Osoby ubiegające się o przeniesienie na kierunek „politologia”, „dziennikarstwo i komunikacja społeczna”, „stosunki międzynarodowe”, „bezpieczeństwo narodowe”, albo pragnące studiować jeden z tych kierunków równolegle z innym, powinny w terminie do 31 sierpnia br. złożyć podanie adresowane do  Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w pok. 48 dziekanatu. Do podania należy załączyć:

  • indeks, poświadczone przez dziekanat kserokopie wpisów do indeksu lub inny dokument (wydruk z USOS) potwierdzający zaliczenie dotychczasowego okresu studiów łącznie z wykazem zaliczonych przedmiotów, uzyskanymi ocenami oraz pkt. ECTS;
  • ewentualnie opis innych udokumentowanych (np. opiniami) osiągnięć.

Na podaniu lub w załączniku powinna być opinia dziekana lub prodziekana wydziału prowadzącego dotychczasowy kierunek studiów.