Wymagane dokumenty

Kandydaci podczas procesu rekrutacji na studia nie składają żadnych dokumentów w wersji fizycznej (papierowej).

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji podanym przy każdym kierunku studiów w katalogu studiów należy złożyć komplet wymaganych dokumentów poprzez SIR.

Każdy z wymaganych dokumentów należy zeskanować do osobnego pliku w formacie PDF. Dokument (np. świadectwo lub dyplom), który ma więcej niż jedną stronę, powinien zostać zeskanowany do jednego, wielostronicowego pliku PDF.

Dokumenty na studia

Wymagane dokumenty na studia w języku polskim/ języku angielskim, studia pierwszego  stopnia i jednolite studia magisterskie/ studia drugiego  stopnia

 1. ankieta osobowa zawierająca zdjęcie
  Ankietę ze zdjęciem możesz wygenerować ze swojego konta w Systemie Internetowej Rekrutacji (SIR), wraz z innymi wymaganymi dokumentami należy ją złożyć dla każdego kierunku osobno;
 2. polskie świadectwo dojrzałości lub zagraniczne świadectwo, opatrzone apostille/zalegalizowane, uprawniające do podjęcia studiów wyższych  w państwie wydania dokumentu;
 3. polski dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zagraniczny dyplom, opatrzony apostille/zalegalizowany, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie wydania dokumentu. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości uznania zagranicznego dyplomu w Polsce, możesz wystąpić do NAWA z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji na jego temat.
 4. tłumaczenie świadectwa/dyplomu na język polski /język angielski tylko w przypadku studiów w języku angielskim. Każdy dokument wydany w języku innym niż polski powinien zostać przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego) lub inne tłumaczenie na język polski poświadczone przez konsula RP urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument. W przypadku gdy nie ma możliwości przetłumaczenia dokumentu na język polski, a podejmujesz studia w języku angielskim, możliwe jest tłumaczenie na język angielski. Tłumaczenie musi być wykonane przez tłumacza języka angielskiego akredytowanego przez rząd kraju wydania dokumentu lub tłumacza przysięgłego z UE (jeżeli w danym kraju funkcjonuje instytucja tłumacza przysięgłego). Dokumenty wydane w oryginale w języku angielskim nie wymagają tłumaczeń.
 5. decyzja administracyjna wydana przez właściwego Kuratora Oświaty potwierdzająca uznanie zagranicznego świadectwa za równorzędne świadectwu dojrzałości wydawanemu w Polsce lub oświadczenie w którym kandydat się zobowiązuje do dostarczenia dokumentu w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.
  Dokument dotyczy tylko kandydatów, których świadectwo nie może być uznane z mocy prawa.
 6. dokument zaznaczony w systemie i potwierdzający możliwość podjęcia studiów bez odpłatności zgodnie z listą:
 7. paszport lub dowód osobisty obywatela UE, EFTA lub członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. zezwolenia na pobyt stały
 9. karta rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 10. status uchodźcy nadany w RP
 11. potwierdzenie korzystania z ochrony czasowej
 12. potwierdzenie korzystania z ochrony uzupełniającej na terytorium RP
 13. certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1
 14. ważna Karta Polaka lub decyzja o jej nadaniu nie starsza niż 3 miesiące
 15. decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia wydane przez ambasadę/konsulat RP
 16. potwierdzenie bycia małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 17. decyzja o zezwoleniu na pobyt czasowy w związku z okolicznościami z art. art. 159 ust. 1,  art. 186 ust. 1 pkt 3 , art. 186 ust. 1 pkt 4  o których mowa w (ustawia z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach) wraz z kartą.
 18. zdjęcie kolorowe w formie cyfrowej zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych o minimalnej rozdzielczości 236 x 295 pixeli  (JPEG,TIFF, BMP, PNG);

Niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia należy dostarczyć do dziekanatu:

 • dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
 • oświadczenie przedstawiciela ustawowego (rodzica bądź opiekuna prawnego) o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów - w przypadku kandydatów niepełnoletnich .
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku poświadczone przez lekarza medycyny pracy na podstawie skierowania na badanie lekarskie wydanego przez UAM – w przypadku kandydatów przyjętych na kierunki, na których zaświadczenie jest wymagane

POŚWIADCZENIE DOKUMENTÓW

Poświadczanie dokumentów jest procesem, w którym pracownik Uczelni potwierdza zgodność załączonych skanów dokumentów z ich oryginalną (papierową) wersją. Poświadczenie dokumentów dokonywane jest w Biurze Obsługo Studenta- dziekanacie z początkiem roku akademickiego i polega na przedłożeniu do wglądu oryginałów dokumentów.

Dokumenty zagraniczne - świadectwa, dyplomy

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu - świadectwa maturalne i dyplomy ukończenia studiów uzyskane poza granicami Polski muszą być opatrzone apostille lub zalegalizowane. Bez tego nie będziemy mogli ich uwzględnić w rekrutacji na studia.

UWAGA !

Z powyższych wymogów zwolnione są jedynie dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) i świadectwo matury europejskiej (European Baccalaureate).

Apostille to w uproszczeniu poświadczenie, że świadectwo/dyplom, którym posługujemy się jest autentyczny, dzięki czemu możliwe jest użycie go zagranicą. O klauzulę, która wydawana jest w formie pieczęci na dokumencie, bądź osobnego dokumentu, należy starać się w kraju wydania dokumentu. 
Jeśli kraj, który wydał Twój dokument jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) to sprawdź gdzie powinieneś się udać by otrzymać apostille.

Legalizacja - jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie. Musisz się skontaktować z odpowiednią placówką dyplomatyczną i dowiedzieć się jak wygląda ten proces.

Uznanie świadectw - świadectwa zagraniczne uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w państwie wydania dokumentu, które nie wymagają podejmowania żadnych czynności przed polskimi urzędami, bo są uznawane z mocy prawa:

 1. Wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, działającą na terytorium lub w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

  Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:
  Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 2. Dyplomy (IB) International Baccalaureate oraz dyplomy (EB) European Baccalaureate
 3. Objęte umowami międzynarodowymi.

Jeśli Twoje świadectwo nie kwalifikuje się do powyższych wymagań wówczas musisz ubiegać się o decyzję administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia. Zapoznaj się z szczegółami procedury Kuratorium Oświaty w Poznaniu.