Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 09.11.2021

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Druk i wydanie publikacji pod tytułem roboczym „Media a postawy prosportowe młodzieży akademickiej”.

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Nakład nie mniejszy niż 400 egz., w tym 50 egz. dla zamawiającego; format B5; objętość ok. 750 000 znaków ze spacjami, papier offsetowy 80 gr; korekta językowa; skład; projekt okładki; druk kolor; 2 recenzje wydawnicze; dystrybucja ogólnopolska wersji drukowanej i elektronicznej. Publikacja musi ukazać się w 2021 roku.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert: Sposoby składania ofert: wysłanie oferty e-mailem na adres: maria.lutomska@amu.edu.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 16.11.2021 do godz. 15:00

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

W ofercie należy podać cenę brutto, która uwzględnia uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

5. Inne: -

6. Zastrzeżenia

1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 09.11.2021

Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

Opis przedmiotu zamówienia:

Szkolenie dla kadry administracyjnej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa – 2-dniowe (15 godz.) z zakresu: Warsztatu komunikowania

Specyfikacja:

- trudni klienci – kategorie;

- komunikacja z trudnym klientem;

- zapoznanie z technikami dobrej komunikacji;

- umiejętność rozładowywania konfliktowego zachowania;

- asertywne sposoby radzenia sobie z konfliktami;

- asertywne sposoby zachowania się w trudnych sytuacjach;

- świadome zarządzanie konfliktem;

- rozwiązywanie konfliktów z dbałością o interesy każdej ze stron;

- radzenie sobie z emocjami w kontakcie z trudnym klientem.

Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Szkolenie ma odbyć się stacjonarnie lub w trybie on-line za pośrednictwem programu Teams, w wymiarze 15 godzin szkoleniowych, podzielonych na 2 dni. Termin realizacji szkolenia jest do ustalenia. Wymagane są listy obecności, pre-testy i post-testy oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Przewidywana ilość uczestników szkolenia 20 osób.

Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu:     16.11.2021, godz. 10.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

W ofercie należy podać cenę brutto, która to cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania i realizacji zamówienia.

Inne:

-

Zastrzeżenia

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).


ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 3.11.2021 r.

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

2. Opis przedmiotu zamówienia: Szkolenie on-line dla kadry dydaktycznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu nt. Wykorzystanie programu Excel w dydaktyce (15 h)

Specyfikacja:

1. Interfejs programu Excel (elementy okna programu; podstawowe pojęcia: skoroszyt, arkusz, komórka; wyszukiwanie, wybieranie komórek i zakresów; poruszanie się po arkuszach i skoroszycie; dzielenie okna; podstawowe skróty klawiaturowe.

2. Praca z arkuszami: tworzenie, usuwanie arkuszy; przenoszenie, kopiowanie arkuszy; nazywanie arkuszy, ukrywanie, odkrywanie arkuszy.

3. Wprowadzanie treści: wprowadzanie danych i edycja zawartości komórek; szybkie wypełnianie przez przeciąganie; wypełnianie błyskawiczne, inteligentne wyszukiwanie; wstawianie i praca z prostymi obiektami graficznymi, znajdź, znajdź i zamień, skopiuj do schowka, wklej.

4. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy
 • Ukrywanie / odkrywanie wierszy i kolumn, ustawianie szerokości i wysokości
 • Formatowanie graficzne standardowe (czcionki, kolory, wypełnienia, obramowania)
 • Korzystanie z elementów motywu, dobre praktyki
 • Formatowanie tekstów i liczb (wizualizacja danych a wartość w komórce)
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja
 • Daty: formatowanie, dobre praktyki, najczęstsze problemy i jak sobie z nimi radzić
 • Wklej specjalnie

5. Formuły

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł, działania matematyczne
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje (przycisk Autosumowanie)
 • Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane
 • Funkcje logiczne Lub, Oraz
 • Funkcja warunkowa Jeżeli

6. Tworzenie i formatowanie tabel

7. Szybkie uzupełnianie formuł

8. Sortowanie danych i filtry

 • Autofiltry
 • Sortowanie wg wartości
 • Sortowanie wg wielu kolumn jednocześnie (sortowanie niestandardowe)

9. Sumy częściowe - sumowanie danych wg. kategorii

Wykresy

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Szkolenie ma odbyć się w trybie on-line za pośrednictwem programu Teams, w wymiarze 15 godzin szkoleniowych, podzielonych na 2 lub 3 dni. Termin realizacji szkolenia jest do ustalenia. Wymagane są listy obecności, pre-testy i post-testy oraz certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Przewidywana ilość uczestników szkolenia 10-15 osób.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 09.11.2021, godz. 10.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

W ofercie należy podać cenę brutto, która to cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania i realizacji zamówienia.

5. Inne:

-

6. Zastrzeżenia

1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 13.10.2021

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

telefon kontaktowy nr 61 829 66 25

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. "Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo" oraz "Fenestra" w terminie 01.12.2021 - 30.11.2022 wg poniżej wskazanych kryteriów:

 • BUC (max. 12 wydań)
 • Format : A3 289 x 390 mm
 • Nakład : 1 500 egz./1 wydanie
 • Objętość : 8 str.
 • Kolorystyka : 4 + 4
 • Rodzaj druku : coldset
 • Papier : offsetowy Kwidzyn 70 g

---------------------------------------

 • FENESTRA (max. 12 wydań)
 • Format : A3 289 x 390 mm
 • Nakład : 1 500 egz./1 wydanie
 • Objętość : 8 str.
 • Kolorystyka : 4 + 4
 • Rodzaj druku : coldset
 • Papier : offsetowy Kwidzyn 70 g

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia odbędzie się w terminie 01.12.2021 – 30.11.2022 wg. schematu 1 wydanie, jednej gazety na miesiąc, jednak zastrzegamy, iż w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną ilość wydań może być mniejsza. Rozliczenie między stronami będzie następowało sukcesywnie na podstawie faktur przelewowych za zrealizowane wydania - płatnej w terminie max. do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 19.10.2021, godz. 10.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich

W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji usługi.

5. Inne:

-

6. Zastrzeżenia

1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).