Data publikacji w serwisie:

Zmiany w postępowaniu dot. składania prac dyplomowych

W związku z wyjątkową sytuacją związaną z epidemią informujemy, że w uzgodnieniu z Panią Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanną Wójcik, przy akceptacji Pani Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej, proponujemy następujący schemat postępowania dotyczący składania prac dyplomowych przez studentów ostatniego roku studiów:

  • termin złożenia pracy dyplomowej (wgrania jej do APD) zostaje przesunięty do 15 października br.,  po złożeniu przez studenta pracy dyplomowej należy niezwłocznie przeprowadzić egzamin dyplomowy;
  • student, który nie złoży w powyższym terminie pracy dyplomowej (i w związku z tym nie uzyska zaliczenia z seminarium dyplomowego) może w terminie do 15 października złożyć wniosek do dziekana o powtarzanie zajęć w zakresie niezaliczonych przedmiotów - decyzję podejmuje właściwy prodziekan;
  • student, który nie złoży w terminie do 15 października br. pracy dyplomowej i nie złoży wniosku o powtarzanie zajęć podlega skreśleniu z tytułu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej; student skreślony z listy studentów może wnioskować o wznowienie studiów - decyzję podejmuje właściwy prodziekan.

Powyższe postanowienia dotyczą roku akademickiego 2019/2020.