Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 21.09.2022

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

telefon kontaktowy nr 61 829 66 25

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. "Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo" oraz "Fenestra" w terminie 01.12.2022 - 31.12.2023 wg poniżej wskazanych kryteriów:

BUC (max. 10 wydań)

Format : A3 289 x 390 mm

Nakład : 1 500 egz./1 wydanie

Objętość : 8 str.

Kolorystyka : 4 + 4

Rodzaj druku : coldset

Papier : offsetowy Kwidzyn 70 g

---------------------------------------

FENESTRA (max. 10 wydań)

Format : A3 289 x 390 mm

Nakład : 1 500 egz./1 wydanie

Objętość : 8 str.

Kolorystyka : 4 + 4

Rodzaj druku : coldset

Papier : offsetowy Kwidzyn 70 g

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia odbędzie się w terminie 01.12.2022 – 31.12.2023 wg. schematu 1 wydanie, jednej gazety na miesiąc. Rozliczenie między stronami będzie następowało sukcesywnie na podstawie faktur przelewowych za zrealizowane wydania - płatnej w terminie max. do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 26.09.2022, godz. 10.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich

W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji usługi.

5. Inne:

-

6. Zastrzeżenia

1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 06.09.2022

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

telefon kontaktowy nr 61 829 66 25

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa gastronomiczna dla 110 os. w dniu 28.09.2022 r. wg harmonogramu:

- Godz. 10.30. – kawa oraz kanapki, w tym również wegetariańskie (ok. 3 kanapki na osobę – ilość w zależności od wielkości kanapek);

- Godz.12.30 – kawa oraz ciastko bankietowe np. z galaretką, sernik lub jabłecznik;

- Godz. 14.00 – obiad: zupa, II danie (ok. 2,5 porcji mięsa na osobę) oraz jedna propozycja wegetariańska;

- Godz. 16.30 - kawa oraz ciastko bankietowe np. z galaretką, sernik lub jabłecznik (inne niż na poprzedniej przerwie lub mini-desery);

- Godz. 18.00 – uroczysta/bankietowa kolacja (zimny bufet oraz dania na ciepło, w tym dania wegetariańskie).

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Płatność: na podstawie faktury przelewowej po zakończeniu usługi z 14-dniowym terminem płatności.

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5.

Termin realizacji usługi: 28.09.2022 r.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 12.09.2022, godz. 10.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich za jeden arkusz wydawniczy

W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji usługi.

5. Inne:

-

6. Zastrzeżenia

  1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
  2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
  3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
  4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającegodo składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
  5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
  9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).