Dr Rafał Wiśniewski » Pracownicy

Dr Rafał Wiśniewski

adiunkt 219
Telefon służbowy: 61 829 6573
Photo of Dr Rafał Wiśniewski

Informacja biograficzna

Biogram

Rafał Wiśniewski – absolwent politologii ze specjalnością współczesne stosunki międzynarodowe (2010), stażysta Biura Bezpieczeństwa Narodowego (2009),  w latach 2010-2014  doktorant w Zakładzie Studiów Strategicznych WNPiD UAM, od 2016 r. adiunkt w Zakładzie Studiów Strategicznych WNPiD UAM,  współzałożyciel i członek redakcji czasopisma naukowego ,,R/evolutions: Global Trends & Regional Issues” (http://revjournal.org/), sekretarz Wydziałowej Grupy Badawczej Centrum News Literacy, uczestnik Tripartite Young Leaders Groups on the Future of Europe and Transatlantic Partnership, class of 2011-13.

Publikacje

R. Wiśniewski, B. Hensarling, ,, Power in 2025: A Global Ranking”, ,,R/evolutions: Global Trends & Regional Issues”, nr 1/2015 (http://revjournal.org/wp-content/uploads/rev3/05rev3_wisniewski_hensarling.pdf)
R. Wiśniewski,,Military-Industrial aspects of Turkish defence policy”, ,,Rocznik Integracji Europejskiej”, nr 9/2015
R. Wiśniewski, E. Kania, A. Filipiak, ,,News Literacy jako narzędzie edukacji dla bezpieczeństwa w erze rewolucji cyfrowej”, w: ,,Media w systemie bezpieczeństwa narodowego”, red. M. Skarżyński, I. Andruszkiewicz, Poznań 2015
,,Bliski Wschód w polityce zagranicznej Chińskiej Republiki Ludowej” w: ,,Stosunki międzynarodowe w regionie Bliskiego Wschodu. Uwarunkowania wewnętrznej i zewnętrzne”, Difin 2016, ISBN 978-83-8085-092-7, s. 165-178
R. Wiśniewski „Międzynarodowe środowisko bezpieczeństwa Azji Wschodniej w 2016 roku.
Zasadnicze determinanty i kierunki ewolucji”, ,,Przegląd Strategiczny”, nr 10, 2017 (http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2017/11/27.pdf)
R. Wiśniewski, ‘NATO-Russia Balance of Deterrence in East-Central Europe’, Yearbook of
the Institute of East-Central Europe, Vol. 15, No. 2, 2017, pp. 99-122.

R. Wiśniewski, Ewolucja polityki bezpieczeństwa Japonii po zimnej wojnie. Od „państwa moratorium” do strategicznej „normalności, ,,Przegląd Strategiczny”, nr 2/2011.
R. Wiśniewski, Kultura strategiczna, czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, ,,Przegląd Strategiczny”, nr 1/2012.
R. Wiśniewski, Defence Industry in the European Union – Challenges and Opportunities in Times of Economic Crisis, ,,Przegląd Strategiczny”, nr 2/2012.
R. Wiśniewski, Political Future of the Korean Peninsula: An Attempt at Forecasting,  ,,R/evolutions Global Trends and Regional Issues”, vol.1, nr 1, 2013.
R. Wiśniewski, Rola Wojsk Specjalnych w Systemie Obronnym RP, „Przegląd Strategiczny” nr 7/2014.
R. Wiśniewski, Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce a zdolności wojskowe państw członkowskich – potrzeby, stan obecny, perspektywy rozwoju, [w:] Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, red. B. Przybylska-Maszner, Poznań 2014.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

  1. Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku
  2. Bezpieczeństwo międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem z kwestii militarnych
  3. Przemysł zbrojeniowy i międzynarodowy handel uzbrojeniem

Uczestnictwo w projektach badawczych:

„Civil Security as a Part of the Security System in the Czech Republic and Poland – Theoretical Conceptualization and the Assessment of Similarities and Differences in a Broader European Context”, projekt realizowany w ramach grantu przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu polsko-czeskiej wymiany osobowej, udział w charakterze wykonawcy.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 

  1. Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
  2. Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych
  3. Contemporary Asia – politics, economics, security
  4. Międzynarodowe stosunki polityczne
  5. News Literacy – warsztat krytycznej analizy mediów

Nagrody

październik 2010 – Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa za najlepszą pracę magisterską obronioną w 2010 r.
październik 2013 – nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM za działalność organizacyjną na rzecz społeczności akademickiej Wydziału związana z powstaniem czasopisma naukowego „R/evolutions Journal: Global Trends & Regional Issues”

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

1. Literatura i film science fiction

2. Gry strategiczne w każdej postaci

Kategorie: Zakład Studiów Strategicznych