prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj » Zakład Stosunków Międzynarodowych

 

O Zakładzie

Obszary badawcze pracowników zakładu:

• bezpieczeństwo międzynarodowe;
• eksklawy i ich znaczenie we współczesnych stosunkach międzynarodowych;
• kategorie zmiany, hegemonii, narodzin i upadku, suwerenności oraz przemocy w systemie międzynarodowym;
• mechanizmy globalnego rządzenia/zarządzania (międzynarodowe reżimy bezpieczeństwa, reżim nierozprzestrzeniania broni jądrowej, międzynarodowy reżim kosmiczny);
• międzynarodowe prawo humanitarne;
• niedobrowolne migracje;
• państwa nieuznawane;
• polityczność sztuki (sztuka jako forma partycypacji w debacie publicznej; dzieło sztuki jako dar dyplomatyczny);
• polityka kosmiczna/bezpieczeństwo kosmiczne;
• praktyki kommemoracyjnych w sztuce i instytucjach muzealnych;
• prognozowanie polityczne;
• sądownictwo międzynarodowe;
• spory i konflikty międzynarodowe;
• sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej;
• stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie;
• strefy wpływów w stosunkach międzynarodowych (różne aspekty relacji między państwami o niejednakowych potencjałach (mocarstwa vs słabsze państwa);
• sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Ukrainy;
• teoria i społeczna historia stosunków międzynarodowych oraz ich relacje;
• upolitycznienie dyskursów muzealnych/wystawienniczych;
• zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje zobacz tutaj.

Współpraca

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:
• Baikal National University of Economics and Law in Irkutsk, Rosja
• Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW
• Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Piotra Mohyły w Mikołajowie, Ukraina
• Eastern Mediterranean University, Cypr
• Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
• Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
• Mersin University, Turcja
• National Taipei University, Republika Chińska na Tajwanie
• Pacific National University in Khabarovsk (Rosja)
• Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
• Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
• Poznańskie Centrum Praw Człowieka
• Selcuk University, Turcja
• The Institute for Political and International Studies, Teheran, Iran
• The International Middle East Peace Research Center (IMPR), Ankara, Turcja
• The International Political Science Association (IPSA)
• The University of Montpellier, Francja
• The University of Nicosia, Cypr
• Towarzystwo Azji i Pacyfiku
• University Hradec Králové, Republika Czeska
• University of Akureyri, Islandia
• Uniwersytet  Łódzki
• Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie, Ukraina
• Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
• Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Uniwersytet w Maladze, Hiszpania
• Uniwersytet Warszawski
• Ural State University of Economics in Ekaterinburg, Rosja

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:
• I Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Poznań, 23 listopada 2011 (współorganizacja z WNPiD UAM oraz PTSM).
• II Ogólnopolski Kongres Politologii, Poznań, 19-21 września 2012 (współorganizacja w ramach WNPiD UAM).
• Innowacje we współczesnej polityce w warunkach globalizacji: doświadczenia, problemy, technologie, Moskwa, 18 października 2013 (współorganizacja z Федерация мира и согласия).
• Polska-Turcja: 600 lat stosunków dyplomatycznych, Poznań, 5 listopada 2014.
• Poznań International Model United Nations 2013, Poznań, 2-5 maja 2013.
• Seminarium metodologiczne Perspektywy badawcze posthumanistyki, Poznań, 29 listopada 2012.
• Unia Europejska wobec procesu transformacji w Egipcie po 2011, Poznań, 25 listopada 2014.
• Wybrane problemy prognozowania zjawisk społecznych, Poznań, 25 maja 2013.
• Мегаполис – территория инноваций: политика, экономика, культура, репутационный капитал, Moskwa, 17 października 2014 (współorganizacja z Федерация мира и согласия).

prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj

profesor UAM 171
Telefon służbowy: 61 829 6559
Photo of prof. UAM dr hab. Łukasz Donaj

Informacja biograficzna

Biogram

Łukasz Donaj – w 2000 roku ukończył Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu otrzymując dyplom magistra w zakresie specjalności dziennikarskiej. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2004 roku (Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy – INPiD UAM), a w 2014 roku –  stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o polityce – specjalność: stosunki międzynarodowe (Uwarunkowania, przebieg i rezultaty transformacji na obszarze postradzieckim – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM).

Od 2005 do 2009 roku – adiunkt, prodziekan ds. studiów stacjonarnych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Dyplomacji Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi; od 2007 do 2009 roku pełnił także funkcję wiceprezesa łódzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. W latach 2009 – 2015 – adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych WNPiD UAM; od 2015 – profesor UAM; kierownik studiów II stopnia na kierunku „stosunki międzynarodowe”.

Autor/redaktor 9 monografii i ponad 150 artykułów oraz recenzji naukowych (opublikowanych po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku oraz kazachsku); zastępca sekretarza redakcji „Przegląd Strategiczny”; członek redakcji: „PolitBook”, „Youth. World. Politics”, „Человеческий капитал”; „Проблемы постсоветского пространства”, „Общество: политика, экономика, право”, „Refleksje”; „Теория и практика общественного развития”, „Общество: философия, история, культура”, „Общество: социология, психология, педагогика” i „Odesa National University Herald. Sociology and Politics”; współpracuje (recenzent) z: „R/evolutions. Global Trends & Regional Issues”, „Pogranicze. Polish  Borderland Studies”, „Świat Idei i Polityki”, „Wschód Europy. Studia Humanistyczno-Społeczne”, „Przegląd Europejski”, „Civitas et Lex”, Sensus Historiae. Studia interdyscyplinarne”, „Colloquium”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, „e-Politikon” oraz „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal”;  członek: Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych (od 2013 r. przewodniczący poznańskiego oddziału), Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej (od 2015 r. – członek zarządu), Konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych (od 2017 r.) etc. Promotor i recenzent ponad 600 prac dyplomowych (magisterskich i licencjackich) oraz seminaryjnych z zakresu „stosunków międzynarodowych”, „europeistyki”, „politologii”, „dziennikarstwa i komunikacji społecznej”, „zarządzania państwem” oraz „bezpieczeństwa narodowego”. Kilkukrotny uczestnik – w charakterze recenzenta lub członka komisji – w przewodach doktorskich oraz habilitacyjnych.

W pracy naukowej i dydaktycznej koncentruje się przede wszystkim na problematyce związanej z zagadnieniami bezpieczeństwa, sytuacją wewnętrzną i zewnętrzną Ukrainy, swobodą prasy w krajach postradzieckich, komunikowania politycznego a także kwestiami prognozowania politycznego.

https://orcid.org/0000-0002-7720-1260

Scopus Author ID: 57200917845

https://www.researchgate.net/profile/Lukasz_Donaj

https://scholar.google.pl/citations?user=B-WsEEAAAAAJ&hl=pl

PBN ID: 1491777

 

Publikacje

Monografie/publikacje zwarte:

 1. Media w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej, Poznań 2001; ISBN – 83-87704-36-9.
 2. Polityka bezpieczeństwa niepodległej Ukrainy 1991 – 2004, Łódź 2005;
  ISBN – 83-88504-37-1.
 3. Media a Polityka. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Media a Polityka, pod red. A. M. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz, A. Barańskiego, Łódź 2007;
  ISBN – 978-83-60902-44-8.
 4. Współczesna Ukraina, pod red. Ł. Donaja, A. Romaniuka, Łódź 2007;
  ISBN – 978-83-60902-52-3.
 5. Jan Paweł II – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji, pod red. M. Wilka, Ł. Donaja, Łódź 2009; ISBN – 978-83-60902-20-2.
 6. Turcja w stosunkach międzynarodowych, pod red. Ł. Donaja, M. Sempacha, Łódź 2011; ISBN – 978-83-60902-33-2.
 7. Россия – Польша: актуалные вопросы сотрудничествa. Сборник научных статей, pod red. В. В. Юдаев, Ł. Donaj, Moskwa 2013, ISBN – 978-5-7139-1099-0.
 8. Г.И. Авцинова, Е.С. Ахрамеева, Т.Б. Атаев, О.Е. Гришин, Л.И.  Гордеев, Л. Донай, О.Е. Микитенко,  О.А. Нестерчук, А.К. Сковиков, А.Э. Рудакова, Политика. Инновации. Технологии, Moskwa 2014 rok, ISBN – 978-5-600-00323-1.
 9. Политические отношения, процессы и технологии: технологии эффективной политики. Учебное пособие, pod red. О.Е. Гришина, Л. Доная, Г.Ю. Никипорец-Такигава, О.А. Нестерчук, Moskwa 2017 rok, ISBN – 978-5-7139-1341-0.

Wszystkie publikacje autora znajdziesz tutaj.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Prognozologia (zwłaszcza w political science)
 2. Problematyka związana z zagadnieniami bezpieczeństwa
 3. Stosunki międzynarodowe na obszarze postradzieckim, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji i roli Ukrainy
 4. Kwestie swobody prasy w państwach postradzieckich

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

 1. Grant: N N116 491740
  Tytuł: Regionalna scena polityczna – wzorce rywalizacji w kontekście wyborów samorządowych 2010. Instytucja realizująca: Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Społecznych.
 2. Recenzent programu Diamentowy Grant – rok 2015.
 3. Program of the study visit – EAST – WEST – DEMOCRACY – INTERNATIONAL RESEARCH AND STUDY PROJECT.

Project co-financed under the Study Tours to Poland program of the Polish-American Freedom Foundation, administrated by the Jan Nowak-Jeziorański College of Eastern Europe in Wrocław – 7-14.11.2016.

Wykładowca oraz koordynator współpracy z uczestnikami programu z Ukrainy.

 

 1. Rethinking Regional Studies: The Baltic-Black Sea Connection”, realizowany w ramach Erasmus+ Capacity Building in Higher Education, w okresie 15 X 2017 r. – 14 X 2020 r. (586281-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP).

The project participants are: University of Tartu (Estonia), the project coordinator, Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland), Lund University (Sweden), Vytautas Magnus University (Lithuania), Ivan Franko National University of Lviv (national coordinator), Taras Shevchenko National University of Kyiv, Odesa I.I. Mechnikov National University and Mariupol State University.

 1. Organizacja konferencji i innych projektów, m.in.:  Poznań International Model United Nations 2013; 2-5.05.2013 (WNPiD UAM) czy cyklicznych konferencji „Europa XXI wieku” (WNPiD UAM, OBIEE, Collegium Polonicum w Słubicach) itd.
 2. Opieka nad zagranicznymi studentami oraz naukowcami pochodzącymi z krajów postradzieckich. Koordynowanie m.in. następujących przedsięwzięć:
  – 04.2010: pobyt studyjny na WNPiD UAM naukowców i studentów z: Воронежский государственный университет (Rosja);
  – 04.2010: prof. Наталья Шумарова (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) – staż naukowy na WNPiD UAM;
  – 04-05.2010: pobyt studyjny na WNPiD UAM naukowców i studentów z: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Ukraina);
  – 06.2011: Жанат Мэлсовна Досхожина (Казахский Национальный университет
  им. ал-Фараби, Алматы, Казахстан) – staż dla magistrantów na WNPiD UAM;
  – 04.2012: pobyt studyjny na WNPiD UAM naukowców i studentów z: Воронежский государственный университет (Rosja);
  – 05.2013: pobyt studyjny na WNPiD UAM naukowców i studentów z: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (Ukraina);
  – 2012 – 2013: Жетписбай Бекболатулы (Казахский Национальный университет
  им. ал-Фараби, Алматы, Казахстан) – staż na studiach doktoranckich na WNPiD UAM;

– 2015 – 2016: Світлана Миколаївна Плевак (Чорноморський Державний Університет імені Петра Могили, Українa) –  staż na studiach doktoranckich na WNPiD UAM;
– 2009 – obecnie: studenci przebywający na WNPiD UAM w ramach Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego.

 1. Członkostwo w komisji egzaminacyjnej prowadzącej nabór w ramach Programu Stypendialnego
  im. Konstantego Kalinowskiego, Białoruś – Mińsk 22.06–24.06.2010; oraz Kraków: 1.07-3.07.2011.
 2. Autor – na wniosek uczelni (Національний інститут стратегічних досліджень, відділ етнополітики, м. Київ – 2007; Національний інститут стратегічних досліджень, відділ інтеграції та стратегічного партнерства, м. Київ – 2007; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України – 2011; Кафедра міжнародних економічних відносин, Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка – 2014; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», кафедра местного самоуправления – Москва 2017) –  opinii nt. autoreferatów prac przygotowywanych w celu zdobycia stopnia doktora (автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук/диссертации на соискание ученой степени кандидата политических наук).
 3. Opieka i promocje prac dyplomowych przygotowanych przez uczestników Programu Stypendialnego Rządu RP dla Młodych Naukowców – obywateli Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, krajów Azji Środkowej i Kaukazu:
  – 2010-2011: Yakipbek Genjemuratov (Нукус, Республика Каракалпакстан, Узбекистан – obecnie doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM);
  – 2012-2013: Mehman Mammadli (Azerbejdżan);
  – 2012-2013: Kristine Pitalskaia (Gruzja)
  – 2013-2014: Romana Mikheil (Ukraina);
  – 2014-2015: Hayk Babayan (Armenia);
  – 2014-2015: Nekbakht Doronshoeva (Tadżykistan);
  – 2015-2016: Shafqat Shonasimov (Tadżykistan);
  – 2016-2017: Tamari Kuparashvili (Armenia).
 4. Recenzent i członek komisji do spraw przeprowadzania przewodów doktorskich oraz postępowań habilitacyjnych, m.in.

– Maciej Karczewski, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2014;

– Leszek Graniszewski, członek komisji ds. przeprowadzania postępowania habilitacyjnego, WNPiD UAM 2015;

– Maciej Cota, recenzent dysertacji doktorskiej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski 2015;

– Kazimierz Borkowski, członek komisji ds. przeprowadzania postępowania habilitacyjnego, WNPiD UAM 2015;

– Artur Pohl, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2016;

– Abdelateef M. Al.-Weshah, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2016;

– Joanna Kałużna, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2016;

– Lasha Markozashvili, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2016;

– Igor Ksenicz, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2016;

– Andrzej Czarniakiewicz, członek zespołu ds. oceny dokumentacji do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2016;

– Jarosław Kardaś, członek zespołu ds. oceny dokumentacji do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2016;

– Swietłana Bołtromiuk, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2016;

– Mordechai Levy, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2016;

– Adam Szymaniak, członek komisji ds. przeprowadzania postępowania habilitacyjnego, WNPiD UAM 2016;

– Justyna Cywoniuk, recenzent dysertacji doktorskiej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych/Interdyscyplinarne Humanistyczne Studia Doktoranckie  / Uniwersytet Łódzki 2016 rok;

– Jakub Adamkiewicz, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2017;

– Natalia Kusa, członek zespołu ds. oceny dokumentacji do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2017;

– Aleksandra Galus, członek zespołu ds. oceny dokumentacji do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2017;

– Mateusz Pazdej, członek zespołu ds. oceny dokumentacji do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2017;

– Kamil Pietrasik, recenzent dysertacji doktorskiej, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytet Łódzki 2017 rok;

– Piotr W. Nowak, recenzent dysertacji doktorskiej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Wrocławski 2017;

– Dominika Kasprowicz, członek komisji ds. przeprowadzania postępowania habilitacyjnego, WNPiD UAM 2017;

– Adam Bartnicki, członek/recenzent komisji ds. przeprowadzania postępowania habilitacyjnego, WNPiD UAM 2018;

– Joanna Gorączko, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2018;

– Piotr Kaczmarek, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2018;

– Przemysław Foligowski, członek komisji ds. przeprowadzania przewodu doktorskiego, WNPiD UAM 2018.

 

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Prognozowanie i symulacje międzynarodowe – wykłady i ćwiczenia;
 • Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa – wykłady i ćwiczenia;
 • Prognozowanie zagrożeń bezpieczeństwa lokalnego/międzynarodowego – wykłady i ćwiczenia;
 • Analiza i prognozowanie w organizacji – ćwiczenia;
 • Моделирование и прогнозирование международных отношений – wykłady w ramach AMU-PIE;
 • International Forecast and Simulations – wykłady w ramach AMU-PIE;
 • Methodology and methods of educational research – konwersatorium;
 • Training in Educationkonwersatorium;
 • Satyra polityczna na Wschodzie – konwersatorium;
 • Państwa Byłego ZSRR – historia i współczesność – konwersatorium;
 • Seminarium magisterskie/doktoranckie – ćwiczenia.

Nagrody

 • 2017 r. – roczna nagroda motywacyjna za osiągnięcia w 2016 roku (WNPiD UAM);
 • 2016 r. – roczna nagroda motywacyjna za osiągnięcia w 2015 roku (WNPiD UAM);
 • 2016 r. – nagroda Dziekana WNPiD w roku akademickim 2015/2016 za działalność organizacyjną na rzecz Wydziału;
 • 2015 r. – wyróżnienie JM Rektora UAM na wniosek Dziekana WNPiD za pracę w roku 2015
  na rzecz Wydziału;
 • 2015 r. – roczna nagroda motywacyjna za osiągnięcia w 2014 roku (WNPiD UAM);
 • 2014 r. – nagroda Dziekana WNPiD w roku akademickim 2013/2014 za działalność naukową
  i organizacyjną na rzecz Wydziału;
 • 2014 r. – roczna nagroda motywacyjna za osiągnięcia w 2013 roku (WNPiD UAM);
 • 2013 r. – wyróżnienie JM Rektora UAM na wniosek Dziekana WNPiD za pracę w roku 2013
  na rzecz Wydziału;
 • 2013 r. – nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe;
 • 2012 r. – wyróżnienie JM Rektora UAM na wniosek Dziekana WNPiD za pracę w roku 2012
  na rzecz Wydziału;
 • 2012 r. – nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UAM za osiągnięcia naukowe;
 • 2012 r. – nagroda Dziekana WNPiD w roku akademickim 2011/2012 za działalność naukową
  i organizacyjną na rzecz Wydziału;
 • 2011 r. – nagroda Dziekana WNPiD w roku akademickim 2010/2011 za działalność naukową
  i organizacyjną na rzecz społeczności Wydziału;
 • 2010 r. – wyróżnienie JM Rektora UAM na wniosek Dziekana WNPiD za pracę w roku 2010
  na rzecz Wydziału;
 • 2009 r. – wyróżnienie JM Rektora UAM na wniosek Dziekana WNPiD za pracę w roku 2009
  na rzecz Wydziału;
 • 2008 r. – prace dyplomowe wypromowane w WSSM w Łodzi zajmują w Konkursie na Najlepsze Prace Magisterskie i Licencjackie (Inżynierskie) Wykonane w Łódzkich Uczelniach Niepublicznych: w dziedzinie Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (prace magisterskie) – I nagroda (mgr M. Płoszka, Obraz Pomarańczowej Rewolucji w mediach na podstawie „Rzeczpospolitej”); w dziedzinie Stosunki Międzynarodowe (prace licencjackie/inżynierskie) – I nagroda (lic. E.. Jankowska, Pomarańczowa rewolucja – oczekiwania a rzeczywistość)
 • 2008 r. – nagroda JM Rektora WSSM w Łodzi za działalność dydaktyczno-organizacyjną
  w roku akademickim 2007/2008;
 • 2007 r. – dyplom uznania (założyciel, rektor i senat WSSM w Łodzi) za wzorową pracę na rzecz uczelni;
 • 2007 r. – nagroda JM Rektora WSSM w Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w roku akademickim 2006/2007;
 • 2007 r. – nagroda JM Rektora WSSM w Łodzi za wkład pracy włożony w organizację konferencji naukowej nt. Jan Paweł II  – w kręgu myśli politycznej i dyplomacji oraz za pracę nad rozkładami zajęć
  w roku akademickim 2006/2007;
 • 2006 r. – nagroda JM Rektora WSSM w Łodzi za działalność dydaktyczno-organizacyjną w roku akademickim 2005/2006;
 • 1998 r. – Dziennikarskie Koziołeczki – nagroda dla wyróżniających się młodych dziennikarzy
  w konkursie zorganizowanym przez: Stowarzyszenie Dziennikarzy RP, Instytut Nauk Politycznych
  i Dziennikarstwa UAM oraz Zrzeszenie Studentów Polskich;
 • 1995 r. – wyróżnienie na XXVI olimpiadzie języka rosyjskiego zorganizowanej przez Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego w Poznaniu.

Zainteresowania

Współczesna – rosyjska i ukraińska – muzyka rozrywkowa oraz kolekcjonowanie starych (zwłaszcza radzieckich) zegarków.

Kategorie: Zakład Stosunków Międzynarodowych
Zaktualizowane 3 miesiące temu.