Prof. UAM dr. hab.Jędrzej Skrzypczak

Kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego

Jędrzej Skrzypczak w 1995 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM, pisząc pracę magisterska pod kierunkiem prof. dra hab. Bogdana Błażejczaka zatytułowaną ”Ochrona programów komputerowych w Polsce”. W 1996 r. uzyskał tytuł magistra w ówczesnym Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM na podstawie pracy napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Sobczaka pt. „Dozwolony użytek z chronionych utworów”. W latach 1995-1997 był aplikantem sądowym w Okręgu Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, zdając w 1997 r. egzamin sędziowski. W roku 1996 został doktorantem UAM. W tym okresie przygotował pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka Sobczak pracę doktorską zatytułowaną „Ochrona programów radiowo-telewizyjnych”, którą obronił w roku 1999r. Po uzyskaniu stopnia doktora został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Systemów Prasowych i Prawa Prasowego INPiD UAM. W 2006r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W 2010 r. został zatrudniony dodatkowo w charakterze adiunkta w Instytucie Zachodnim w Poznaniu. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Łączy działalność naukową z potrzebami praktyki.

Obecnie kierownik Zakładu Systemów Prasowych i Prawa Prasowego na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu opracowań naukowych (m. in. monografii „Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji”, uhonorowanej przez KRRiT i Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego nagrodą im. dra P. Stępki za najlepsze wydawnictwo naukowe z dziedziny mediów elektronicznych w 2011 r.) i ekspertyz z dziedziny prawa mediów i polityki medialnej. Brał udział w pracach m.in. zespołu kierowanego przez prof. Tadeusza Kowalskiego, powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego przygotowano projekt ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Odbył staż naukowy w European University Institute, Robert Schuman for Advanced Scientes, Centre for Media Pluralism i Media Freedom  we Florencji. Uczestniczył jako ekspert w projektach CMPF EUI Media Pluralism Project oraz Strengthening Journalism in Europe: Tools, Networking, Training oraz w projekcie Media Policy Project The London School of Economics.

Członek American Political Science Association i International Political Science Association, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, I wiceprezes Polskiego Towarzystwa Naukowego Prawa Prasowego.   W latach 2011-2016 r. wybrany jako kandydat UAM przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji do Rady Nadzorczej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia „Radia Merkury“  w Poznaniu. Pełnił tam funkcję wiceprzewodniczącego przez dwie kadencje. W 2016 r. kandydat do KRRiT.  Radca prawny. Od 2017 r. członek komisji rewizyjnej organizacji zbiorowego zarządzania prawa autorskimi REPROPOL. Członek rady programowego i Komisji rewizyjnej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej.

Członek redakcji Przeglądu Strategicznego, Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych – redaktor tematyczny (dziennikarstwo i komunikacja społeczna), Public Policy and Economic Development – redaktor tematyczny, sekretarz redakcji Medyczna Wokanda

 • J. Skrzypczak, Polityka medialna w okresie konwersji cyfrowej radiofonii i telewizji, Poznań 2011.
 • J. Skrzypczak, The European Audiovisual Media Service Directive, A New Framework for Broadcasting, [w:] News in Europe, Europe, Europe on News, red. A. Stępińska, Berlin 2011.
 • J. Skrzypczak, Dostęp do informacji publicznej a ochrona prywatności osób, które przestały pełnić funkcję publiczną, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 1.
 • J. Skrzypczak, Kampania wyborcza w nowych mediach – aspekty prawne, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2012, nr 2.
 • J. Skrzypczak, Zamieszczanie sprostowań i odpowiedzi prasowych w internecie, [w:] Oblicza internetu. Internet jako przestrzeń komunikacji i dialogu, red. M. Sokołowski, Elbląg 2012.
 • J. Skrzypczak, Prawne i ekonomiczne aspekty finansowanie mediów publicznych w Polsce, [w:] Finansowanie mediów publicznych w Polsce – teoria i praktyka, red. J. Adamowski, A. Jupowicz-Ginalska, Warszawa 2012.
 • J. Skrzypczak, Regulacje prawne autopromocji mediów elektronicznych, [w:] O własnej promocji środków przekazu w Polsce, Instytut Dziennikarstwa, red. A. Jupowicz-Ginalska, Warszawa 2013.
 • J. Skrzypczak, Problemy z definiowaniem pojęć „radiofonia” i „telewizja” w erze cyfrowej, „Zarządzanie w Kulturze” 2013, nr 4.
 • J. Skrzypczak, Audiovisual Policy of the European Union, „Przegląd Zachodni” 2013, nr I.
 • J. Skrzypczak, Principles of informing and obtaining informed consent for treatment from elderly patients. (współautor T. Maksymiuk) w: ZYSNARSKA M. (ed.) OLD AGE – A PUBLIC HEALTH CHALLENGE. SELECTED ISSUES. Wydawnictwo Uniwerytetu Medycznego, Poznań, 2014
 • J. Skrzypczak, International Standard Serial Number (ISSN), Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 3, s. 185-196,
 • J. Skrzypczak, Media policy on the implementation of digital terrestrial television in Poland, „Public Policy and Economic Development” ISSN 2309-0863, pp. 49-62,
 • J. Skrzypczak, Bezpieczeństwo teleinformatyczne Polski, w: S. Wojciechowski, A. Potyrała (red.) Bezpieczeństwo Polski. Współczesne wyzwania, Warszawa, Difin 2014,
 • J. Skrzypczak, Krytyka prasowa i reakcja na nią, w: A.Steciwo, J.Barański, A.Mastalerz-Migas (red.) Agresja w opiece zdrowotnej. Zagadnienia wprowadzające,  Wrocław 2014, Elsevier, Urban&Partner, s. 160-172.
 • J. Skrzypczak, Człowiek w podmiocie leczniczym, w: M.D.Głowacka. E.Jakubek (red.) Choroby społeczne i człowiek w podmiocie leczniczym, Poznań 2014,  s. 161-172.
 • J. Skrzypczak, Plagiat dzieł naukowych, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2014, nr 4, s.
 • J. Skrzypczak, Orzecznictwo Naczelnego Sądu Lekarskiego w 2014 r., Medyczna Wokanda 2014 nr 6,
 • J. Skrzypczak, Przegląd orzecznictwa SN w sprawach kasacyjnych w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w 2014 r.,  „Medyczna Wokanda” 2014 nr 6,
 • J. Skrzypczak, Stosunki wzajemne między lekarzami, „Medyczna Wokanda” 2014 nr 6,
 • J. Skrzypczak, Profesjonalizacja dziennikarstwa, Wyd. Scriptorium 2014, J. Sobczak, J.Skrzypczak (red.) Profesjonalizacja dziennikarstwa, Opole 2014, s.
 • J. Skrzypczak, Profesjonalizacja dziennikarstwa a dostęp mniejszości narodowych i wyznaniowych do mediów w: J. Sobczak, J.Skrzypczak (red.) Profesjonalizacja dziennikarstwa, Opole 2014, s.
 • J. Skrzypczak, Rozdział I – Era „nowych mediów”, w: J. Skrzypczak (red.), Nowe w mediach – nowe media – fakty, mity, wyzwania, Opole 2014,
 • J. Skrzypczak (red.), Nowe w mediach – nowe media – fakty, mity, wyzwania, Opole 2014,
 • J. Skrzypczak, Media policy on the implementation of digital terrestrial television in Poland, „Public Policy and Economic Development” 2014 No 1 (5), pp. 49-62.
 • J. Skrzypczak, Media religijne i wyznaniowe w Polsce i na świecie, red. J.Skrzypczak, J.Sobczak, ISBN 978-83-64447-69-3, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2015,
 • J. Skrzypczak, Gwarancje dostępu kościołów i związków wyznaniowych do środków społecznego przekazu w Polsce, s. 114-136, ISBN 978-83-64447-69-3, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2015,
 • J. Skrzypczak, Struktura spółek radiofonii i telewizji publicznej, w: Polityka medialna w Polsce. Bilans dwudziestolecia obowiazywania ustawy o radiofonii i telewizji, red. M.Barańska, A. Balczyńska-Kosman, M.Balcerek- Kosiarz, K.Duda,  Wydawnictwo Naukoe WNPiD UAM, Poznań 2015, 978-83-62907-62-5, s. 145-158,
 • J. Skrzypczak, Zawody zaufania publicznego? red. J.Skrzypczak, J.Sobczak, M. Urbaniak (red.), Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, ISBN 978-83-64864-41-4,
 • J. Skrzypczak, Podstawy prawne odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, s. 259-297, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, ISBN 978-83-64864-41-4,
 • J. Skrzypczak, O potrzebie ratyfikacji Europejskiej Konwencji Bioetycznej, w: M. Urbaniak (red.), Praktyczne aspekty prawa medycznego, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015 ( s. 37-54), 978-83-64864-36-0
 • J. Skrzypczak, Lekarz w systemie prawa medycznego ( współautor T. Maksymiuk), w: M. Zysnarska, T. Maksymiuk (red.), Zdrowie publiczne w zarysie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2015, (s. 64-85),
 • J. Skrzypczak, Elektroniczne systemy antyplagiatowe jako narzędzie wykrywania przypadków plagiatów w pracach studentów i pracowników naukowych, SSP 2015 nr 1, s. 124-142,
 • J. Skrzypczak, Obowiązki mediów w sytuacjach nadzwyczajnych, w: Media w systemie bezpieczeństwa nardowego, red. M.Skarżyński, I.Adruszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2015,ISBN 978-83-62907-64-9, s. 25-34,
 • J. Skrzypczak, The legal status of personalized radio in Europe, as exemplified by the NETRADIO project in Poland, in: Oliveira, M. & Ribeiro, F. (eds) (2015) Radio, sound and Internet, ISBN: 978-989-8600-37-0, LASICS, Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS)Universidade do Minho, pp. 87-97,
 • J. Skrzypczak, Zasady prowadzenia  medycznych badań naukowych  – komentarz do art.  48-51 Kodeksu Etyki Lekarskiej, „Medyczna Wokanda” 2015 nr 7, ss. 41-57,
 • J. Skrzypczak, Przegląd orzecznictwa NSL z 2015 r., Medyczna Wokanda 2015 nr 7, ss. 197-213,
 • J. Skrzypczak, Professionalism in Journalism in the Era of New Media. eds. J. Skrzypczak, J. Sobczak (eds.), Berlin 2015, Logos Verlag GmbH, ISBN ISBN 978-3-8325-4178-1
 • J. Skrzypczak, Professionalization of journalism and the access of national and religious minorities to the media in Poland, in: Professionalism in Journalism in the Era of New Media. eds. J. Skrzypczak, J. Sobczak (eds.), Berlin 2015, Logos Verlag GmbH, ISBN ISBN 978-3-8325-4178-1
 • J. Skrzypczak, What are ‘new media’? in Professionalism in Journalism in the Era of New Media. eds. J. Skrzypczak, J. Sobczak (eds.), Berlin 2015, Logos, ISBN ISBN 978-3-8325-4178-1, s. 129-135,
 • J. Skrzypczak, The strategy of digital conversion of terrestrial television and radio in Poland, in: Professionalism in Journalism in the Era of New Media. eds. J. Skrzypczak, J. Sobczak (eds.), Berlin 2015, Logos, ISBN ISBN 978-3-8325-4178-1, s.145-156,
 • J. Skrzypczak, Introduction – Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak, in: Professionalism in Journalism in the Era of New Media. eds. J. Skrzypczak, J. Sobczak (eds.), Berlin 2015, Logos, ISBN ISBN 978-3-8325-4178-1,  s. 7-10,
 • J. Skrzypczak, Status prawny mediów spersonalizowanych, Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 7(4), DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.7.4.1 , s. 8-18,
 • J. Skrzypczak, Spór o media publiczne w Polsce w świetle standardów europejskich, SSP 2015 nr 4, s. 124-142,
 • J. Skrzypczak, Przestępstwa seksualne w relacjach prasowych s. 142-154, w: Przestępczy seks, red. T.Gardocka, P.Herbowski, D.Jagiełło, P. Jóźwiak, Difin SA, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7930-910-8,
 • J. Skrzypczak, The European Bioethical Convention and challenges of modern medicine. Are patient’s right today counted among human rigts. in: Pulic health – the biggest topics, R.Adamek, T. Maksymiuk (eds.), Poznań 2016, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
 • J. Skrzypczak, BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA I DOSTĘP ORGANÓW ŚCIGANIA DO DANYCH INTERNETOWYCH A OCHRONA PRYWATNOŒCI W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO, Przegląd Strategiczny 2016, nr 9, s. 315-325,  DOI 10.14746/ps.2016.1.22
 • J. Skrzypczak, Kontrowersje wokół rejestracji prasy, w: J.Sobczak, K.Jentkiewicz – Chałubińska, ISBN 978-83-8019-546-2, s. 77-108;
 • J. Skrzypczak, Radiofonia naziemna wobec wyzwań epoki cyfrowej, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna” Nr 12/4 2016, ISSN 1734-3801 s. 25-40.
 • J. Skrzypczak, Ochrona tytułu prasowego, Themis Nova Polska, ISSN 2084-4522, s. 89-110;
 • J. Skrzypczak, Status zawodowy dziennikarzy w wybranych krajach Unii Europejskiej, s. 177-187, w: K.Kakareko, T.Kononiuk (red.), Zawód dziennikarza wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2016, ISBN 978-83-7545,
 • J. Skrzypczak, Spór o status  archiwów audiowizualnych telewizji publicznej w Polsce, SSP 2016 nr 4,
 • J. Skrzypczak, Wybrane instytucje prawa prasowego w porządkach prawnych państw Unii Europejskiej : J.Adamowski, T.Wallas, K.Kakareko (red.),  Między Klio a Themis, Księga pamiątkowa dedykowana prof. Jackowi Sobczakowi, Warszawa -Poznań 2016, s. 850-863, ISBN 978-83-64447-80-8;
 • J. Skrzypczak, Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w świetle orzecznictwa NSL z 2016 r., „Medyczna Wokanda” 2016 nr 8, s. 156-172;
 • J. Skrzypczak, 89 haseł ( 11 arkuszy wydawniczych) w Wielka Encyklopedia Prawa, Tom IX, Prawo Mediów, Fundacja Ubi societas, ibi ius, pod patronatem Prezydenta RP, pod red. J.Sieńczyło-Chlabicz, ISBN 978-83-64556-08-1,
 • J. Skrzypczak,  ГАРАНТИИ СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ (The guarantees of independent press in the international law)”ВЕК ИНФОРМАЦИИ””INFORMATION AGE 2016, No. 3 , ISSN 2306-417X, St Petersburg State University,Institute “School of Journalism and Mass Communications”, St Petersburg 2016
 • J. Skrzypczak, Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów. Wyd. Wiedza i Innowacje, Poznań 2017, s. 1-300.ISBN 978-83-64864-70-4,
 • J. Skrzypczak, O potrzebie uchwalenia regulacji dotyczących  ograniczenia koncentracji kapitału medialnego” w: R.Kowalczyk., J.Mianowski, Stowarzyszenie Prasy Lokalnej. Od 25 lat buduje społeczeństwo obywatelskie, Wyd. WNPiD 2017, s. 44-57.
 • J. Skrzypczak, Media Law in the Tome of Liquid Modernity. Hot topics in the European and Polish Media Law, współredaktor J.Sobczak, J.Skrzypczak, K.Kakareko (eds.), Berlin 2015, Logos Verlag Berlin, ISBN 978-3-8325-4428-7.
 • J. Skrzypczak, Chapter I Jacek Sobczak, Jędrzej Skrzypczak, The Theory and Practice of the Press Law in Poland.  History and  the Contemporary Times, in: Media Law in the Tome of Liquid MOdernity. Hot topics in the European and Polish Media Law, współredaktor J.Sobczak, J.Skrzypczak, K.Kakareko (eds.), Berlin 2015, Logos Verlag Berlin, ISBN 978-3-8325-4428-7., pp. 9-18,
 • J. Skrzypczak, Chapter IV Jędrzej Skrzypczak,  Regulation of Defamation in Europe and Legal Liability of Journalists: A Guarantor or Killer of Free Speech in the Public Sphere? in: Media Law in the Tome of Liquid MOdernity. Hot topics in the European and Polish Media Law, współredaktor J.Sobczak, J.Skrzypczak, K.Kakareko (eds.), Berlin 2015, Logos Verlag Berlin, ISBN 978-3-8325-4428-7. pp. 41-58,
 • J. Skrzypczak, Chapter VI Jędrzej Skrzypczak, European Press Law in the Face of Challenges of the Contemporary World , in: Media Law in the Tome of Liquid MOdernity. Hot topics in the European and Polish Media Law, współredaktor J.Sobczak, J.Skrzypczak, K.Kakareko (eds.), Berlin 2015, Logos Verlag Berlin, ISBN 978-3-8325-4428-7. pp 71-78,
 • J. Skrzypczak, Chapter VIII Jędrzej Skrzypczak, Professional Status of Journalists in the Selected European Union Member States. in: Media Law in the Tome of Liquid MOdernity. Hot topics in the European and Polish Media Law, współredaktor J.Sobczak, J.Skrzypczak, K.Kakareko (eds.), Berlin 2015, Logos Verlag Berlin, ISBN 978-3-8325-4428-7. pp.93-102
 • J. Skrzypczak, Chapter X Jędrzej Skrzypczak, Dispute over the Public Media Service in Poland in the Light of European Standards, in: Media Law in the Tome of Liquid MOdernity. Hot topics in the European and Polish Media Law, współredaktor J.Sobczak, J.Skrzypczak, K.Kakareko (eds.), Berlin 2015, Logos Verlag Berlin, ISBN 978-3-8325-4428-7. pp 117-129.

Obszary zainteresowań naukowych:

 1. Polityka medialna
 2. Nowe media
 3. Media cyfrowe
 4. Media publiczne
 5. Prawo prasowe i autorskie
 6. Polityka zdrowotna
 7. Prawo medyczne

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół kilku różnych obszarów badawczych. Najważniejszym z nich, jest problematyka funkcjonowania mediów, a w szczególności radiofonii i telewizji i tzw. „nowych mediów”, a także prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa prasowego oraz sytuacji mediów publicznych.

Kierowanie/uczestnictwo w projektach badawczych:

 1. NetRadio – system nadawania w szerokopasmowym Internecie indywidualnie profilowanych kanałów radiowych z wieloma metodami dostępu, (beneficjent: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. NCBiR: N R02 0027 04/2008, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 2008-2010 1 172 000,00 PLZ Problemy prawne związane z wdrażaniem projektu NETRADIO, na podstawie analizy aktualnego stanu prawnego w zakresie prawa radiofonii i telewizji oraz prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz projektów ustaw, Poznań 2010 – uczestnik – wykonawca.
 2. Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, (kierownik: prof. dr hab. Sebastian Wojciechowski nr96096), NN 116455040 nstytut Naukowo – Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytut Zachodni Poznań 2011-2013 75 000,00 PLZ Bezpieczeństwo teleinformacyjne w: Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku, – uczestnik – wykonawca.
  Polacy w Niemczech. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne ( kierownik: dr Michał Nowosielski) Polacy w Niemczech. Aspekty społeczne, polityczne, ekonomiczne i prawne” NN116 31639, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, kwota 100 tys. zł. Instytut Naukowo – Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego, Instytut Zachodni Poznań 100 000,00 PLZ 2011 – 2013 J. Skrzypczak, Status prawny Polaków w Republice Federalnej Niemiec, w: Prawa mniejszości narodowych, red. T. Gardocka, J. Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa – Toruń 2010; wykonawca.
 3. Grant MNiSW na upowszechnianie działalności upowszechniającej naukę. organizacja międzynarodowych konferencji naukowych – Profesjonalizacja dziennikarstwa 28.11.2013 r. i „Nowe media” 12.12.2013 – 1056/P-DUN/2013.
 4. Grant MKiDN nr: 36593/13, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Rezerwat Archeologiczny Genius loci, Narodowe Archiwum Cyfrowe Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne Koalicja na Rzecz Otwartej Edukacji Creative Commons oddział Polska Fundacja Nowoczesna Polska Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Merkury; czasopismo Czas Kultury; Studenckie Radio „AFERA” Politechniki Poznańskiej; Pismo antropologiczne „Barbarzyńca”; serwis internetowy Etno.serpent; serwis internetowy Etnosystem; Gazeta Regionalna „Głos Wielkopolski”; kwartalnik „Przegląd Wielkopolski”; Portal Moje Miasto Poznań; Kurier akademicki Telewizja Polska; miesięcznik „Życie Uniwersyteckie”; Magazyn Antropologiczno-Społeczno-Kulturowy MASKA; portal Etnosystem; Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii „Cyfrowa Etnografia”; portal Polski Folklor tytuł: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty digitalizacja archiwaliów oraz ich udostępnienie w Internecie Zadania związane z konserwacją i zabezpieczaniem archiwów oraz ich udostępnianiem w Internecie.
 5. Rola mediów w kreowaniu aktywności fizycznej i zainteresowań prosportowych w środowisku akademickim, N RSA4 02754 kierownik grantu,
 6. Projekt wydawniczy Profesjonalizacja dziennikarstwa w erze nowych mediów, 699/P-DUN/2015
 7. Udział w grancie międzynarodowym the Media Pluralism Monitor, European University Institute, Roberts Schuman Centre for Advanced Studies, Centre for Media Pluralism and Media Freedom, Włochy, Panel ekspercki,
 8. Opiekun naukowy w grancie  dr Agnieszki Vetulani – Cęgiel, Mechanizmy lobbingowe w obszarze prawa autorskiego w Polsce i Unii Europejskiej, 248139 FUGA-3, 2014-2017,
 9. Projekt badawczy z zakresu badań podstawowych – PRELUDIUM UMO-2013/11/N/HS5/04106 mgr Anna Wilińska -Zelek, Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa. Problem kompetencji wyłącznych UE w odniesieniu do zdolności patentowej wynalazków według artykułu 27 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS), opiekun naukowy,

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 1. Prawo mediów
 2. Prawo ochrony własności intelektualnej
 3. Prawo internetowe
 4. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 5. Prawo w marketingu politycznym
 1. Nagroda III stopnia Rektora UAM za działalności naukową, 24 września 2012 r.
 2. Medal honorowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej (2012 r.)
 3. Nagroda Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego im. dr P. Stępki za najlepsze wydawnictwo naukowe z dziedziny mediów elektronicznych (2012 r.)
 4. Nagroda miesięcznika „Forbes” (2012 r.) dla radcy prawnego w województwie wielkopolskim
 5. Nagroda III stopnia Rektora UAM za działalności naukową, wrzesień 2013 r.
 6. Nagroda III stopnia Rektora UAM za działalności naukową, wrzesień 2014 r.
 7. Nagroda III stopnia Rektora UAM za działalności naukową, wrzesień 2015 r.
 8. Nagroda Dziekana WNPiD za działalności naukową, 2015 r.
 9. Nagroda Stowarzyszenia Prasy Lokalnej 2017

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Muzyka
 2. Żeglarstwo