Przydział miejsc w Domach studenckich w roku akademickim 2017/18

Wszystkie osoby, którym przyznano miejsce w Domu Studenckim na II posiedzeniu WKE w dniu 23 sierpnia 2017 r. zostały poinformowane indywidualnie o decyzjach komisji.

Do dnia 11 września br. studenci, którzy otrzymali przydział mają obowiązek potwierdzić w Dziekanacie  (pokój 46) wolę zamieszkania w Domu Studenckim w roku akademickim 2017/2018. Niepotwierdzenie przyjęcia miejsca w Domu Studenckim jest równoznaczne z odebraniem przydziału i przekazaniem następnej osobie.

Potwierdzenie chęci zamieszkania i rezygnacji z przyznanego miejsca w D.S można przesyłać pocztą na adres pocztowy dziekanatu lub adres elektroniczny aldona.mizera@amu.edu.pl.

Złożenie rezygnacji w wyżej wymienionym terminie zwalnia studenta z konieczności wniesienia opłaty za okres od przyznania do pozbawienia go miejsca w akademiku.
„Miejsce w D.S. przyznawane jest przez Komisję Ekonomiczną na okres od pierwszego dnia zajęć w roku akademickim do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego, o ile Rektor nie postanowi inaczej” – §17 ust.1 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Odwołania od decyzji WKE – pozytywnych i negatywnych, – prosimy składać w pokoju nr 46 do 11 września 2017 r. Zostaną one odesłane wraz z dokumentacją do rozpatrzenia przez Uczelnianą Komisję Ekonomiczną która obradować będzie w drugiej połowie września b.r.

Prosimy pamiętać, że według §17 ust.4-6 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, niepodpisanie przez studenta umowy na zakwaterowanie lub niewykorzystanie do 8 października przyznanego miejsca jest równoznaczne z odebraniem miejsca D.S.