Dr Rafał Kamprowski » Pracownicy

Dr Rafał Kamprowski

adiunkt 225
Telefon służbowy: 61 829 6579
Photo of Dr Rafał Kamprowski

Informacja biograficzna

Biogram

Rafał Kamprowski – absolwent studiów magisterskich na kierunku historia (2009), studiów uzupełniających magisterskich na kierunku politologia (2012). Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, obecnie adiunkt w Zakładzie Studiów nad Bezpieczeństwem. Opiekun Klubu Debat UAM. Wieloletni członek oraz przewodniczący Koła Naukowego Historii Najnowszej . Zainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie żywnościowym, służbach, inspekcjach i strażach, historii wojskowości oraz zarządzaniu kryzysowym. Pełni funkcję sekretarza cyklicznej konferencji  pt. „Ogólnopolskie Forum Studiów nad Bezpieczeństwem. Człowiek – Technika – Środowisko”. Jest również sekretarzem redakcji naukowej serii monografii „Studia nad Bezpieczeństwem”.

Publikacje

R.Kamprowski (wraz z J. Koniecznym), Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych : ochrona ludności i ratownictwo, Poznań 2016. (monografia)
R. Kamprowski, Bezpieczeństwo żywnościowe w teorii i metodologii badań, [w:] Interdyscyplionarność i transdyscyplinarność w procesie kształcenia w szkole wyższej, pod red. Ż. Kaczmarek, s. 153-173, ISBN 978-83-8019-309-3, Toruń 2015.
R. Kamprowski, Bezpieczeństwo ekologiczne w wybranych strategiach rozwoju Polski 2012-2020,[w:] Jednostka wobec wyzwań zmieniającego się środowiska bezpieczeństwa, pod red. I. Andruszkiewicz, M. Skarżyńskiego, s. 61-73, ISBN 978-83-62907-65-6, Poznań 2015.
R. Kamprowski, Koncepcja human security jako istotna perspektywa badawcza do analizy wyzwań dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, [w:] Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015. Postępy organizacyjno-prawne, logistyczne i taktyczno-ratownicze, pod red. J. Koniecznego, M. Schroedera, ISBN 978-83-89250-14-8, Poznań 2015
R. Kamprowski, Problematyka wielowymiarowości zagrożeń w strategiach bezpieczeństwa Unii Europejskiej, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2013, nr 7.

R. Kamprowski, Dwa dwudziestolecia – dwa modele rodziny. Rodzina polska w okresie dwóch dwudziestoleci 1918-1939 i 1989-2009 w literaturze naukowej, [w:] Wokół dwóch dwudziestoleci. Prace studenckiego Koła Naukowego Historii Najnowszej WNPID UAM, red. E. Lesiewicz, W. Mazurczak, Poznań 2011.

J. Konieczny, R. Kamprowski, Ochrona przez zakażeniami oraz skażeniami środowiska w Krajowym Planie Zarządzania Kryzysowego 2012, [w:] Bezpieczeństwo epidemiologiczne. Postępy metodologii badań, red. J. Konieczny, Inowrocław-Poznań 2013.
J. Konieczny, R. Kamprowski, Metodyka planowania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Założenia wstępne według Amerykańskiej Agencji Zarządzania Kryzysowego (FEMA) oraz Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorób (CDC), [w:] Bezpieczeństwo epidemiologiczne. Postępy metodologii badań, red. J. Konieczny, Inowrocław-Poznań 2013.
R. Kamprowski, The discussion of the Polish accesion to NATO in the “Rzeczpospolita” and “Gazeta Wyborcza” newspapers as an element of political culture, [w:] Proceedings in Virtual Multidisciplinary Conference, red. M. Mokrys, S. Badura, A. Lieskovsy, Zilina 2013.
R. Kamprowski, The Institution of the Diplomatic Immunity in the Renaissance Europe, [w:] Pravni Rozpravy 2013 – law changeovers reviewed conference proceedings, Magnanimitas, red. J. Králík, Hradec Kralove 2013.
R. Kamprowski, The role of the powiat`s administration in building local security. The case of the Law and Public Safety Committee in the Polish Legal System, [w:] Pravni Rozpravy 2013 – law changeovers reviewed conference proceedings, Magnanimitas, red. J. Králík, Hradec Kralove 2013.
R. Kamprowski, Europeization of internal security: the case study of the International Security Strategy for European Union and the National Crisis Management Plan, [w:] 1st International Virtual Conference on Advanced Scientific Results Proceedings, Publishing Institution of the Universtity of Zilina, red. S. Badura, M. Mokrys, Żylina 2013.
R. Kamprowski, The essence and meaning of security towards the modern threats of the twenty-first century, [w:] EIIC – Proceedings in EIIC – The 2nd Electronic International Interdisciplinary Conference, red. M. Mokrys, S. Badura, A. Lieskovsy, Zilina 2013.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Bezpieczeństwo narodowe
 2. Bezpieczeństwo środowiska
 3. Bezpieczeństwo żywnościowe
 4. Bezpieczeństwo w zrównoważonym rozwoju
 5. Historia polityczna XX wieku
 6. Historia Polski XVI-XVII wieku

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Historia wojskowości i bezpieczeństwa
 2. Prawne podstawy bezpieczeństwa
 3. Zarządzanie kryzysowe
 4. Ochrona osób, mienia i obiektów
 5. Polityka w muzyce. Muzyka w polityce

Nagrody

Nagroda Dziekana WNPiD za działalność dydaktyczną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże
 2. Muzyka
 3. Biografie
 4. Sport

 

Kategorie: Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem