Dr hab.Beata Pająk-Patkowska

academia2

Biogram

Psycholożka i politolożka, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół aktywności politycznej obywateli w warunkach demokratycznych, miejsca kobiet w sferze politycznej, roli postaw i przekonań obywateli w demokracji oraz psychobiografii politycznych. Autorka monografii oraz ponad trzydziestu artykułów poświęconych tym zagadnieniom. W roku 2019 ukazała się jej książka „Uwarunkowania obecności i aktywności kobiet w Sejmie RP w latach 1989-2018” (Wydawnictwo Naukowe UAM).

Publikacje

  Najważniejsze publikacje

  Monografie:

  • Beata Pająk-Patkowska, Obecność kobiet w Sejmie RP w latach 1989-2018 – uwarunkowania i konsekwencje, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018, ss. 657.
  • Beata Pająk, Demokracja polska i niemiecka. Tradycja, teraźniejszość, przyszłość, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2008, ss. 222.

  Artykuły w czasopismach:

  • Beata Pająk-Patkowska, Activities of the "We have a voice" foundation in the context of the political activity of young people „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2/2019.
  • Beata Pająk-Patkowska, Justyna Kuświk, Jolanta Miluska, Political Activity Of Women And Men - The Psychosocial Determinants of Conventional Political Activity, “Przegląd Politologiczny”, nr 4/2018 ss.7-23.
  • Beata Pająk-Patkowska, Justyna Kuświk, Jolanta Miluska, Unconventional Political Activity Of Women And Men - Psycho-social determinants, “Analale Universtatii din Bucuresti”, 2018, year XX, issue 2, ss. 77-103.
  • Beata Pająk-Patkowska, Jaroslava Pospisilova, Czech and Polish understanding of democracy, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 4/2018, ss. 95-112.
  • Beata Pająk-Patkowska, Aleksandra Kaniewska-Sęba, Negative recommendation in social media - theoretical approach and case studies, “Przegląd Politologiczny” nr 3/2017.
  • Beata Pająk-Patkowska, Kobiety jako uczestniczki procesu sprawowania władzy, „Studia Środkowoeuropejskie”, nr 4/2016, ss. 205-21
  • Beata Pająk-Patkowska, Przesłanki stabilności demokracji – legitymizacja systemu na poziomie indywidualnym, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1/2015, ss. 83-97.
  • Beata Pająk-Patkowska, Jolanta Miluska, Aksjologiczne podstawy aktywności politycznej studentów w procesie transformacji ustrojowej w Polsce, „Przegląd Zachodni”, nr 3/2014, ss. 153-168.
  • Beata Pająk-Patkowska, Jolanta Miluska, Społeczno-demograficzne uwarunkowania aktywności politycznej w procesie transformacji systemowej, „Przegląd Psychologiczny”, 2014, tom 57, ss. 107-123.
  • Beata Pająk-Patkowska, Patterns of women’s political activity, “Przegląd Politologiczny”, 2013, nr 3, ss. 143-153.
  • Beata Pająk-Patkowska, Psychologiczne uwarunkowania aktywności politycznej kobiet, „Przegląd Politologiczny”, nr 2/2011, ss. 91-99.
  • Beata Pająk, Płeć a kariera polityczna, „Przegląd Politologiczny”, nr 4/2006, ss. 43-61.

  Rozdziały w pracach zbiorowych:

  • Beata Pająk-Patkowska, Ścieżki karier kobiet w sferze gospodarczej na przykładzie Henryki oraz Hanny Gronkiewicz-Waltz, w: Kobiety w polityce. Studia i rozprawy, pod red. J. Otto, Wydaw. Naukowe Elipsa, Warszawa 2018, ss. 157-176.
  • Beata Pająk-Patkowska, Aktywność polityczna w teorii demokracji – spór o ideał obywatela, w: Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych państwa, pod red. J. Jakubowskiego i B. Pająk-Patkowskiej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM: Poznań 2018, ss. 39-55.
  • Beata Pająk-Patkowska, Przesłanki aktywności politycznej jednostki i jej konsekwencje, [w:] M. Rachwał, Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018. ss. 9-25;
  • Beata Pająk-Patkowska, Marcin Rachwał, Jaka demokracja w Polsce? Możliwe kierunki rozwoju demokracji w świetle oczekiwań społecznych oraz postaw elit politycznych, [w:] Zmierzch demokracji liberalnej?, red. K. A. Wojtaszczyk, P. Stawarz, J. Wiśniewska-Grzelak, Warszawa 2018.
  • Beata Pająk-Patkowska, Przejawy aktywności politycznej kobiet w internecie, w: Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, red. D. Piontek, S. Ossowski, Poznań 2017, ss. 49-65.
  • Beata Pająk-Patkowska, Gender and political involvement – explaining the relationship, [w:] M. Musiał-Karg, E. Lesiewicz (red.), Women’s role and their participation in public life of Visegrad countries, Poznań, Usti nad Labem 2016, ss. 15-24.
  • Beata Pająk-Patkowska, Jakub Jakubowski, Wykorzystanie reguł wpływu społecznego w reklamach profrekwencyjnych, [w:] Wpływ społeczny – konteksty i zastosowania badawcze, (red. B. Pająk-Patkowska), Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016, ss. 71-86.
  • Beata Pająk-Patkowska, Zbigniew Blok, „Kultura polityczna – propozycja pomiaru pojęcia”, [w:] Kultura polityczna jako przedmiot badań, red. A. Sarnacki, Wydaw. WAM, Kraków 2016, ss. 23-38.
  • Beata Pająk-Patkowska, Kobiety jako podmiot i przedmiot wpływu społecznego, [w:] Wpływ społeczny – konteksty i zastosowania badawcze, red. B. Pająk-Patkowska, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2016, ss. 19-28.
  • Beata Pająk-Patkowska, Stereotyp kobiety i polityka – stagnacja czy ewolucja, [w:] Gender jako determinanta w przestrzeni prywatnej i publicznej, red. A. Balczyńska-Kosman, I. Andruszkiewicz, J. Kałużna, A. Kania. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2012, ss. 69-80.

  Redakcja prac naukowych:

  • Beata Pająk-Patkowska, Jakub Jakubowski, Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych państwach, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2018, ss. 148.
  • Beata Pająk-Patkowska, Marcin Rachwał (red.), Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues, Wydaw. WNPiD UAM Poznań 2016.

Nauka

Zainteresowania badawcze:

 • Aktywność polityczna i jej przemiany we współczesnym świecie
 • Kobiety w sferze politycznej i społecznej
 • Psychobiografie polityczne
 • Demokracja w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Psychologia filmu i reklamy
 • Kultura popularna i polityka – wzajemne zależności

Granty:

 • Poland and Hungary in the era of political transformation – directions for developing political system and civil society, 2016, Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej, finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski oraz Ambasadę Węgier (kierownik projektu wspólnie z dr. Marcinem Rachwałem).
 • Możliwości wpływu obywateli na decyzje polityczne w państwach demokratycznych (kierownik projektu wspólnie z dr. Marcinem Rachwałem), czas realizacji 2015-2020
 • Kobiety w Sejmie III RP (grant indywidualny, finansowany ze środków na badania Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM), czas realizacji 2014-2018.
 • Wykonawca w grancie „Obrazy społeczne grup narażonych na dyskryminację” (kierownik prof. dr hab. Jolanta Miluska) finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czas realizacji 2009-2011.
 • Wykonawca w grancie Dzień partycypacji. Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej (kierownik: dr Marcin Rachwał) finansowanym ze środków Fundacji UAM, czas realizacji XI-XII 2017.
 • Wykonawca w grancie „Narracja własnych osiągnięć, celów i wartości życiowych jako czynniki zwiększające odporność na stres wśród żołnierzy zawodowych” (kierownik: dr hab. Grażyna Bartkowiak) finansowanym z grantu Ministerstwa Obrony Narodowej, czas realizacji 2019-2021.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Psychologia polityki
 • Psychologia społeczna
 • Psychologia reklamy
 • Zarządzanie stresem w sytuacji kryzysowej

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Podróże i góry
 2. Literatura czeska
 3. Film