Prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła » Pracownicy

Prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła

profesor UAM 222
Telefon służbowy: 061 829 6576
Photo of Prof. UAM dr hab. Jolanta Bryła

Informacja biograficzna

Biogram

Jolanta Bryła – profesor UAM. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu oraz Podyplomowego Studium Wiedzy o Ameryce Północnej w Centrum Studiów nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową UAM. Profesor w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Publikacje

 

„Doktrynalne podstawy amerykańskiej polityki zagranicznej na przykładzie doktryny Jamesa
Monroe”, w: Przegląd Politologiczny nr 4/2003, s. 7-18.

„Ameryka Łacińska – Unia Europejska: współpraca międzyregionalna w erze globalizacji”, w:
Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata. Istota – uwarunkowania –
tendencje. Red. W. Malendowski, Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2004, s. 95-
112.

„Doktryna George’a W. Busha jako źródło rozłamu w stosunkach euroatlantyckich”, w:
Przegląd Zachodni, nr 4/2005, s. 33-60.

„Ameryka Łacińska – ewolucja międzynarodowej pozycji regionu (od kolonizacji do
globalizacji)”, Przegląd Politologiczny nr 2/2006, s. 27-46.

„Wpływ wojny na środowisko naturalne – zarys problemu”, w: Spory – konflikty zbrojne –
terroryzm. Dysfunkcjonalne czynniki współczesnych stosunków międzynarodowych. Praca
zbiorowa pod redakcją naukową W. Malendowskiego. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM,
Poznań, 2006, s. 53-72.

„Relacje transatlantyckie w zakresie rozwiązywania wybranych problemów
międzynarodowych”, w: Unia Europejska po traktacie ustanawiającym konstytucję dla
Europy. Red. Z. Czachór. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2006, s. 33-52.

Unia Europejska wobec proliferacji broni jądrowej, w: „Unia Europejska we współczesnym
świecie. Wybrane problemy”. Red. J. Bryła, Wydawnictwo Naukowe WNPiD, Poznań 2009,
s.111-132.

Metodologiczne wyzwania badań nad reżimami międzynarodowymi w warunkach zmiany w
stosunkach międzynarodowych. Kasus reżimu nierozprzestrzeniania broni jądrowej, w:
Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce. Red. A.
Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s.
289-306.

Multilateralizm i unilateralizm. Globalne trendy a amerykańska polityka zagraniczna. Prawo
i Polityka, Nr 1 (1) 2009, Lublin 2009, s. 91-108.

„Międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa jako struktury globalnego zarządzania stabilizujące
stosunki międzynarodowe. Casus reżimu nieproliferacji broni jądrowej”, w: Czynniki
stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XX wieku. Księga
pamiątkowa poświęcona profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi pod red. I. Stawowy-
Kawki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 89-102.

Rola broni jądrowej w strategii i polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w: Rosja
między imperium a mocarstwem nowoczesnym. Praca zbiorowa pod redakcją Adriany Dudek
i Renaty Mazur. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 371-389.

Mocarstwa regionalne jako wyzwanie badawcze. Wybrane zagadnienia, w: „Stare” i „nowe”
mocarstwa w Afryce – stygmaty kulturowe, religijne, polityczne, ekonomiczne i społeczne.
Praca zbior. pod red. Arkadiusza Żukowskiego, Forum Politologiczne tom 13, 2012, s. 17-47.

Integracja regionalna jako element globalnego zarządzania. Casus regionalnych systemów
bezpieczeństwa. Praca zbior. Nowe strategie na nowy wiek – granice i możliwości integracji
regionalnych i globalnych. Red. naukowa M. Chorośnicki i in., Wydawnictwo Kontekst
Kraków 2013, ss. 381-392.

„Wpływ powstania strefy bezatomowej w Afryce na bezpieczeństwo kontynentu i na stan
reżimu nieproliferacji broni jądrowej”, w: A. Żukowski (red.), Konteksty bezpieczeństwa w
Afryce. Problemy globalne, sektorowe, regionalne, lokalne. Seria „Forum Politologiczne”, T.
16, 2014, Instytut Nauk Politycznych UWM, Olsztyn, s. 37-76.

„Delimitacja przestrzeni kosmicznej: cel, zasadność, rywalizacja interesów”. Prace i Studia
Geograficzne, Tom 54, Geografia Polityczna. Redakcja naukowa M. W. Solarz, M.
Wojtaszczyk Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Warszawa 2014, s. 7-28.

„Bezpieczeństwo kosmiczne w polityce Unii Europejskiej”, w: W kręgu nauki o stosunkach
międzynarodowych, red. naukowa Adriana Dudek, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2015,
s. 167-178. ISBN 978 83 62751 33 4

„Wkład Unii Europejskiej w rozwój międzynarodowego reżimu kosmicznego”, Rocznik
Integracji Europejskiej, WNPiD UAM Poznań, 8/2015, s. 123-142. ISSN 1899-6256.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

  1. Bezpieczeństwo międzynarodowe
  2. Mechanizmy globalnego rządzenia/zarządzania (międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa, reżim nierozprzestrzeniania broni jądrowej)
  3. Polityka kosmiczna/bezpieczeństwo kosmiczne
  4. Strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych (różne aspekty relacji między państwami o niejednakowych potencjałach (mocarstwa vs słabsze państwa).

Uczestnictwo w projektach badawczych:
Udział w Projekcie naukowym CESLA UW pt. „Ameryka Łacińska XXI w. Nowe oblicza, nowe struktury, nowe tożsamości: profile lokalne, międzyamerykańskie, transatlantyckie i globalne”.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  1. Międzynarodowe stosunki polityczne
  2. Negocjacje międzynarodowe
  3. Geografia polityczna
  4. Stosunki międzyamerykańskie
Kategorie: Zakład Stosunków Międzynarodowych
Zaktualizowane 12 miesięcy temu.