prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas » Pracownicy

prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Prorektor UAM, profesor UAM, kierownik Zakładu Kultury Politycznej 238
Telefon służbowy: 61 829 6512
Photo of prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Informacja biograficzna

Biogram

Tadeusz Wallas − studia ukończył w UAM na kierunku nauki polityczne ze specjalnością dziennikarstwo. Stopień naukowy doktora w zakresie dyscypliny nauki o polityce uzyskał na podstawie rozprawy „Ruch społecznego poparcia na rzecz władzy w Polsce po II wojnie światowej”. Została ona przygotowana pod kierunkiem doc. dr hab. Eugenii Podbierowej. Natomiast stopień doktora habilitowanego w zakresie tej samej dyscypliny otrzymał w 2008 r. na Wydziale Nauk Społecznych UAM.

W UAM przeszedł szczeble kariery akademickiej od asystenta stażysty do profesora nadzwyczajnego. W okresie zatrudnienia pełnił wiele funkcji m.in. zastępcy dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W latach 2008-2016 był dziekanem Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Od roku 2016 jest prorektorem UAM. W okresie 2004-2012 wykładał także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

Obecnie jest również przewodniczącym Komitetu Nauk Politycznych PAN, ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz redaktorem naczelnym kwartalnika „Przegląd Politologiczny”. Od 2012 r. jest m.in. członkiem Rady Programowej czasopisma „WeltTrends. Journal of International Politics” wydawanego przez Uniwersytet w Poczdamie oraz członkiem Editorial Board „Public Policy and Economic Development” (czasopismo wydawane przez Petro Mohyla Black Sea State University na Ukrainie).

Jest członkiem International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich.

Publikacje

T. Wallas, European standards of political systems in relation to Polish reality, [w:] Sweden and Poland from a European Perspective. Some Aspects on the Integration Process, red. Y. Choe, B. Hassler, S. Zyborowicz, Södertörns högskola, Research Reports 1/2003, Stockholm 2003.

T. Wallas, Grupy interesów w warunkach globalizacji, [w:] Grupy interesu. Teorie i działanie, red. Z. Machelski i L. Rubisz, Toruń 2003.

T. Wallas, Globalizacja. Charakter i podstawowe czynniki rozwoju, [w:] Integracja europejska a globalizacja, red. T. Wallas, Słubice 2003.

T. Wallas, Sukcesy oraz zagrożenia transformacji systemu politycznego w Polsce na progu XXI wieku. Wybrane aspekty, [w:]  Życie polityczne w Polsce. Wybrane problemy, red. T. Wallas, Poznań 2004.

T. Wallas, Terroryzm międzynarodowy w dobie globalizacji, w: Bariery rozwoju na progu XXI wieku. Wybrane problemy, red. T. Wallas, Warszawa 2007.

T. Wallas , Instrumenty budowy zaplecza politycznego przyszłych rządów partii komunistycznej w Polsce w latach 1939-1944. Przyczynek do dziejów totalitaryzmu, [w:] Między historią a politologią. Wybór problemów, red. T. Wallas, Poznań 2010.

T. Wallas, Transformacja systemowa w Polsce i jej konsekwencje. Przyczynek do oceny, [w:] Między historią, politologią a medioznawstwem. Wybór problemów, red. T. Wallas, Poznań 2010.

T. Wallas, Polska wUnii Europejskiej, [w:] Integracja europejska, red. K. A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011.

T. Wallas, Rezultaty członkostwa Polski w Unii Europejskiej zperspektywy przedakcesyjnych nadziei i obaw, [w:] Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, red. T. Wallas, Poznań 2012.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

  1. Współczesne systemy polityczne
  2. Polityczne aspekty integracji europejskiej
  3. Polityczny wymiar globalizacji
  4. Przemiany systemu politycznego Polski
  5. Kierowanie projektami badawczymi:

Wykonawca projektu pod nazwą: Integracja Polski z Unią Europejską, Fundusz Małych Grantów Programu „Fiesta II”, numer projektu 2319/1/97;

Wykonawca projektu pod nazwą: Instytucje polityczne zjednoczonej Europy, grant w ramach programu PHARE FIESTA II PL. 9316/01.01 – Management Box;

Kierownik projektu pod nazwą: Integracja europejska w polskiej i niemieckiej myśli politycznej. Grant przyznany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej;

Kierownik projektu pod nazwą: Praktyka jednoczącej się Europy. Dostosowywanie modelu administracji do standardów europejskich. TEMPUS-PHARE, IB_JEP 14299-1999.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

  1. Współczesne systemy polityczne
  2. Seminaria dyplomowe

Nagrody

PROFESSOR HONORIS CAUSA Państwowego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki w Kijowie

Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne, listopad 2013 r.

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

  1. Turystyka górska
  2. Ochrona przyrody
  3. Poezja Adama Mickiewicza
Kategorie: Seminaria magisterskie, Zakład Kultury Politycznej
Zaktualizowane 4 miesiące temu.