Praktyki w Państwowym Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Wielkopolski w Poznaniu   zaprasza studentów do składania aplikacji. PFRON jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.
Więcej na stronie www.pfron.org.pl.

Program praktyk w roku 2017 obejmuje:
zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania instytucji,
obsługę wniosków o refundację składek na ubezpieczenie społeczne i dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników przy pomocy Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji,
obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej, oraz ewidencja w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
archiwizację dokumentów
działania promocyjno – informacyjne.

Oczekiwania wobec kandydatów
ukończony co najmniej II rok studiów,
zainteresowanie problematyką środowiska osób niepełnosprawnych,
dobra znajomość obsługi komputera oraz programów z pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)

Cel praktyk
Podstawowym celem praktyk w PFRON jest nabycie umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez studenta w toku zajęć dydaktycznych na macierzystej uczelni. Odbycie przez studentów praktyki pozwoli im na porównanie swojej wiedzy i oczekiwań z warunkami pracy, oraz przygotuje do samodzielnej realizacji zadań.
Czas trwania praktyk
Co najmniej 1 miesiąc w terminie: lipiec – wrzesień 2017r. (istnieje możliwość przedłużenia czasu praktyk, a także odbycia praktyk w ciągu roku akademickiego 2017/2018).

Zgłoszenia
Studenci zainteresowani możliwością odbycia praktyk w PFRON proszeni są nadesłanie swojego CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: poznan@pfron.org.pl.
O wynikach postępowania kwalifikacyjnego, każdy z kandydatów zostanie poinformowany indywidualnie drogą elektroniczną.
Szczegółowe warunki odbycia praktyk w PFRON zostaną uzgodnione z każdym z kandydatów po zakończeniu postępowania kwalifikacy