Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 07.06.2021

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

telefon kontaktowy nr 61 829 66 25

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa komputerowego przygotowania do druku prac naukowych Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w zakresie:

– opracowania redakcyjnego – powinna obejmować ujednolicenie zapisów w przypisach, bibliografii i tekście,

– redakcji technicznej i łamania – powinna obejmować również: naniesienie poprawek z korekty własnej, wydruk do korekty autorskiej (lub pdf), naniesienie poprawek korekty autorskiej, wydruk do pdf dla drukarni i ewentualnego zamieszczenia w internecie,

– korekty

W ww. usłudze powinno zawierać się przetwarzanie wykresów, rysunków, schematów do postaci wektorowej czytelnej w druku czarno-białym lub kolorowym oraz tabel.

Jednostka przeliczeniowa to arkusz wydawniczy - 40 000 znaków tekstu lub 3000 cm2 grafiki, obliczana na podstawie „statystyki wyrazów” z Worda plus 10%.

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia będzie odbywać się etapami, sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego, począwszy od dnia 01.07.2021 do dnia 31.12.2021. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie przelewowych faktur częściowych płatnych w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 11.06.2021, godz. 12.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich za jeden arkusz wydawniczy

W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji usługi.

5. Inne:

-

6. Zastrzeżenia

1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).