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
 4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.