professorAnna Potyrała

pbn_logogoogle_scholar_logo

Publications

 • A. Potyrała, Współczesne uchodźstwo. Próby rozwiązania międzynarodowego problemu, Poznań 2005.
 • A. Potyrała, Współpraca państw z międzynarodowymi trybunałami karnymi a suwerenność. Studium politologiczno-prawne, Poznań 2010.
 • A. Potyrała, Unia Europejska wobec działalności międzynarodowych sądów karnych. Geneza, istota i praktyka współpracy, Poznań 2012.
 • A. Potyrała, S. Wojciechowski, Poland’s Security. Contemporary Domestic and International Issues, Berlin 2013.
 • A. Potyrała, Prawo do azylu, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.
 • A. Potyrała, Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.
 • Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, red. S. Wojciechowski, A. Potyrała Warszawa 2014.
 • A. Potyrała, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec problemu uchodźstwa. Geneza, istota i praktyka aktywności, Warszawa 2015.
 • Relations between the European Union and Egypt after 2011 – Determinants, Areas of Co-operation and Prospects, red. A. Potyrała, B. Przybylska-Maszner, S. Wojciechowski, Berlin 2015.
 • A. Potyrała, Środkowoeuropejska koalicja niechętnych wobec kryzysu migracyjnego 2015-2016, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2016, nr 1.
 • A. Potyrała, Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015-2016, „Przegląd Strategiczny” 2016, nr 9.
 • A. Potyrała, Kryzys uchodźczy a przyszłość unijnego systemu azylowego, w: Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, red. K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska, Warszawa 2016.
 • A. Potyrała, ISIS – disputed statehood, w: Radicalism and Terrorism in the 21th Century. Implications for Security, eds. A. Sroka, F. Castro-Rial Garrone, R.D. Torres Kumbrián, Frankfurt am Main 2017.
 • A. Potyrała, Kryzys migracyjny 2015+ Między solidarnością a partykularyzmem, Poznań 2019.
 • A. Potyrała, Polska przed Stałym Trybunałem Sprawiedliwości Międzynarodowej, w: Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918 – 2018, red. E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska, Wydawnictwo NCK, Warszawa 2019.
 • A. Potyrała, Artykuł 18 Karty Praw Podstawowych: Prawo do azylu, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, wydanie II, red. A. Wróbel, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • A. Potyrała, Artykuł 19 Karty Praw Podstawowych: Ochrona w przypadku usunięcia z terytorium państwa, wydalenia lub ekstradycji, w: Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, wydanie II, red. A. Wróbel, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2020.
 • A. Potyrała, Interesy narodowe jako czynnik determinujący reformę Wspólnej polityki azylowej Unii Europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2020, nr 1.