university professorKrzysztof Hajder

google_scholar_logo

Publications

 • Hajder K., (2012). Ewolucja amerykańskiego modelu rynku pracy, „Przegląd Politologiczny” 4/2012,
 • Hajder K., (2012). Korelacje poziomu bezrobocia i wyników wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 4/2012
 • Hajder K., (2013). Determinanty kształtowania się sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim ze szczególnym uwzględnieniem podregionu konińskiego, w: „Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski", (red.) P. Antkowiak, Poznań
 • Hajder K., Jańczak J., (2013). Uwarunkowania społecznego i gospodarczego rozwoju północno - wschodniej Wielkopolski, „Subregionalny Katalog Zmian Gospodarczych i Mechanizmów Zaradczych. Region północno-wschodniej Wielkopolski", (red.) P. Antkowiak, Poznań
 • Hajder K., (2013). (Redakcja naukowa), Determinanty deficytu demokracji w Republice Białorusi, Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej, Poznań 2013
 • Hajder K., (2013). Poziom bezrobocia jako uwarunkowanie kształtowania się układu sił politycznych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Analiza korelacji, „Studia Politologiczne” Warszawa
 • Hajder K., (2013). Bezrobocie w Unii Europejskiej w świetle kryzysu gospodarczego w latach 2008-2013, „Rocznik Integracji Europejskiej” 7/2013, ISSN 1899-6256
 • Hajder K., (2013). Społeczno-ekonomiczna analiza warunków rozwoju województwa wielkopolskiego, (red.) S. Zakrzewski, Poznań
 • Hajder K., (2014). Bezpieczeństwo socjalne osób bezrobotnych w Polsce na tle sytuacji w Unii Europejskie, „Przegląd strategiczny” 7/2014, ISSN 2084-6991
 • Hajder K., (2014). Mierniki rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej w latach 2003-2013, (red.) J. Babiak, Poznań- Środa Wielkopolska, ISBN 978-83-928934-1-7
 • Hajder K., Knapińska M., Kubska M., Kulik J., (2014). Rekomendacje dla województwa wielkopolskiego w zakresie wdrożenia idei flexicurity i CSR, z wykorzystaniem rozwiązań niemieckich, Poznań
 • Hajder K. (2014). Zasiłki a poziom bezrobocia w wymiarze lokalnym na tle Unii Europejskiej, w: „Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje” Zeszyty Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych 3(14)/2014, http://decydujmyrazem.pl/files/AZP_16_14_netto.pdf
 • Hajder K. Below J. (2015), Polityka zwalczania współczesnego kryzysu gospodarczego. Między Hayekiem a Keynesem, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 3/2015
 • Hajder K., (2015). Związki wolności ekonomicznej i rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Rocznik Integracji Europejskiej, (479-489) 9/2015 ISSN 1899-6256
 • Hajder K., Antkowiak P., Ossowski Sz., (2016). Jakość życia mieszkańców Gniezna, Gniezno, (ekspertyza) https://cms-files.idcom-web.pl/sites/972/cms/szablony/20252/pliki/jakosc_zycia_mieszkancow_gniezna.pdf
 • Hajder K., (2016). Rozwój społeczno-gospodarczy miast wojewódzkich w Polsce w świetle reformy administracyjnej państwa. Status miast wojewódzkich a zmiany poziomu życia mieszkańców, Poznań, (s. 160), ISBN 978-83-62907
 • Hajder K., (2018). Zmiany na rynkach pracy państw OECD ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej w latach 2000-2016, Poznań , (s. 131), ISBN 978-83-65817-31-0
 • Dostosowanie podaży pracy do poziomu popytu na zatrudnienie w województwie wielkopolskim, Polityka i Kultura w warunkach ponowoczesności (jubileuszowa dla Wallasa), (red.) A. Stelmach, M. Lorenc, M. Łukaszewski, T. II, Poznań 2018;
 • Zmiany poziomu wynagrodzeń w państwach UE i EFTA – złożone do druku marzec 2018 (WNPiD)
 • Hajder K., (2018). Świadczenia rodzinne w Polsce w latach 2008-2016. Program Rodzina 500 plus, jako nowa polityka rodzinna, (red.) Stelmach A., Szymczyński T., Walkowski M., (księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zdzisławowi Puśleckiemu), Stosunki międzynarodowe w procesie zmian, Poznań, (221-230), ISBN 978-83-65817-38-9
 • Hajder K. (2019). Zmiany wizerunku wykluczonych społecznie oraz instytucji ekonomii społecznej jako główny cel projektu "Przedsiębiorca 12 +". W: K. Hajder, A. Stelmach (red.) Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ekonomia społeczna w praktyce (s. 153-162). Poznań
 • Innowacyjne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ekonomia społeczna w praktyce, (Redakcja naukowa), Hajder K., Stelmach A., (2019)., Poznań 2019: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM ISBN 978-83-65817-62-4
 • Hajder K., (2019). Determinanty skuteczności polityki stymulacyjnej w dobie współczesnego kryzysu. Keynesizm - powrót Mistrza? W: T. Wallas, K. Urbaniak, K. Hajder (red.) Człowiek, gospodarka, społeczeństwo (s.133-143). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. ISBN 978-83-65817-59-4
 • Człowiek, gospodarka, społeczeństwo, (redakacja naukowa) Wallas, K. Urbaniak, K. Hajder (2019). (s. 649). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. ISBN 978-83-65817-59-4
 • Hajder K., Górny M. Wysokość wskaźnika PKB a poziom szczęśliwości obywateli. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 1/2019, (s. 29-40), Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM. ISSN 1731-7517
 • Hajder K., (2019). The Relationship between Level of Education and Career Opportunities for Young People in the EU and EFTA, (edit.), T. Brańka, J. Skrzypczyńska, Getting Europe back to work crisis (re)production and crisis overcoming in Europe, Poznań, ISBN 978-83-65817-63-1.
 • Hajder K., (2019). Wydatki na zabezpieczenia społeczne w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wydatków socjalnych w latach 2000-2017, (red. Kacperska M., Hajder K. Górny M.), Polityka społeczna w XXI wieku. Przegląd badań, Poznań, ISBN 978-83-65817-94-5
 • Kacperska M., Hajder K., Górny M. (2019). Polityka społeczna w XXI wieku. Przegląd badań, Poznań, (S. 188), ISBN 978-83-65817-94-5
 • Hajder K., Górny M., Redistribution of happiness as an aim of economic and social policy of the state. (złożono do druku)
 • Hajder K., Górny M., Rozwój zjawiska ubóstwa w Polsce w świetle wprowadzenia programu „Rodzina 500+”, w: Polityka społeczna i praca socjalna wobec rodziny w Polsce w latach 1989-2019" pod red. A. Durasiewicza, wyd. Elipsa. Warszawa 2020.
 • Hajder K., Górny M., (2020). Program „Rodzina 500+” a dyskryminacja kobiet na rynku w: Ekonomia polityki rodzinnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, pod red. J. Szczepaniak-Sienniak, Wrocław
 • Hajder K., Vogt-Hajder J., (2020). Zmiany sytuacji finansowej rodzin
  w Polsce w świetle wprowadzenia Programu „Rodzina 500 plus”, (w:) Logos
  i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika, (red.) A. Łukasik-Turecka, K. Słowiński, Wydawnictwo KUL, Lublin, (ss. 289-301, ISBN: 978-83-8061-825-1
 • Hajder K., (2020). Wyzwania przyszłości I trendy globalne w zakresie rozwoju technologicznego oraz ich wpływ na wielkopolski rynek pracy, ekspertyza wykonana na zlecenie Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, Poznań, ISBN-978-83-64765-27-8
 • Hajder K., (2020). Interwencja państwa w dobie pandemii a sytuacja finansów publicznych, w: Świat w dobie pandemii. Implikacje społeczno-ekonomiczne i polityczne (red.) K. Hajder, M. Musiał-Karg, Ł. Donaj, M. Kacperska, M. Górny, Poznań (złożono do druku)
 • Hajder K., Marek M., (2020). Sytuacja gospodarcza w dobie pandemii w oczach przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem branży usług gastronomicznych, w: Świat w dobie pandemii. Implikacje społeczno-ekonomiczne i polityczne (red.) K. Hajder, M. Musiał-Karg, Ł. Donaj, M. Kacperska, M. Górny, Poznań (złożono do druku)
 • Świat w dobie pandemii. Implikacje społeczno-ekonomiczne i polityczne (redakcja naukowa) K. Hajder, M. Musiał-Karg, Ł. Donaj, M. Kacperska, M. Górny, Poznań (złożono do druku)