Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski » Pracownicy

Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski

prodziekan ds. nauki, profesor, kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej 246
Telefon służbowy: 61 829 6595
Photo of Prof. UAM dr hab. Maciej Walkowski

Informacja biograficzna

Biogram

Maciej Walkowski – urodził się w 1969 roku w Połczynie-Zdroju. W roku 1993 ukończył studia na kierunku Nauki polityczne w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W roku 1998 obronił pracę doktorską zatytułowaną ” Nowe tendencje w rozwoju procesów integracyjnych w Europie”, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez Instytut Nauk Politycznych WNS UAM w Poznaniu we współpracy z Ośrodkiem Badań i Integracji Europejskiej w Poznaniu w kategorii ” Najlepsza praca doktorska poświęcona procesom integracyjnym w Europie”.   Od października 1998 roku zatrudniony  na WNPiD Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na stanowisku adiunkta. W maju 2008 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej „Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej”. W roku 2010 mianowany na stanowisko prof. UAM. Do roku 2013 pracownik Zakładu Gospodarki Międzynarodowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Od kilku lat kierownik Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej na WNPiD. Do roku 2013 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Autor i redaktor ponad siedemdziesięciu  publikacji naukowych w języku polskim, angielskim i niemieckim (w tym ośmiu monografii) oraz haseł encyklopedycznych. Uczestnik ponad stu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, współorganizator wykładów otwartych, szkoleń zawodowych oraz konferencji studenckich. Kilkukrotny uczestnik międzynarodowej wymiany naukowej w ramach programu Erasmus/Socrates oraz zagranicznych staży naukowych.  Posiadacz nagród i wyróżnień za działalność naukową i dydaktyczną uzyskanych na UAM w Poznaniu oraz PWSZ w Koninie. Uczestnik polskich i międzynarodowych grantów i projektów badawczych.

Od roku 2016 kierownik (chairholder) Katedry Jean Monnet na WNPiD UAM w Poznaniu – „EU DYNAMICUS”.  Recenzent prac magisterskich, prac doktorskich i recenzent wydawniczy. Wypromował ponad sto osób z tytułem magistra. Kiikukrotny uczestnik- w charakterze recenzenta lub członka komisji- w przewodach habilitacyjnych. Do roku 2016 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – oddział w Poznaniu. Obecnie członek i delegat na zjazd wyborczy PTNP. Członek IPSA.  Opiekun studenckiego Koła Naukowego Politologów i Dziennikarzy WNPiD UAM w Poznaniu.  Reprezentant uniwersyteckiej drużyny w piłce nożnej „Orły Rektora”.  Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz integracji europejskiej, szczególnie w badaniach dotyczących: procesów globalizacji i regionalizacji ekonomicznej w świecie, problemów globalnych, korporacji transnarodowych, rozwoju gospodarczego państw z regionu Azji Południowej i Wschodniej, z Chinami na czele, a także społeczno-gospodarczego rozwoju UE i Polski, integracji monetarnej w Europie, Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Publikacje

Wybrane pozycje naukowe w dorobku:

Z. W. Puślecki, M. Walkowski, Innowacje i zatrudnienie w polityce wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej, Warszawa 2010.
Z. W. Puślecki, M. Walkowski, Polityka wzrostu konkurencyjności Unii Europejskiej wobec USA i Japonii, Warszawa 2010.
Z. W. Puślecki, M. Walkowski, T. R. Szymczyński, Unia Europejska wobec wzrostu konkurencyjności Brazylii, Rosji, Indii i Chin (BRIC), Warszawa 2011.
M. Walkowski, Współczesne tendencje w rozwoju europejskich procesów integracyjnych, Poznań 1999.
Rolnictwo polskie w obliczu integracji z Unią Europejską, red. M. Walkowski, Poznań 1999.
M. Walkowski, Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, rozprawa habilitacyjna (kwalifikacyjna II stopnia), Poznań 2008.
Rolnictwo polskie we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej, red. Z. W. Puślecki, M. Walkowski, Poznań 2004.
M. Walkowski, Procesy integracji monetarnej w Europie. Analiza potencjalnych szans i zagrożeń związanych z posługiwaniem się euro w Polsce, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2010.
M. Walkowski, Główne wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej w XXI  wieku w kontekście założeń i realizacji Programu Europa 2020, [w:] Globalny i regionalny handel i inwestycje, red. J. Rymarczyk, B. Skulska, W. Michalczyk, Wrocław 2010.
M. Walkowskim, The Monetary Integration Process in Europe. An Analysis of PotentialThreats and Opportunities Connected with the Introduction of the Euro in Poland, [w:] The Policies and Politics of the European Union, red. J. Jańczak, Poznań 2010.
M. Walkowski, Polityka spójności ekonomiczno-społecznej Unii Europejskiej na okres 2007–2013 i wnioski z nich wynikające dla Polski, [w:] Europa w nowych granicach czy Europa bez granic?, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2004.
M. Walkowski, Szczyt Rady Europejskiej w Kopenhadze. Analiza uzgodnień negocjacyjnych dotyczących Polski, [w:] Oblicza europejskiego pluralizmu, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2003.
M. Walkowski, Procesy globalizacji gospodarczej świata – analiza potencjalnych szans i zagrożeń rozwojowych, [w:] Regionalizacja i globalizacja w gospodarce światowej, tom 2, red. J. Rymarczyk, Wrocław 2003.
M. Walkowski, Problem globalizacji ekonomicznej świata. Istota pojęcia oraz cechy charakterystyczne procesu, [w:] Integracja Europejska a globalizacja, red. T. Wallas,  Słubice 2003.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 2. Ekonomiczna i monetarna integracja w UE
 3. Procesy  globalizacji i regionalizacji ekonomicznej w świecie
 4. Korporacje transnarodowe
 5. Wspólna Polityka Rolna UE
 6. Azja Południowa i Wschodnia w gospodarce światowej
 7. Determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w świecie

Kierowanie i uczestnictwo w projektach badawczych:

Realizator – w charakterze wykonawcy lub głównego wykonawcy – czterech grantów/projektów badawczych polskich i miedzynarodowych

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Jednolity rynek wewnętrzny i polityka handlowa UE
 2. Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 3. Wspólna Polityka Rolna UE
 4. Korporacje transnarodowe
 5. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej
 6. Azja Południowa i Wschodnia w gospodarce światowej

Nagrody

Nagroda indywidualna Dziekana WNPiD UAM w Poznaniu na osiągnięcia naukowe w roku 2015.
Nagroda indywidualna J.M.  Rektora UAM w Poznaniu III stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2011.
Nagrody indywidualne Dziekana WNPiD UAM w Poznaniu za działalność  organizacyjną latach 2008-2012.
Nagroda indywidualna J.M.  Rektora PWSZ w Koninie za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2012.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:
 1. Sport , szczególnie piłka nożna ( biernie i czynnie)
 2. Muzyka, szczególnie rockowa
 3. Film/kino
 4. Dobra książka/ nie tylko naukowa
 5. Kultura browarnicza…czyli lubię odwiedzać puby
 6. Kuchnie świata… Czyli lubię odwiedzać restauracje i bistra…. Lubię ludzi z poczuciem humoru:)))

 

Kategorie: Seminaria magisterskie, Władze wydziału, Zakład Polityki Społecznej i Ekonomicznej