Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25.05.2022

 1. Zamawiający:

  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

  NIP: 7770006350, REGON 000001293

  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

  ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

  61-614 Poznań

  telefon kontaktowy nr 61 829 66 25

 2. Opis przedmiotu zamówienia:
 3. Usługa cateringu dla 55 os. podczas Szkoły Letniej w Collegium Polonicum UAM w Słubicach

  w dniach 8-10.06.2022 wg specyfikacji:

  8.06.2022 obiad, uroczysta kolacja

  9.06.2022 śniadanie, obiad, kolacja

  10.06.2022 śniadanie, obiad

 4. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

  Termin usługi 8-10.06.2022. Miejsce: Collegium Polonicum w Słubicach. Rozliczenie na podstawie 14-dniowej faktury przelewowej wystawionej po wykonaniu usługi.

 5. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

  Sposoby składania ofert:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

  - osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

  - za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

  Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 27.05.2022, godz. 15.00.

  Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

  Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich za jeden arkusz wydawniczy

  W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji usługi.

  W ofercie należy podać cenę brutto, która to cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania i realizacji zamówienia.

 6. Inne:

  -

 7. Zastrzeżenia

 1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
 3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
 4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającegodo składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
 5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
 9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).