Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 05 stycznia 2023

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa polegająca na monitorowaniu produktu, marki lub tematu w sieci Internet

Zakres usługi:

- Możliwość monitorowania 30 zwrotów kluczowych;

- Aktualizacja danych co 30 min;

- Możliwość porównywania monitoringu sieci, newsów i social mediów;

- Możliwość analizy danych, liderów opinii, zasięgu oraz kontekstu dyskusji;

- Dostęp do pełnego archiwum wyników;

- Dostęp do historii przez okres 12 miesięcy;

- Możliwość korzystania z usługi dla nielimitowanej liczby użytkowników;

- Automatyczne przypisywanie sentymentu z ręczną możliwością wprowadzania poprawek;

- Nieograniczony dostęp do pomocy konsultanta / helpdesku;

- Możliwość generowania raportów PDF;

- Możliwość eksportu danych do Excela;

- Możliwość przeglądania wyników za pomocą aplikacji mobilnej;

- Możliwość wyszukiwania w wynikach monitoringu i w treści;

- Dostęp do rozwiązań typu: obliczanie wskaźnika wartości reklamowej, wskaźnika popularności/reputacji marki, wskaźnika wpływu źródła;

- Możliwość skonfigurowania alertów (powiadomień), które będą przesyłane na wskazane adresy e-mail i na urządzenia mobilne;

- Możliwość modyfikowania alertów np. pod konkretny filtr, czy sentyment wypowiedzi.

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia odbywa się przez przeglądarkę internetową po zalogowaniu do specjalnie wyznaczonego panelu. Realizacja zamówienia odbędzie się etapami, sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego, począwszy od dnia stycznia 2023 do dnia września 2023. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie przelewowej faktury, obejmującej cały okres zamówienia, płatnej jednorazowo, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 11 stycznia 2023 roku, godz. 15.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich.

W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji usługi.

5. Inne:

BRAK

6. Zastrzeżenia

1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).

10) Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z siedzibą przy ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@amu.edu.pl lub pisemnie na adres Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego/rozeznanie rynku tj. w procedurze wyboru wykonawcy (w celu zawarcia umowy) i dalej w związku z realizowaną umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz innymi aktami prawymi.

Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie: https://odo.amu.edu.pl/KnowledgeBase#144


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 21.11.2022

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

telefon kontaktowy nr 61 829 65 10

2. Opis przedmiotu zamówienia:

przygotowanie koncepcji i algorytmu przeliczania pensum pracowniczego dla Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia będzie odbywać się w terminie 01.12.2022 – 10.12.2022. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie przelewowej faktury, płatnej w terminie do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 51

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 24.11.2022, godz. 12.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich za jeden arkusz wydawniczy

W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji usługi.

5. Inne:

-

6. Zastrzeżenia

1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 21.09.2022

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

telefon kontaktowy nr 61 829 66 25

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Sukcesywny druk gazet studenckich pt. "Bardzo Uniwersyteckie Czasopismo" oraz "Fenestra" w terminie 01.12.2022 - 31.12.2023 wg poniżej wskazanych kryteriów:

BUC (max. 10 wydań)

Format : A3 289 x 390 mm

Nakład : 1 500 egz./1 wydanie

Objętość : 8 str.

Kolorystyka : 4 + 4

Rodzaj druku : coldset

Papier : offsetowy Kwidzyn 70 g

---------------------------------------

FENESTRA (max. 10 wydań)

Format : A3 289 x 390 mm

Nakład : 1 500 egz./1 wydanie

Objętość : 8 str.

Kolorystyka : 4 + 4

Rodzaj druku : coldset

Papier : offsetowy Kwidzyn 70 g

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia odbędzie się w terminie 01.12.2022 – 31.12.2023 wg. schematu 1 wydanie, jednej gazety na miesiąc. Rozliczenie między stronami będzie następowało sukcesywnie na podstawie faktur przelewowych za zrealizowane wydania - płatnej w terminie max. do 21 dni od dnia otrzymania faktury.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 26.09.2022, godz. 10.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich

W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji usługi.

5. Inne:

-

6. Zastrzeżenia

1) Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.

2) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

3) Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

4) Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającego do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

5) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6) Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.

7) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.

9) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).


ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 06.09.2022

1. Zamawiający:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1, 61 –712 Poznań

NIP: 7770006350, REGON 000001293

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5

61-614 Poznań

telefon kontaktowy nr 61 829 66 25

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa gastronomiczna dla 110 os. w dniu 28.09.2022 r. wg harmonogramu:

- Godz. 10.30. – kawa oraz kanapki, w tym również wegetariańskie (ok. 3 kanapki na osobę – ilość w zależności od wielkości kanapek);

- Godz.12.30 – kawa oraz ciastko bankietowe np. z galaretką, sernik lub jabłecznik;

- Godz. 14.00 – obiad: zupa, II danie (ok. 2,5 porcji mięsa na osobę) oraz jedna propozycja wegetariańska;

- Godz. 16.30 - kawa oraz ciastko bankietowe np. z galaretką, sernik lub jabłecznik (inne niż na poprzedniej przerwie lub mini-desery);

- Godz. 18.00 – uroczysta/bankietowa kolacja (zimny bufet oraz dania na ciepło, w tym dania wegetariańskie).

3. Warunki, miejsce i planowany termin realizacji zamówienia:

Płatność: na podstawie faktury przelewowej po zakończeniu usługi z 14-dniowym terminem płatności.

Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5.

Termin realizacji usługi: 28.09.2022 r.

4. Sposób przygotowania oferty oraz termin i miejsce składania ofert:

Sposoby składania ofert:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wnpid@amu.edu.pl

- osobiście na adres Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5, 60-614 Poznań, pok. 44

- za pośrednictwem Poczty Polskiej na ww. adres

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 12.09.2022, godz. 10.00.

Termin ważności oferty: minimum 30 dni od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

Kryterium oceny ofert – cena brutto 100 % wyrażona w złotych polskich za jeden arkusz wydawniczy

W ofercie należy podać cenę, która zawiera uwzględnione wszystkie koszty wykonania i realizacji usługi.

5. Inne:

-

6. Zastrzeżenia

  1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych.
  2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
  3. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
  4. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Zamawiającegodo składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
  5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  6. Koszty przygotowania oraz dostarczenia oferty ponosi Wykonawca.
  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części zapytania ofertowego.
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przerwania postępowania na każdym jego etapie oraz możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny.
  9. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2019, poz. 118 z późn. zm.).