Konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Badań Niemcoznawczych

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Badań Niemcoznawczych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w zakresie nauk społecznych.

 1. Nr referencyjny konkursu: 34/WNPiD/profesor zwyczajny/1/2017;
 2. Wymiar czasu pracy: pełny;
 3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;
 4. Przewidywany czas trwania stosunku pracy: czas nieokreślony

Warunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych i nauk społecznych
 2. udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie specjalności: stosunki amerykańsko-europejskie; bezpieczeństwo europejskie; najnowsze dzieje Stanów Zjednoczonych;
 3. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 4. dobra znajomość jednego z języków konferencyjnych;
 5. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe;
 6. silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego UAM z uzasadnieniem,
 2. Curriculum Vitae,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis pisma o nadaniu tytułu naukowego profesora oraz odpis dyplomu doktora habilitowanego, ewentualnie pismo o nadaniu stopnia doktora habilitowanego,
 5. oświadczenie, że UAM będzie podstawowym miejscem pracy,
 6. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 7. inne dokumenty według uznania kandydata.

 

 1. Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pokój nr 159 (61-614 Poznań, ul. Umultowska 89A) w terminie do dnia 3 lipca 2017 roku z dopiskiem: 34/WNPiD/profesor zwyczajny/1/2017
 2. Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.
 3. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.