Data publikacji w serwisie:

Oświadczenie członkiń i członków Zespołu Gdy Nauka jest Kobietą w związku z pismem Pani Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej z dnia 26 października 2020 r.

Szanowni Panie i Panowie Pracownicy, Doktorantki i Doktoranci, Studentki i Studenci!

Jako członkinie i członkowie Zespołu Gdy Nauka jest Kobietą jednoznacznie popieramy słowa Jej Magnificencji Pani Rektor UAM – prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, które zostały zawarte w liście skierowanym do społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu w dniu 26 października 2020 r. Zgodnie uważamy, że inspirowany politycznie wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest źródłem słusznego protestu Polek, które nie pierwszy raz zostały pozbawione prawa do decydowania o swoim zdrowiu i życiu. Jako naukowczynie i naukowcy podzielamy również obawy Pani Rektor dotyczące przyszłości badań naukowych, szczególnie w odniesieniu do badań prenatalnych, służących życiu i poszukujących możliwości wczesnych interwencji medycznych w przypadku, kiedy leczenie takie jest możliwe.

Jednocześnie nasz sprzeciw budzi niezwykle protekcjonalny ton oświadczenia członków zarządu Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego, które stanowi odpowiedź tego środowiska na list prof. Bogumiły Kaniewskiej. Arbitralne pouczanie Pani Rektor w kwestii porządku prawnego i ustrojowo-politycznego Polski, szczególnie w kontekście zasadniczych różnic poglądów środowiska prawniczego, również naszego Uniwersytetu, na temat obecnej pozycji Trybunału Konstytucyjnego, jest wyrazem elementarnego braku szacunku.

Odrębną kwestię stanowią insynuacje sygnatariuszy listu na temat dyskryminacji przez prof. Bogumiłę Kaniewską dzieci chorych oraz rzekomego wyrażania zgody na ich zabijanie, a także przywoływanie w tym kontekście budzących wstręt praktyk eugenicznych stosowanych przez hitlerowców. Prowadzenie tego typu dwuznacznych wywodów jest wyrazem złej woli i wyraźnym uderzeniem w dobre imię Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej.

Szanowni Państwo!

Projekt Gdy Nauka jest Kobietą ma z jednej strony na celu przypomnienie naszych poprzedniczek, wybitnych uczonych i organizatorek nauki w UAM, z drugiej zaś skierowany jest na teraźniejszość oraz w przyszłość. Naszym celem jest spowodowanie, aby Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był coraz lepszym miejscem pracy i rozwoju zawodowego dla wszystkich naukowców i naukowczyń oraz osób pracujących w administracji. Chcemy wdrażać także nowe mechanizmy, sięgać po rozwiązania stosowane z powodzeniem w uczelniach europejskich i światowych oraz wypracować nasze własne poznańskie pomysły.

Wszystkie te zamierzenia możemy zrealizować jedynie przy pełnym zaangażowaniu kobiet pracujących w naszym Uniwersytecie (pracowniczek administracji, naukowczyń, doktorantek i studentek), które stanowią większość osób zatrudnionych, i większość osób studiujących – przy zapewnieniu im możliwości rozwoju osobistego i kariery zawodowej w tym także przy wsparciu w okresie macierzyństwa. Trudno to sobie wyobrazić w momencie, gdy – jak zauważa Pani Rektor prof. Bogumiła Kaniewska – podejmuje się próbę ich ubezwłasnowolnienia i pozbawienia prawa wyboru w kwestii własnej przyszłości.

Pełni niepokoju i troski  
niżej podpisani członkinie i członkowie
Zespołu Gdy Nauka jest Kobietą

prof. UAM dr hab. Iwetta Andruszkiewicz, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,

dr Aleksandra Bocheńska, kierowniczka Działu Organizacyjno-Prawnego na UAM, Wydział Prawa i Administracji UAM,

dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,

prof. UAM dr hab. Grażyna Gajewska, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,

prof. UAM dr hab. Edyta Głowacka-Sobiech, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM,

dr Monika Kłos, Nadnotecki Instytut UAM w Pile

prof. dr hab. Robert Kmieciak (Pełnomocnik rektora do spraw równego traktowania), Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,

prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w latach 2016-2020

dr Lucyna Marzec, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,

prof. UAM dr hab. Maciej Michalski, Wydziału Historii UAM,

dr Joanna Morawska-Jancelewicz, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

mgr Anna Rutz, pełnomocniczka rektora UAM ds. studentów z niepełnosprawnościami,

mgr Anna Schmidt – Fiedler, Sekcja ds Inicjatyw Społecznych UAM

mgr Katarzyna Wala, Centrum Marketingu UAM