Prof. UAM dr hab.Paweł Antkowiak

Paweł Antkowiak  – doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Aktualnie zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Badań Władzy Lokalnej i Samorządu. Absolwent politologii o specjalnościach administracja samorządowa i administracja europejska. Ukończył studia podyplomowe Studium Programów Europejskich – Strategiczne Planowanie Rozwoju oraz kurs pedagogiczny.

W 2012 roku został powołany na funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. organizacji kształcenia. Od roku 2013 pełni także funkcję opiekuna kierunku studiów „Zarządzanie Państwem”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej. Kierownik studiów podyplomowych: „Public Policy” i „Zarządzanie Publiczne”, a także kursów dokształcających: „Akademia Liderów Lokalnych” i „Samorządowa Kampania Wyborcza”. Współpracuje ze studenckim Kołem Naukowym Samorządu Terytorialnego. Ekspert w projektach związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym.

1. Monografie naukowe:
* Antkowiak P., Samorząd zawodowy w Polsce, Warszawa-Poznań 2012, ss. 336.
* Kmieciak R., Antkowiak P., Walkowiak K., Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Warszawa 2012, ss. 308.
* Kmieciak R., Antkowiak P., Balcerek M., Współpraca środowiska gospodarczego z samorządem terytorialnym w Aglomeracji Poznańskiej, Poznań 2012, ss. 124.
* Antkowiak P., Samorząd terytorialny na przykładzie miasta Konina, Poznań 2011, ss. 194.

2. Redakcja prac zbiorowych:
* Antkowiak P. (red.), Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, Poznań 2013, ss. 176.

3. Artykuły w czasopismach:
* Antkowiak P., Polskie i europejskie standardy wykonywania wolnych zawodów, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 1, s. 129-142.
* Antkowiak P., Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych w ocenie jego członków, „Diagnostyka Laboratoryjna” 2013, nr 1, s. 25-32.
* Antkowiak P., Pielęgnujmy standardy. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w ocenie jego członków, „Biuletyn Informacyjny” 2013, nr 2 (41), s. 27-31.
* Antkowiak P., Ewolucja samorządowej ordynacji wyborczej w Polsce w okresie transformacji systemowej, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 1, s. 69-86.
* Antkowiak P., Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa w ocenie jego członków, „Budownictwo i Inżynieria Środowiska” 2012, nr 3, s. 117-125.
* Antkowiak P., Samorząd zawodowy architektów w ocenie jego delegatów krajowych, „Zawód:Architekt” 2012, nr 6, s. 80-83.
* Antkowiak P., O polityczności samorządu i polityce w samorządzie, „Refleksje: Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” 2012, nr 6 jesień-zima, s. 37-52.
* Antkowiak P., Decentralizacja władzy publicznej w Polsce na przykładzie samorządu terytorialnego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2011, nr 2, s. 155-174.
* Antkowiak P., Samorząd zawodowy adwokatów w opinii jego członków, „Przegląd Politologiczny” 2011, nr 4, s. 79-94.
* Antkowiak P., Czy to koniec zawodów prawniczych w Europie – przypadek Polski, „Refleksje: Pismo naukowe studentów i doktorantów WNPiD UAM” 2010, nr 1 wiosna-lato, s. 167-180.
* Antkowiak P., Samorząd zawodowy jako gwarant wysokich standardów etycznych i zawodowych, „Studia doktorantów. Gospodarka. Technologia. Przedsiębiorstwo” 2010, nr 9, s. 99-107.
* Antkowiak P., Pozycja ustrojowa samorządu gminnego w Polsce – założenia teoretyczne a praktyka funkcjonowania na przykładzie miasta Konina, „Samorząd Terytorialny” 2009, Edycja pokonkursowa, s. 69-86.

4. Rozdziały w pracach zbiorowych:
* Antkowiak P., „Bądź gotowy na zmianę” – współpraca w subregionie konińskim na rzec rozwoju lokalnego, (w:) Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, pod red. P. Antkowiaka, Poznań 2013, s. 5-14.
* Antkowiak P., Teoretyczne i praktyczne aspekty tworzenia partnerstwa lokalnego jako nowej metody zarządzania publicznego, (w:) Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, pod red. P. Antkowiaka, Poznań 2013, s. 15-32.
* Antkowiak P., Wyniki badań ankietowych prowadzonych w szkołach gimnazjalnych północno-wschodniej Wielkopolski, (w:) Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, pod red. P. Antkowiaka, Poznań 2013, s. 99-124.
* Antkowiak P., Scheffs Ł., Efekty prac Powiatowych Rad Gospodarczych oraz Subregionalnej Komisji Dialogu Społeczno-Gospodarczego w ramach projektu „Bądź gotowy na zmianę”, (w:) Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski, pod red. P. Antkowiaka, Poznań 2013, s. 125-146.
* Antkowiak P., Restytucja samorządu jako efekt przemian politycznych 1989 roku, (w:) Interpretacje upadku komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, pod red. K. Brzechczyna, Poznań 2011, s. 169-186.
* Antkowiak P., Samorząd biegłych rewidentów w ocenie samych zainteresowanych, (w:) Rewizja Finansowa w warunkach nadzoru publicznego, pod red. E. Żyżelewicz, Warszawa 2011, s. 237-248.
* Antkowiak P., Polski samorząd zawodowy w II i III Rzeczypospolitej – analiza porównawcza, (w:) Druga i trzecia niepodległość. Dwa polskie dwudziestolecia 1918-1939, 1989-2009, pod red. R. Domke, J. Macały, T. Nodzyńskiego, R. Potockiego, Zielona Góra 2011, s. 125-138.
* Antkowiak P., Kobiety wśród wolnych zawodów w Polsce, (w:) Kobiety we współczesnym świecie. Rola i miejsce kobiet w życiu politycznym, pod red. M. Musiał-Karg, B. Seclera, Poznań 2010, s. 99-114.
* Antkowiak P., Polskie prawo wyborcze w wyborach samorządowych – doświadczenia i perspektywy rozwoju, (w:) Prawo wyborcze i wybory. Doświadczenia dwudziestu lat procesów demokratyzacyjnych w Polsce, pod red. A. Stelmacha, Poznań 2010, s. 153-162.
* Antkowiak P., Organizacja i zadania samorządu lekarskiego w Polsce, (w:) Z badań nad samorządem zawodowym w Polsce, pod red. R. Kmieciaka, Poznań 2010, s. 105-116.
* Sosnowska E., Antkowiak P., Geneza i rozwój współpracy regionalnej w Europie do 1992 roku, (w:) Między historią a politologią. Wybór problemów, pod red. T. Wallasa, Poznań 2010, s. 55-66.
* Antkowiak P., Restytucja samorządu terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju, (w:) Młoda Polska. Młode demokracje – 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009. Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, pod red. J. Jarosińskiego, W. Saletry, Kielce 2009, s. 113-120.
* Antkowiak P., Restytucja samorządu zawodowego w Polsce jako konsekwencja ustaleń Okrągłego Stołu, (w:) Okrągły Stół. Dwadzieścia lat później, zbiór studiów, pod red. W. Polaka, J. Kufla, M. Chechłowskiej, P. Nowakowskiego, D. Chrula, Toruń 2009, s. 327-343.
* Antkowiak P., Wolność wykonywania zawodu a odpowiedzialność osób wykonujących zawody zaufania publicznego, (w:) Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, pod red. J. Osińskiego, Warszawa 2009, s. 51-60.
* Antkowiak P., Scheffs Ł., Wizerunek Polski w Unii Europejskiej w świetle doniesień prasowych, (w:) Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 – przegląd zagadnień, pod red. C. Trosiaka, Poznań 2009, s. 203-216.
* Antkowiak P., Wpływ nowoczesnej technologii na procesy demokratyczne, (w:) Nowe media i polityka. Internet, demokracja, kampanie wyborcze, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2009, s. 9-20.
* Antkowiak P., Społeczne skutki wprowadzenia w Polsce waluty europejskiej, (w:) Unia Europejska w 2008 roku. Aktualne problemy i najważniejsze wyzwania, pod red. M. Musiał-Karg, T. Wallasa, Poznań 2009, s. 191-203.
* Antkowiak P., Demokracja w obliczu najnowszych osiągnięć techniki, (w:) Społeczeństwo, wiedza, demokracja, pod red. J. Kochanowskiego, Łódź 2008, s. 177-190.
* Antkowiak P., Najsmutniejsza prawda jest lepsza aniżeli kłamstwo. Leicht gesagt, schwierig umzusetzen. Neue Wege der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, (w:) Die „dritte Generation“ Essays und Beiträge zu den deutsch-polnischen Beziehungen. „Trzecie pokolenie“ Eseje i artykuły na temat stosunków polsko-niemieckich, pod red. J. Franzke, K. Kindelberger, B. Koszela, R. Krämer, A. Saksona, Universitatsverlag Potsdam 2008, s. 56-63

Obszary zainteresowań naukowych:

1. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Europie i na świecie
2. Ustrój samorządu zawodowego w Polsce, Europie i na świecie
3. Ustrój samorządu gospodarczego w Polsce, Europie i na świecie
4. Multi-level governance
5. Public Policy
6. Funkcjonowanie Unii Europejskiej
7. Bezpieczeństwo na poziomie lokalnym i regionalnym
8. Wpływ technologii na procesy demokratyczne

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

1. Główny wykonawca w projekcie pt. Miejsce samorządu gospodarczego i zawodowego w strukturze ustrojowej państwa demokratycznego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N N116 277738).
2. Główny Wykonawca w projekcie pt. Współpraca gospodarki z samorządem jako element konkurencyjności miasta Poznania i gmin aglomeracji poznańskiej finansowanego przez Centrum Badań Metropolitarnych UAM.
3. Ekspert w projekcie pt. Bądź gotowy na zmianę, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4. Ekspert w projekcie pt. Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
5. Ekspert w projekcie pt. Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii „Europa 2020” w perspektywie finansowej EU 2014-2020 realizowanym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
6. Ekspert w projekcie pt. PAKT.com.org dotyczącym współpracy JST z organizacjami pozarządowymi i współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

1. Decydowanie w zarządzaniu kryzysowym
2. Jak kreować i budować partnerstwo lokalne na rzecz zmiany gospodarczej?
3. Prawo administracyjne
4. Prawo i postępowanie administracyjne
5. Seminarium dyplomowe
6. Ustrój samorządu gospodarczego, zawodowego i spółdzielczego
7. Ustrój władz lokalnych
8. Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej

1. Wyróżnienie pracy doktorskiej przez Radę Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
2. Stypendium naukowe dla doktorantów Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
3. Wyróżnienie w konkursie na najlepsze rozprawy doktorskie oraz prace magisterskie i licencjackie poświęcone tematyce samorządowej obronione w 2008 roku za pracę magisterską pt. Pozycja ustrojowa samorządu gminnego w Polsce – założenia teoretyczne a praktyka funkcjonowania na przykładzie miasta Konina – konkurs organizowany przez czasopismo „Samorząd Terytorialny”.
4. Laureat uczelniany konkursu Primus Inter Pares Student Roku 2008 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5. Uzyskanie Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2007/2008.
6. Trzecie miejsce w konkursie na esej Wspólnie dla Europy. Nowe drogi do polsko-niemieckiej współpracy w ramach projektu Polska i Niemcy we wspólnej Europie.
7. Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia w pracy zawodowej w roku akademickim 2010/2011.
8. Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2011 za działalność na rzecz społeczności akademickiej Wydziału.
9. Nagroda Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2010 za działalność na rzecz społeczności akademickiej Wydziału.

  1. Motoryzacja
  2. Sporty walki
  3. Książki – kryminały