Dr hab.Iwetta Andruszkiewicz

Iwetta Andruszkiewicz - ukończyła studia na kierunkach: politologia i ekonomia. W latach 1996-2000 odbyła studia doktoranckie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora uzyskała na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej zjawisku bezrobocia wśród kobiet w Polsce. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących tematyki społeczno-ekonomicznej z uwzględnieniem roli kobiet. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół polityki społecznej i ekonomicznej, wokół fundamentalnych praw kobiet na rynku pracy oraz kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn jako warunku istnienia kultury demokratycznej. W aktualnej pracy naukowo-badawczej stara się porównać teorię z praktyką realizowaną w krajach Unii Europejskiej. Beneficjentka programów unijnych pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych drogą do sukcesu zawodowego kobiet naukowców”, a także realizatorka programu unijnego „Bez Barier – równe szanse na rynku pracy w wieku 50+” oraz projektu współfinansowanego przez Unię Europejską: „Staże i szkolenia praktyczne pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w przedsiębiorstwach”. Uczestniczka specjalistycznego programu wsparcia dla przedsiębiorstw w obszarze design. Laureatka konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach projektu „Partycypacja kobiet w nauce i gospodarce”. Organizatorka kilkunastu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych poświęconych partycypacji kobiet w przestrzeni publicznej. Ekspertka z zakresu rynku pracy kobiet dla fundacji i stowarzyszeń kobiecych. Autorka monografii „Polityka równości. Polskie realia.” oraz autorka i współautorka 9 prac naukowych pod redakcją. W 2018 roku otrzymała wyróżnienie od środowisk kobiecych – Mikrofon Głosu Kobiet.

  • I. Andruszkiewicz, Dylematy demokracji i gospodarki współczesnej Europy, red. I. Andruszkiewicz, J. Babiak, Poznań 2009.
  • I. Andruszkiewicz, The participation of women in the media and in politics – an international dimension, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2010.
  • I. Andruszkiewicz, Some issues on women in political, media and socio-economic space, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, Poznań 2012.
  • Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. I. Andruszkiewicz, A. Balczyńska-Kosman, J. Kałuzna, E. Kania, Poznań 2012.

Obszary zainteresowań naukowych:

  1. Polityka społeczna
  2. Polityka ekonomiczna
  3. Polityka równościowa

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

Komercjalizacja wyników badań naukowych. Projekt przeznaczony dla kobiet – naukowców, Poznań 2013

Upowszechnianie równości szans kobiet i mężczyzn w wieku 50+ na terenie Ziemi Pleszewskiej, projekt współfinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pleszew 2012

Prowadzone zajęcia dydaktyczne: 

  1. Ekonomia
  2. Fuzje i przejęcia w gospodarce międzynarodowej
  3. Seminarium dyplomowe – studia licencjackie