Dr Marta Balcerek-Kosiarz » Pracownicy

Dr Marta Balcerek-Kosiarz

adiunkt 150
Telefon służbowy: 61 829 6534
Photo of Dr Marta Balcerek-Kosiarz

Informacja biograficzna

Biogram

Marta Balcerek-Kosiarz – doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. W ramach Programu Erasmus studiowała Prawo oraz Marketing na Bayreuth Universität w Niemczech. Od grudnia 2013 do marca 2014 r. odbyła trzy staże badawczo-naukowe w: Humboldt – Universität zu Berlin, Martin-Luther-Universität Halle –Wittenberg oraz Ludwik Maximilian Universität w Monachium. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na systemie politycznym i gospodarczym Niemiec, polityce innowacyjności, sektorze badawczo-rozwojowym, polityce rozwoju lokalnego i regionalnego oraz zarządzaniu publicznym.

Publikacje

I. MONOGRAFIE

(wraz z: R. Kmieciak, P. Antkowiak), Współpraca gospodarki z samorządem jako element konkurencyjności miasta Poznania i gmin aglomeracji poznańskiej, Poznań 2012, ss. 52-60 oraz 77-117.

(wraz z: A. Balczyńską-Kosman, M. Barańską, K. Dudą), Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, Poznań 2015.

II. ARTYKUŁY

Ustrój prawny izb rolniczych w RFN, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 2008, nr 21, s. 157-171.

Czy Europa potrzebuje zmiany doktryny ekonomicznej?, „Refleksje” 2010, nr 1, s. 181-199.

Samorząd gospodarczy w koncepcji społecznej gospodarki rynkowej w RFN w latach 1949-1963, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, nr 2, s. 117-135.

Ustrój prawny samorządu rolniczego na przykładzie Polski i RFN. Studium porównawcze, „Przegląd Politologiczny” 2012, nr 1, s. 115-127.

Kryzys gospodarczy w naukach politycznych, w: Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, (red.) D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska, Poznań 2010, s. 191-206.

Institutional milieu of entrepreneurs in the social-economic crisis, w: Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw – specyfika i zmiany (red.) A. Gierczak, J. Wiażewicz, A. Zielińska, Rzeszów 2012, s. 27-34.

Image of women in the local government. Election 2014, w: Some issues on women in political, media and socio-economic space, (ed.) I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012, s. 63-79.

Instytucjonalne uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorców, w: Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2012, s. 65-79.

Ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej, w: Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2012, s.135-149.

Ustrój prawny izb rolniczych w RFN, w: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2012, s. 371-378.

Wykonywanie zadań własnych przez samorząd gminny w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, w: Nowe trendy w naukach humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, t. 2, (red.) M. Kuczera, Kraków 2012, s. 98-107.

Zawodność  samorządu rolniczego w Polsce. Studium porównawcze izb rolniczych w Polsce i RFN, w: Sektor publiczny – racjonalizacja gospodarowania, (red.) M. Kozłowska-Burdziak, Białystok 2012, s. 195-200.

Kierunki polityki KRRiT odnośnie opłaty abonamentowej po 2005 r., w: Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji, (red.) A. Balczyńska-Kosman, M. Barańska, M. Balcerek-Kosiarz, K. Duda, Poznań 2014, s. 87-101.

Rola jednostek samorządu terytorialnego w podnoszeniu konkurencyjności obszaru lokalnego, w: Samorząd w systemie demokracji obywatelskiej, (red.) R. Kmieciak, Toruń 2014, s. 20-35.

Rola stereotypów płci w kształtowaniu wizerunku politycznego kobiet na szczeblu samorządu gminnego, w: Kobieta i płeć w dyskursie aksjomatywnym – narracje interdyscyplinarne, (red.) J. Wojnowska-Radzińska, Konin 2014, s. 35-51.

Zasada zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej. Analiza porównawcza na przykładzie gmin Wielkopolskiego Parku Narodowego, w: Unia Europejska politologiczno-socjologiczno- ekonomiczny ogród, (red.) C. Trosiak, Poznań 2014, s. 201-215.

Samorząd jako zdecentralizowana forma administracji publicznej w Polsce i w RFN, w: Samorząd terytorialny: wybory, partycypacja społeczna, gospodarka lokalna, (red.) Z. Bukowski, S. Komosiński, Bydgoszcz 2015, s. 346-360.

Społeczna gospodarka rynkowa. Ordoliberalna koncepcja polityki gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec, w: Izby przemysłowo-handlowe w Polsce na tle Europy i USA, (red.) S. Wykrętowicz, Poznań 2016, s. 183-203.

Działalność gospodarcza samorządu gminnego w Polsce i RFN, w: Samorządy terytorialne w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, O. Kiec, A. Jarosz (red.), Samorząd terytorialny. Stan obecny i szanse modernizacji, tom 2, Zielona Góra 2016, s. 299-320.

III. EKSPERTYZY I OPRACOWANIA ANALITYCZNE

Wpływ niemieckich doświadczeń na rozwój izb przemysłowo-handlowych w Polsce, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 217/2016.

Ryzyko wzrostu zadłużenia krajów związkowych i gmin z powodu kryzysu uchodźców w Niemczech „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 232/2016.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie
 2. Ustrój samorządu gospodarczego w Polsce i na świecie
 3. Ustrój samorządu zawodowego w Polsce i na świecie
 4. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z przedsiębiorcami
 5. Działalność gospodarcza organów administracji publicznej Polski i RFN
 6. Rola samorządu w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów
 7. Rozwój lokalny i regionalny
 8. Marketing terytorialny
 9. Brand Marketing

Uczestnictwo w projektach badawczych:

2013-2015

Kierownik, Grant Badawczy NCN Preludium „Rola samorządy w sferze podnoszenia konkurencyjności regionów. Studium porównawcze na przykładzie Polski i RFN”

2011-2012

Wykonawca grantu badawczego „Współpraca gospodarki z samorządem jako element konkurencyjności miasta Poznania i gmin aglomeracji poznańskiej” finansowanego przez Centrum Badań Metropolitarnych UAM.

2012

Wykonawca, DFG-Forschungsprojekt zur Europäisierung städtischer Luftreinhaltepolitik, Univeristät Osnabrück

2012-2013

Koordynator projektu naukowego budowania marki dla Nautilus Polska Sp.z.o.o.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Strategiczne planowanie rozwoju lokalnego i regionalnego
 2. Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym
 3. Prawo administracyjne
 4. Budowanie marki
 5. Branding
 6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Nagrody

2015-2016 Stypendium Miasta Poznania

2013-2014 Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za działalność naukową i organizacyjną w roku akademickim 2013/2014

2013-2014 Laureatka Stypendium z Funduszu im. Rodziny Kulczyków

2012-2013  Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za działalność naukową i organizacyjną w roku akademickim 2012/2013

2012-2013 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych Doktorantów

2011-2012 Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu za działalność naukową i organizacyjną w roku akademickim 2011/2012

2010-2014 Stypendium dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2011-2014 Stypendium z dotacji projakościowej dla najlepszych doktorantów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

2009-2010 Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM za najlepszą pracę magisterską napisaną w roku akademickim 2009/2010

2008-2009 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce dla studentów

2008 Laureatka konkursu „Primus Interes Pares” organizowanego przez Prezydenta RP

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

Żeglarstwo

Trekking górski

Literatura

Kino

Kategorie: Zakład Badań Władzy Lokalnej i Samorządu
Zaktualizowane 11 miesięcy temu.