Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Systemów Politycznych na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Systemów Politycznych.

 1. Nr referencyjny konkursu: 68/WNPiD/starszy wykładowca/1/2017/Zakład Systemów Politycznych;
 2. Wymiar czasu pracy: pełny;
 3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;
 4. Przewidywany czas trwania stosunku pracy: do 30 września 2018 r.

 1. Warunki konkursu

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), art. 114 ust. 7 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce;
 2. udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie systemu politycznego RP, systemów partyjnych, historii społeczno-politycznej Polski XX wieku;
 3. znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 4. dobra znajomość jednego z języków konferencyjnych;
 5. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe;
 6. silna motywacja do pracy naukowej i dydaktycznej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o zatrudnienie na stanowisku starszego wykładowcy w wymiarze całego etatu z uzasadnieniem;
 2. Curriculum Vitae;
 3. odpis dyplomu doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce;
 4. oświadczenie, że UAM będzie podstawowym miejscem pracy;
 5. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 6. inne dokumenty według uznania kandydata.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, pokój nr 159 (61-614 Poznań, ul. Umultowska 89A) w terminie do dnia 21 września 2017 roku z dopiskiem nr referencyjnego konkursu.

Uniwersytet nie zapewnia mieszkania.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.