Stypendium NAWA

1.10.2017 r. powstała Narodowa Agnecja Wymiany Akademickiej (www.nawa.gov.pl), która na początku listopada ogłosiła ofertę stypendialna dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych.
NAWA realizuje programy wymiany akademickiej w ramach umów bilateralnych i współpracy dwustronnej z m.in. następującymi krajami: Armenia, Austria, Białoruś, Bułgaria, Chiny, Czechy, Chorwacja, Egipt, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Japonia, Kazachstan, Litwa, Macedonia, Mongolia, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wietnam.

Misją Agencji jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Zgłoszenia powinny zawierać:

 1. Pismo przewodnie z uczelni
 2. Zgłoszenie na stypendium zagraniczne z puli NAWA
 3. Formularz wniosku kandydata na wyjazd za granicę (studenci)
 4. List motywacyjny w języku polskim i angielskim
 5. Kopie dyplomów wraz z ocenami lub zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku (studia I-go stopnia)
 6. CV
 7. Kopię potwierdzenia przyjęcia na staż przez partnera zagranicznego lub kopię korespondencji z ośrodkiem, do którego kandydat się udaje (nie dotyczy kursów językowych)
 8. Opinię samodzielnego (-ych) pracownika (ów) naukowego (-ych)
 9. Oświadczenie osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę

Termin składania podań w Dziale Współpracy z Zagranicą u Pani Joanny Janas (tel.829 4434) upływa:

 • 5 grudnia br. (w przypadku krajów,gdzie na stronie NAWY podano termin 15 grudnia br.).
 • 24 listopada (stypendia do Izraela)
 • 15.03.2018 r. (stypendia do Japonii).

Procedura kwalifikacji na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach oferty NAWA:

Warunkiem kwalifikacji na stypendium jest zapoznanie się i podpisanie „Oświadczenia osoby ubiegającej się o wyjazd za granicę”. Zarówno „oswiadczenie-ZS” jak i „Formularz-wniosku-kandydata-na-wyjazd-za-granice—studenci-2” należy wypełnić elektronicznie, wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami w wyznaczonym terminie (decyduje wpływu dokumentów do Agencji).

Zasady ogólne:

Kandydatów na stypendia zagraniczne zgłaszają pisemnie uczelnie, nadzorowane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. Kandydaci zgłaszają swoje kandydatury w macierzystej uczelni. Uczelnie samodzielnie ustalają terminy przyjmowania wniosków od swoich kandydatów. Szczegółowe informacje dotyczące oferty stypendialnej oraz procedury aplikacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej NAWA.

Jedna osoba może starać się o tylko jedno stypendium w ramach prezentowanej oferty. Nie dopuszcza się pobierania stypendium z więcej niż jednego źródła. Stypendia na letnie kursy językowe przeznaczone są, w pierwszej kolejności, dla studentów danej filologii. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej nie pokrywa kosztów podróży do i z kraju odbywania kształcenia za granicą.

Wszelkie dokumenty należy składać w języku polskim (o ile nie znajduje się inna informacja). Kandydaci powinni wykazać, że wyjazd związany będzie z realizacją zadań przedstawionych w planie badawczym lub liście motywacyjnym i poparty będzie opinią samodzielnego pracownika naukowego.