Moral emotions in politics - how they unite, how they divide?

Jednym z ważnych współczesnych wyzwań dla demokracji liberalnej jest  obojętność obywateli względem polityki, której równolegle towarzyszy jej dramatyzacja i emocjonalizacja wykorzystywana przez aktorów antysystemowych czy populistycznych. Efektem jest erozja sfery publicznej oraz pogłębiająca się polaryzacja społeczeństwa.
Na poziomie normatywnym projekt MORES zakłada, że należy unikać zarówno niedostatecznej, jak i nadmiernej emocjonalizacji polityki. Pierwsza z nich prowadzi do afektywnego odłączenia obywateli od polityki, podczas gdy druga pobudza politykę plemienną i utrudnia deliberację - obie skrajności zagrażają demokracji.
MORES argumentuje, że moralne emocje i umoralnione tożsamości polityczne - konceptualna innowacja projektu - mają praktyczną wartość w radzeniu sobie z wyzwaniami polityki afektywnej. Emocje moralne są powiązane z interesami lub dobrobytem społeczeństwa lub przynajmniej osób innych, niż sam podmiot. Mogą one jednoczyć ludzi we wspólnych celach lub dzielić ich według umoralnionych tożsamości politycznych. MORES stworzy nowoczesne metody badania oraz wygeneruje nowe dane empiryczne na temat (1) rodzaju emocji moralnych wywoływanych przez działania i zjawiska polityczne, takie jak kampanie, style przywództwa i nieliberalna polityka; (2) roli emocji moralnych w kształtowaniu umoralnionych tożsamości politycznych; (3) wpływu emocji moralnych na zachowania polityczne, takie jak poparcie polityczne i aktywizm obywatelski.

Projekt MORES (Moral emotions in politics – how they unite, how they divide?) finansowany w ramach programu Horyzont Europa realizowany będzie przez konsorcjum międzynarodowe, obejmujące 9 krajów europejskich. W pracach zespołu polskiego, kierowanego przez prof. UAM dr. hab. Artura Lipińskiego uczestniczyć będą: prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska,  dr Jakub Jakubowski oraz dr Filip Biały.