Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego

O Zakładzie

Główne obszary badawcze to: systemy medialne, prawo prasowe, komunikowanie polityczne, badania nad językiem mediów.
Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego wraz z Zakładem Dziennikarstwa WNPiD UAM oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Prawa Prasowego organizuje od 2012 r. cykl konferencji zatytułowanych „Poznańskie seminaria teorii i praktyki mediów”. Ideą tego projektu jest   stworzenie wspólnej płaszczyzny wymiany poglądów przez badaczy problematyki środków społecznego przekazu i przedstawicieli praktyki (dziennikarzy, redaktorów naczelnych, właścicieli przedsiębiorstw medialnych, polityków), w kluczowych kwestiach funkcjonowania prasy, radiofonii i telewizji w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości rynku medialnego. Dorobek konferencji dostępny jest w formie zapisów audio-wideo na stronie WNPiD UAM i PTNPP.

Profil Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Facebooku

Publikacje

Najważniejsze zakładowe publikacje:

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH NAUKOWYCH:

 1. A. Wilińska-Zelek, Chapter 11. The legal framework for electronic works – main trends in self-regulation, legislation and jurisdiction, [w:] J. Sobczak, J. Skrzypczak,
  K. Kakareko, Media Law in the time of liquid modernity. Hot Topics in the European and Polish Media Law, Berlin 2017 r.;
 2. A. Wilińska-Zelek, M. Zelek, Zasady rejestracji domen internetowych oraz reguły rozstrzygania sporów domenowych jako przykłady efektywnej samoregulacji w sektorze mediów elektronicznych, [w:] J. Matusiak, M. Kowalczyk (red.), Biznes a prawo. Aktualne problemy i kierunki rozwoju, Poznań 2017 r.;
 3. M. Malaga i A. Wilińska-Zelek, Prawne i gospodarcze wyzwania związane z wprowadzaniem systemu jednolitej ochrony patentowej. Perspektywa swobody przepływu towarów, [w:]
  E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak, „Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości”, Poznań 2015 r.;
 4. A. Wilińska-Zelek, Rozdział III. Zawarcie umowy sprzedaży przez Internet, [w:] M. Zelek (red.), Sprzedaż przez Internet. Aspekty prawne, Warszawa 2012 r.;
 5. A. Wilińska-Zelek, Materiał redakcyjny jako nośnik materiału przestępczego, [w:] F. Kozaczuk (red.), Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie, Rzeszów 2010.

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH

 1. A. Wilińska-Zelek, M. Malaga, Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia (rok 2016), „Medyczna Wokanda” nr 8/2016;
 2. A. Wilińska-Zelek, Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia (lata 2015-2016), „Medyczna Wokanda” nr 7/2015;
 3. A. Wilińska-Zelek, Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej związanego z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia (lata 2014-2015), „Medyczna Wokanda”, nr 6/2014;
 4. A. Wilińska-Zelek, Consumer rights – new tendencies. Considerations about directive 2011/83/UE, “Polish Review of Social Science”, nr 01/2012;
 5. A. Wilińska-Zelek, Odesłanie do prawa właściwego jako niedozwolone postanowienie umowne (na przykładzie umowy licencyjnej Microsoft Windows 7 Home Basic), „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”, nr 3/2012;
 6. A. Wilińska, M. Zelek, Blog w świetle polskiego PrPras, „Edukacja Prawnicza”, nr 2/2010.

 

W druku:

  1. A. Wilińska-Zelek, M. Malaga, „Handlowe” i „niehandlowe” aspekty prawa autorskiego – konsekwencje problemów wyznaczania linii demarkacyjnej, „Themis Polska Nova”;

 

 • A. Wilińska-Zelek, M. Malaga, Enhanced cooperation and free movement. Territorial aspects of ‘harmonisation’, „Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza”.

 

 

Złożone do wydawnictw:

 1. A. Wilińska-Zelek, M. Malaga, The EU’s Competence and Intellectual Property Rights. Internally Shared, Externally Exclusive?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”;

Inne:

 1. J. Kępiński, A. Wilińska-Zelek, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jednolity patent europejski”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 3/2013;
 2. M. Jędrzejczak, A. Wilińska-Zelek, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo wobec procesu globalizacji”,  „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”,  nr 2/2013;
 3. A. Wilińska-Zelek, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe media a prawo”, „Zeszyty prasoznawcze”, nr 3 (215) 2013;
 4. D. Majchrzak, A. Wilińska-Zelek, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jednolity Patent Europejski”, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny”,  nr 4/2012.

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE:

 1. A. Wilińska-Zelek, Авторское право в Польше в свете изменений – причины и следствия, [w:] М.  А.  Бережной (red.),Медиа в современном мире. Молодые исследователи: материалы 15-й международной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, Sankt Petersburg 2016 r.;
 2. A. Wilińska, Wykrywanie przestępstw na łamach prasy – wczoraj i dziś. Podstawowe problemy dziennikarstwa śledczego, [w:] Kryminalistyka wczoraj i dziś. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2010, s. 103-110;
 3. A. Wilińska, Dziennikarstwo śledcze – wybrana problematyka, [w:] Taktyka i technika kryminalistyczna – wczoraj, dziś, jutro. Materiały z konferencji, Poznań-Rzeszów 2009.

News in Europe, Europe, Europe on News, red. A. Stępińska, Berlin 2011.

J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie wdrażania radiofonii i telewizji cyfrowej , Poznań 2011.

D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.

Zdrowie: problem medyczny, prawny, polityczny? tom I, red. T. Gardocka, T. Maksymiuk, J. Skrzypczak (przy współpracy Bartosza Hordeckiego), Poznań-Warszawa 2012.

M. Barańska, Polityka ograniczania reklamy w polskiej telewizji. studium politologiczno-prawne, Poznań 2012

D. Piontek, B. Hordecki, S. Ossowski, Tabloidyzacja dyskursu politycznego w polskich mediach, Poznań 2013.
Media lokalne i regionalne – nierozwiązane problemy, nowe wyzwania, red. D. Bychawska, D. Głowacka, Warszawa 2013.

Współpraca

Współpraca z instytucjami w kraju i za granicą:

Polskie Towarzystwo Naukowe Prawa Prasowego

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej

European University Institute, Robert Schuman for Advanced Scientes, Centre for Media Pluralism i Media Freedom we Florencji

Konferencje

Konferencje naukowe organizowane przez Zakład:

Międzynarodowa konferencja „Profesjonalizacja dziennikarstwa „- 28.11.2013 r. – organizowana w ramach grantu MNiSW,

Międzynarodowa konferencja „Nowe media „- 12.12.2013 r. – organizowana w ramach grantu MNiSW,
Selekcja materiałów w mediach – 6.04.2013 r.

Media lokalne i regionalne w Polsce – 11.1.2013 r.

Wolność mediów – doświadczenia przeszłości, wyzwania przyszłości,

Digital or Analog – 5.11.2013 r.

„Polityka medialna w Polsce – bilans dwudziestolecia obowiązywania ustawy o radiofonii i telewizji”. 23.10.2013

„Gazetki szkolne źródłem informacji nie tylko szkolnych” 18.6.2013 r.

Tabloidyzacja dyskursu publicznego w Polsce – 18.05.2012 r.

A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T U V W Z
Photo of prof. UAM dr hab. Jędrzej Skrzypczak
Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego 212
Telefon służbowy: 61 829 6565 Strona www: Google Scholar
Photo of Dr Norbert Gill
starszy wykładowca 228
Telefon służbowy: 61 829 6547
Telefon służbowy: 61 829 6565
Telefon służbowy: 61 829 6573
Telefon służbowy: 61 829 6557