DrJakub Jakubowski

web of science

Biogram

Doktor nauk społecznych, ukończył studia magisterskie na kierunku politologia na WNPiD UAM. Uczestniczył w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, a także w stażach i pobytach projektowych m.in. w Danii, Szwajcarii, Grecji, Francji, Rumunii, Szwecji czy na Węgrzech.

Jest autorem artykułów i książek z zakresu komunikowania politycznego, mediów społecznościowych oraz badań nad młodzieżą. Obecnie jest członkiem Rady Naukowej Dyscyplin: nauki o polityce i administracji oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Pełni też funkcję Pełnomocnika Dziekana WNPiD ds. Promocji i Współpracy z Instytucjami Oświatowymi. Od 2023 r. jest kierownikiem Zespołu ds. Badań nad Młodzieżą i Komunikacją Medialną. Obecnie realizuje granty międzynarodowe w ramach projektów: MORES (Horyzont 2020), konsorcjum Epicur i sieci Jean Monnet.

Publikacje

  • Jakubowski J., Czachorek Z. (2023), Tajemnica trzech kropek. Jam młodzież szkolna korzysta z komunikatorów internetowych?, Poznań.
  • Jakubowski J., Halagiera D., Stępińska A., Trilling D., (2022), Facebook as a Source of Political Information in Poland, „Athenaeum Polskie Studia Politologiczne”, https://doi.org/10.15804/athena.2022.75.13
  • Jakubowski J., Pająk-Patkowska B., (2022), ‘More Social’ Means ‘More Flawed’: How New Media is Contributing to the Breakdown of Polish Democracy, Przegląd Politologiczny, 3, https://doi.org/10.14746/pp.2022.27.3.4
  • Trilling, D., Kulshrestha, J., de Vreese, C., Halagiera, D., Jakubowski, J., Möller, J., Puschmann, C., Stępińska, A., Stier, S., & Vaccari, C. (2022). Is sharing just a function of viewing? The sharing of political and non-political news on Facebook. Journal of Quantitative Description: Digital Media, 2. https://doi.org/10.51685/jqd.2022.016
  • Jakubowski J. (2021), Political socialization in meme times: Adolescents and the sources of knowledge concerning politics, “Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies” 1.
  • Jakubowski J. (2021), Między starym a nowym: źródła wiedzy licealistów o polityce w procesie socjalizacji, Studia Edukacyjne, 61, https://doi.org/10.14746/se.2021.61.6.
  • Jakubowski J. (2020), Social media i polityka. Organizacja – procesy – finanse, Poznań.
  • Biały F., J. Jakubowski (2020), Kultura popularna i ideologia – wyzwania poznawcze, metodologiczne i pojęciowe, w: Kultura popularna i ideologia, red. F. Biały, J. Jakubowski, Poznań.
  • Jakubowski, J. (2020). The Dark Side of F. Reflections on Siva Vaidhyanathan’s Antisocial Media. How Facebook Disconnects Us and Undermines Democracy. Romanian Journal Of Communication And Public Relations”, 22(1).
  • Jakubowski J., Adamczewska K. (2020), Populist political communication in social media: Perspectives of actor and voters. A case study of Paweł Kukiz, [w:] Populist discourse in the Polish media, red. A. Stepińska, Poznań.
  • Jakubowski J., Halagiera D., Stępińska A. (2020), What populism is about: Topics in the populist discourse on the print media, [w:] Populist discourse in the Polish media, red. A. Stepińska, Poznań.
  • Jakubowski J. (2020), Theoretical background of studies on populist political communication in the social media, [w:] Populist discourse in the Polish media, red. A. Stepińska, Poznań.
  • Stępińska A., Piontek D., Jakubowski J. (2020), Międzynarodowe badania empiryczne nad populistycznym komunikowaniem politycznym – wyzwania metodologiczne i organizacyjne [w:] Badania nad dyskursem populistycznym: wybrane podejścia, red. A. Stępińska, A. Lipiński, Poznań.
  • Jakubowski J. (2019), Euroscepticism in a Pro-European State on the Basis of Media Content Analysis, „Baltic Journal of European Studies”, issue 4.
  • Jakubowski J., Pawełczyk P. (2019), New Determinants of Political Socialization
   in the Internet Age, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
  • Jakubowski J. (2018), Podmiotowość polityczna i społeczności internetowe, [w:] Aktywność polityczna i jej przejawy we współczesnych państwach, red. J. Jakubowski, B. Pająk-Patkowska, Poznań.
  • Jakubowski J. (2018), Intercultural competences and social media: contribution through research, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 3.
  • Stępińska A., Piontek D., Jakubowski J. (2017), Methodological challenges for international empirical studies on populist political communication, „Athenaeum”, nr 56.
  • Jakubowski J., Pawełczyk P. (2017), Political marketing in the times of big data, „Przegląd Politologiczny”, nr 3.
  • Jakubowski J., Pawełczyk P. (2017), Postprawda i nowe media: czy potrzebujemy postprawdy?, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 1.
  • Jakubowski J. (2017), Populizm i social media – małżeństwo z rozsądku?, e-Politikon nr 24.
  • Jakubowki J. (2016), Social Media and (non)shaping of Civic Attitudes, [w:] Hungary and Poland in Times of Political Transition. Selected Issues, ed. B. Pająk-Patkowska, M. Rachwał, Poznań.
  • Jakubowski J., Pająk-Patkowska B. (2016), Wykorzystanie reguł wpływu społecznego w reklamach profrekwencyjnych, [w:] Wpływ społeczny. Konteksty i zastosowania badawcze, red. B. Pająk-Patkowska, Poznań.
  • Jakubowski J., Rola dziecka w reklamie społecznej na przykładzie kampanii promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przyczynek do badań, [w:] Dziecko w mediach, red. M. Butkiewicz, A. Gralczyk, Warszawa.
  • Jakubowski J. (2016), Badania nad komunikowaniem politycznym. Krajobraz po rewolucji, [w:] Polityka w zmediatyzowanym świecie. Perspektywa politologiczna i medioznawcza, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.
  • Jakubowski J., Olejnik I. (2015), Online Communities and Online Activities of Politicians – Opinions of Internet Users, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”.
  • Jakubowski J. (2015), Nowe media – nowa reklama społeczna?, [w:] Kampanie społeczne jako forma socjotechniki, red. P. Pawełczyk, Warszawa.
  • Jakubowski J. (2014), Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej w Polsce w 2010 roku – za przykładem Obamy?, [w:] Nowe media. Między dziennikarstwem obywatelskim a polityką, red. M. Jeziński, A. Seklecka, Ł. Wojtkowski, Toruń.
  • Jakubowski J. (2014), Specyfika społeczności internetowych jako podmiotu i przedmiotu w komunikowaniu politycznym, [w:] Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości: wielość szans i dylematów, red. M. Walencik, Z. Dacko-Pikiewicz, Kraków.
  • Jakubowski J., Miejsce marketingu politycznego w politologii. Wstęp do rozważań na temat naukowości subdyscypliny, [w:] Media i polityka. Relacje i współzależności, red. M. Adamik-Szysiak, Lublin.
  • Jakubowski J. (2014), Podmiotowy i przedmiotowy charakter społeczności internetowych w procesie komunikowania politycznego, [w:] Dyskurs publiczny w praktykach społecznej kontestacji, red. J. Golinowski, A. Kaszkur, Bydgoszcz.
  • Jakubowski J. (2014), Dostęp do informacji jako wyznacznik polityczności, [w:] W poszukiwaniu polityczności, red. E. Jurga-Wosik, S. Paczos, R. Rosicki, Poznań.
  • Jakubowski J., Scheffs Ł. (2013), Konferencje prasowe wybranych polskich partii politycznych. PR czy narzędzie marketingu politycznego?, [w:] Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations, red. M. Adamik-Szysiak, W. Maguś, Lublin.
  • J. Jakubowski (2013), Działania kolektywne internautów – nowa jakość w komunikowaniu politycznym? Przykład Polski i Ukrainy, „Державне управління”, nr 208.
  • J. Jakubowski, Wielkie imprezy sportowe w służbie budowania wizerunku państw. Przykład grupy BRIC, „Refleksje” 2012, nr specjalny.
  • J. Jakubowski (2012), Marketing polityczny jako środek osiągania celów politycznych, „Refleksje”, nr 6.
  • J. Jakubowski (2012), Rekwizyt jako narzędzie komunikowania politycznego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, nr 2.
  • J. Jakubowski (2012), Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wydarzeń politycznych w Polsce, [w:] Odsłony współczesnej polityki, red. J. Golinowski, A. Laska, Bydgoszcz.
  • Jakubowski J. (2011), Wpływ paranoi politycznej na dyskurs publiczny w Polsce, „Refleksje”, nr 3.

  Pełny wykaz publikacji.

Nauka

Obszary zainteresowań naukowych:

 • Nauki o komunikacji społecznej o mediach
 • Komunikowanie polityczne
 • Społeczności internetowe i social media
 • Kultura popularna

Udział w projektach naukowych:

03.2019-10.2020 r.

The Social Science Research Council (SSRC) SHARENEWS: Predicting the Shareworthiness of ‘Real’ and ‘Fake’ News in Europe / wykonawca / Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland & University of Amsterdam.

10.2016 r.-10.2019 r.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Populistyczny dyskurs polityczny w polskiej sferze publicznej / wykonawca / Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland.

02.2015-01.2016

NCCR phase III module 2, The Appeal of Populist Ideas and Messages. Understanding populism in the context of denationalization and mediatization / udział procesie kodowania / Universität Zürich, Switzerland.

Dydaktyka

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Analiza rynku politycznego
 • Marketing polityczny
 • Marketing interaktywny
 • Socjologia internetu
 • Komunikacja marketingowa przez social media
 • Komunikowanie interkulturowe
 • Praktyka marketingu w sieci (ścieżka)

Nagrody

Stypendium Fundacji UAM (2013-2014)

Nagroda Rektora (2017)

Zainteresowania

Obszary zainteresowań pozanaukowych:

 1. Kino amerykańskie i europejskie
 2. Historia muzyki popularnej
 3. Literatura faktu
 4. Podróże