Prof. UAM Dr Hab. Anita Adamczyk » Pracownicy

Prof. UAM Dr Hab. Anita Adamczyk

profesor UAM 253
Telefon służbowy: 061 829 6608
Photo of Prof. UAM Dr Hab. Anita Adamczyk

Informacja biograficzna

Biogram

1995 – magister nauk politycznych (specjalność stosunki międzynarodowe), Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
1995-1999 – studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych UAM
1999 – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii Najnowszej
2013 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

Publikacje

A. Adamczyk, Uwarunkowania i perspektywy pojednania polsko-niemieckiego po 1989 roku, Poznań 1999.

A. Adamczyk (red.), Unia na rozdrożu. Wybrane problemy, Poznań 2008.

A. Adamczyk, E. Lesiewicz, W. Mazurczak, P. Stachowiak, Studia nad początkami II i III Rzeczypospolitej 1918/1919 i 1989/1990, Poznań 2011.

A. Adamczyk, Społeczno-polityczne implikacje imigracji do Polski w latach 1989-2007, Poznań 2012.

A. Adamczyk, Problematyka dyskryminacji w Polsce (na przykładzie Romów), ,,Sprawy Narodowościowe” zeszyt 26 z 2005 roku.

A. Adamczyk, Ochrona praw mniejszości narodowych i etnicznych a rozwój demokracji w Polsce, ,,Przegląd Politologiczny” nr 3 z 2007 roku.

A. Adamczyk, Dynamika zmian migracyjnych w Polsce przed wejściem do Unii Europejskiej, ,, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 1 z 2008 roku.

A. Adamczyk, Zagrożenie wykupu nieruchomości przez cudzoziemców a akcesja Polski do Unii Europejskiej, [w:] Świat współczesny. Wyzwania, zagrożenia i współzależności w procesie budowy nowego porządku międzynarodowego, red. W. Malendowski, Poznań 2008.

A. Adamczyk, Mniejszości narodowe i etniczne w okresie dwóch dwudziestoleci (1919-1939 i 1989-2009). Analiza porównawcza, [w:] Dwa dwudziestolecia. Geopolityka, Państwo, Społeczeństwo, red. P. Hausera i W. Mazurczaka, Poznań 2010.

A. Adamczyk, Migracje cudzoziemców przymusowych do Polski, [w:] Obrazy migracji, red. K. Ilskiego, Poznań 2010.

A. Adamczyk, Romowie w polityce państwa polskiego, [w:] Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych, red. E. i T. Szyszlak, Wrocław 2012.

Nauka

  1. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
  2. Polityka narodowościowa
  3. Cudzoziemcy w Polsce
  4. Polityka imigracyjna Polski
  5. Stosunki polsko-niemieckie

Dydaktyka

  1. Historia mniejszości narodowych i etniczny w Polsce
  2. Stosunki polsko-niemieckie po 1914 roku
  3. Historia instytucji politycznych
  4. Historia państw pozaeuropejskich
  5. Historia ustroju państw

Nagrody

Nagroda Indywidualna Rektora UAM III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowej (2013)

Kategorie: Zakład Najnowszej Historii Politycznej