Informacja dla studentów ubiegających się o:

  • przeniesienie na kierunek: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe lub zarządzanie państwem;

Informujemy, że osoby ubiegające się o przeniesienie na kierunek „politologia”, „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, „stosunki międzynarodowe”, „bezpieczeństwo narodowe” albo pragnące studiować jeden z tych kierunków równolegle z innym, powinny w terminie do 31 sierpnia br. złożyć podanie adresowane do  Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w pok. 48 dziekanatu (ul. Umultowska 89a). Do podania należy załączyć:

  • indeks, poświadczone przez dziekanat kserokopie wpisów do indeksu lub inny dokument (wydruk z USOS) potwierdzający zaliczenie dotychczasowego okresu studiów łącznie z wykazem zaliczonych przedmiotów, uzyskanymi ocenami oraz pkt. ECTS;
  • ewentualnie opis innych udokumentowanych (np. opiniami) osiągnięć.

Na podaniu lub w załączniku powinna być opinia dziekana lub prodziekana wydziału prowadzącego dotychczasowy kierunek studiów.

Prośby zostaną rozpatrzone do 14 września br.

Innych informacji w sprawie warunków przyjęcia na studia na WNPiD udziela dziekanat Wydziału przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, pok. 48 od poniedziałku do piątku w godzinach od 900do 1500, tel. (0-61) 829-65-20.