university professorDorota Piontek

Head of the Department of Social Communication, professor

pbn_logo

Publications

Articles

 • D. Piontek, The Polish Catholic Church and its Influence on Mass Media: a Case Study of Parochial, Subject and Participant Orientation. w: From Subject to Citizen. Budapest-Boone 1995.
 • D. Piontek, Swoboda wypowiedzi w świetle ustawy o radiofonii i telewizji. w: Transformacja telewizji w Polsce. Katowice 1996.
 • D. Piontek, Komunikowanie masowe: nowe wyzwania. „Przegląd Politologiczny”, nr 1-2, Poznań 1996.
 • D. Piontek, Kilka uwag o integracji europejskiej w obszarze komunikowania. „Zeszyty Naukowe” WSZiB, nr 1, Poznań 1997.
 • D. Piontek, Rola mediów w wyborach powszechnych. „Problemy Humanistyki”, nr 2, Poznań 1997.
 • D. Piontek, Marketing polityczny, czyli zmierzch ideałów. „Przegląd Politologiczny”, nr 3-4, Poznań 1998 (współautorstwo).
 • D. Piontek, Bariery w komunikowaniu masowym. M. Golka (red.), Bariery w komunikowaniu. Poznań 2000.
 • D. Piontek, Nowe media a rozumienie komunikowania masowego. J. Sobczak (red.), Media i polityka. Poznań, 2001.
 • D. Piontek, Media polityczne w Polsce. „Studia Medioznawcze”, nr 2(3), Warszawa 2001.
 • D. Piontek, Mity reklamy politycznej. J. Paradowski, P. Załęcki (red.), Kulturowe instrumentarium panowania. Toruń 2002.
 • D. Piontek, Telewizja publiczna a debata polityczna w Polsce. „Studia Medioznawcze”, nr 2, Warszawa 2002.
 • D. Piontek, Z telenowelą do Unii Europejskiej. „Studia Medioznawcze”, nr 5, Warszawa 2003.
 • D. Piontek, Media w Polsce. Suplement do Encyklopedii Gutenberga, t.12 Polska. Poznań 2003.
 • D. Piontek, Paradoks wolnych mediów. D. Piontek (red.), W kręgu  mediów i polityki. Poznań 2003.
 • D. Piontek, The Beginning and Evolution of Political Marketing in Poland. H. Barthel, K.M. Carragee (eds.), Communication and Politica Change. St. Ingbert 2004.
 • D. Piontek, Dziennikarstwo pakietowe w mediach informacyjnych. P. Pawełczyk (red.), Problemy współczesnej demokracji w ujęciu socjotechnicznym. Poznań 2005.
 • D. Piontek, Media w marketingu politycznym. P. Pawełczyk (red.), Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji? Poznań 2007.
 • D. Piontek, Wpływ komercjalizacji mediów na proces komunikowania politycznego. M Gierula (red.), Władza, media, polityka. Katowice 2006.
 • D. Piontek, Tabloidyzacja dziennikarstwa (2009), S. Zakrzewski (red.), Polubić dziennikarstwo. Poznań: Wyd. WSNHiD, s. 231-248.
 • D. Piontek, Political discourse in Polish commercial television. Case of “Fakty” TVN. “Central European Journal of Communication” 2009, vol. 2, no 2, s. 351-367.
 • D. Piontek, Ideał polityka w “Super Expressie” i “Fakcie. Gazecie codziennej” (lipiec-sierpień 2007). J. Miluska (red.), Polityka i politycy. Diagnozy, oceny, doświadczenia. Poznań 2009, s. 391-412.
 • D. Piontek, Mediatyzacja polityki w tzw. mediach miękkich informacji. Polityczni celebryci jako nowy element komunikowania politycznego. M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.),Mediatyzacja kampanii politycznych. Katowice 2009, s. 167-179.
 • D. Piontek, Bartosz Hordecki, (2010), Tabloidyzacja czy tabloidyzacja telewizyjnych programów informacyjnych („Fakty” TVN i „Wiadomości” TVP)?,Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2, s. 19-32.
 • D. Piontek, Tabloidyzacja dyskursu politycznego w Polsce na przykładzie programów informacyjnych. Uwagi metodologiczne, w: K. Churska-Nowak, S. Drobczyński (red.),Profesjonalizacja i mediatyzacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2011: Wyd.WSNHiD, 184-200.
 • D. Piontek, Women in television news programs, w: I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman (red.), (2010), The Participation of Women in the Media and in Politics, Poznań: Wyd. WNPiD UAM, s. 159-168.
 • D. Piontek, Komunikacja polityczna jako kultura popularna, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 2, s. 123-136.
 • D. Piontek, Pack Journalism as an Element of the Framing Process, w: A. Stępińska (red.), (2011), News in Europe, Europe on News, Berlin: Logos.
 • D. Piontek, Politycy i media. Sposoby wpływania przez polityków na zawartość mediów, w: K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Kowalczyk (red.), (2010), Polska scena polityczna. Środowiska, komunikacja polityczna- strategie, Kraków: Wyd. UJ, Wyd. Nauk. UP w Krakowie, s. 141-149.
 • D. Piontek, Bartosz Hordecki (2010), Nagłośnienie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. przez polskie tabloidy „Super Express” i „Fakt. Gazetę Codzienną”, w: B. Dobek-Ostrowska (red.), Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce, Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • D. Piontek, The Tabloidization of political discourse, “Central European Journal of Communication”, 2011, vol. 4, no 2, s. 275-292.
 • D. Piontek, Kobiety w programach telewizyjnych, “Przegląd Politologiczny” 2011, nr 2, s. 121-132.
 • D. Piontek, Bartosz Hordecki, Ideał polityka jako wyznacznik rynkowej atrakcyjności tabloidów w Polsce, w: J. Miluska (red.), Wartości w polityce. Między sprawnością a moralnością,Poznań: Wyd. WNPiD, s. 111-126.
 • D. Piontek, Kampania w zastępstwie. Prezydencka kampania wyborcza w Polsce w 2010 roku, „Athenaeum” 2011, nr 27.
 • D. Piontek, Metodologia badań nad tabloidyzacją (współautorstwo), „Athenaeum”, vol. 36, Toruń: Wyd. A. Marszałek, s. 22-48.
 • D. Piontek, B. Hordecki, Ani słowa o polityce. Prasa kobieca jako kanał komunikowania politycznego, „Studia Politologiczne” 2012, nr 24, Warszawa: Wyd. INP UW, s. 149-168.
 • D. Piontek, Personalizacja rywalizacji wyborczej w kampanii parlamentarnej, „Roczniki Nauk Społecznych” 40, nr 3, Lublin: Wyd. KUL, s. 107-124.
 • D. Piontek, Relacjonowanie wyborów samorządowych w prasie regionalnej w 2010 roku. Komunikat z badań (współautorstwo), „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3, Poznań: Wyd. WNPiD, 233-248.
 • B. Biskup, K. Churska-Nowak, S. Drobczyński, A. Hess, M. Kolczyński, M. Mazur, S. Ossowski, D. Piontek, Relacjonowanie samorządowej kampanii wyborczej w regionalnych wydaniach „Gazety Wyborczej” i „Polska, The Times” – analiza porównawcza relacjonowania kampanii w wybranych metropoliach, w: A. Hess, M. Mazur (red.), Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej, Katowice: Wyd. UŚ, s. 56-77. – Mariusz Kolczyński, UŚ.
 • D. Piontek, Obraz polityki i polityków w polskich serialach telewizyjnych. Na przykładzie „Rancza” i „Ekipy”, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, nr 1, 55-70.
 • D. Piontek, Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabloidyzacja, „e-Politikon” 2013, nr 5, 6-28. Współ. O. Annusewicz
 • D. Piontek, Żelazna Dziewczyna – Mutti – Madame Non: Angela Merkel, pierwsza dama światowej polityki, „Przegląd Politologiczny” 2013, nr 4, 221-236. Współ. M. Grzelak
 • D. Piontek, Стереотип русского человека в польских информационных программах («Wiadomości» TVP и «Fakty» TVN), “Europe: International Almanac” 2013, vol. 13. Współ. B. Hordecki.
 • D. Piontek, Strategie komunikacji wyborczej: strategia rozrywki, w: A. Kasińska-Metryka, R. Wiszniowski (red.), Kryzys marketingu politycznego, Toruń 2013, 163-173.
 • D. Piontek, Dziennikarz: kreator opinii, czy celebryta? Uwagi teoretyczne, „e-Politikon” 2014, nr 12, 177-199. Współ. M. Grzelak.
 • D. Piontek, Co tam, Panie, w polityce? Politycy w programach publicystycznych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 2, 234-251. Współ. S. Ossowski.
 • D. Piontek, Journalists and politicians in television interviews after elections: A redefinition of roles, “Central European Journal of Communication” 2014, nr 7, 45-64. Współ. B. Hordecki.
 • D. Piontek, Media i demokracja: ujęcie normatywne, w: M. Adamik-Szysiak (red.), Media i polityka. Relacje i zależności, Lublin 2014, Wyd. UMCS, s. 15-30.

Books

 • D. Piontek, Europejski Ład Komunikacyjny, Wyd. Naukowe INPiD, Poznań 1997, s. 191.
 • D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wyd. Naukowe INPiD, Poznań 1999, s. 131 (współautorstwo).
 • D. Piontek, W kręgu mitów i polityki (red.), Wyd. Naukowe INPiD, Poznań 2003.
 • D. Piontek, Europejskie wybory Polaków (red.), Wyd. INPiD, 2008.
 • D. Piontek, Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce,Poznań 2011, Wyd. WNPiD.